Her er tre bud­ska­ber, hvis du er bekym­ret for dit finan­si­el­le helbred


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ver­dens cen­tral­ban­ker gør i dag en stor ind­sats for at kom­mu­ni­ke­re deres for­vent­nin­ger til frem­ti­den. Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­bank, The Fede­ral Reser­ve, offent­lig­gør end­da sine for­vent­nin­ger til den ren­te, som de skal fast­sæt­te i løbet af de kom­men­de år. Det sker i form af en figur, hvor for­vent­nin­ger­ne til ren­ten hos de enkel­te med­lem­mer af ledel­sen regi­stre­res som en prik. 

Det er et stort skif­te i for­hold til en berømt udta­lel­se frem­sat af den navn­kun­di­ge for­mand for The Fede­ral Reser­ve, Alan Gre­ens­pan, i 1987. Her sag­de che­fen for Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­bank, at hvis han frem­stod klar, så hav­de man mis­for­stå­et ham. 

Neden­for kig­ger jeg nær­me­re på Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­banks kom­mu­ni­ka­tion, og hvad du kan bru­ge den til. 

Fede­ral Reserve’s Open Mar­ket Com­mit­tee er ste­det, hvor beslut­nin­ger­ne træffes

The Fede­ral Reserve’s Open Mar­ket Com­mit­tee (FOMC) er det sted, hvor de sto­re pen­gepo­li­ti­ske beslut­nin­ger i Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­bank træf­fes. Komi­te­en mødes nor­malt otte gan­ge om året – sene­st mød­tes de den 19.–20. sep­tem­ber. Efter hvert møde offent­lig­gør man en pres­se­med­del­el­se på 1–2 sider, der opsum­me­rer vur­de­rin­gen af den øko­no­mi­ske udvik­ling og kon­klu­de­rer i for­hold til de ope­ra­tio­nel­le kon­se­kven­ser af ban­kens ana­ly­se. I sep­tem­ber var kon­klu­sio­nen, at man skul­le søge at hol­de den kor­te ren­te i pen­ge­mar­ke­det på mel­lem 5,25 og 5,5 procent. 

The Fede­ral Reserve’s Open Mar­ket Com­mit­tee offent­lig­gør også en såkaldt imple­men­te­rings­no­te, hvor den instru­e­rer ban­kens ope­ra­tio­nel­le afde­ling om, hvor­dan man kon­kret sty­rer den kor­te ren­te. I sep­tem­ber var instruk­sen, at man skul­le beta­le en ind­låns­ren­te på 5,4 pro­cent og være vil­lig til at låne ud til 5,5 pro­cent. Her­u­d­over skul­le man til­fø­re og fjer­ne lik­vi­di­tet i pen­ge­mar­ke­det til en ren­te på mel­lem 5,3 og godt 5,5 pct. 

Lik­vi­di­tets­o­pe­ra­tio­ner­ne sker ved, at The Fede­ral Reser­ve går i pen­ge­mar­ke­det og hen­holds­vis låner ud og mod­ta­ger lån. Der er såle­des tale om en rela­tiv stram sty­ring, hvor man både går med liv­rem og seler. 

Som andre cen­tral­ban­ker for­sø­ger The Fede­ral Reser­ve at sty­re en kort ren­te, ofte ren­ten for lån på pen­ge­mar­ke­det, med en løbe­tid på én dag. 

Pen­ge­mar­ke­det er der, hvor ren­ten sættes

Pen­ge­mar­ke­det er det mar­ked, hvor ban­ker­ne låner og udlå­ner kor­te pen­ge til hin­an­den. Når du og jeg, og mere vig­tigt sto­re virk­som­he­der, udfø­rer beta­lin­ger, så flyt­ter vi pen­ge mel­lem ban­ker­ne. Som kon­se­kvens får nog­le ban­ker brug for pen­ge, mens andre har et over­skud af penge. 

Pen­ge­mar­ke­dets funk­tion er at udveks­le pen­ge mel­lem ban­ker­ne, så ingen mang­ler noget, og dem med over­skud af pen­ge får for­ren­tet deres pen­ge. The Fede­ral Reser­ve kan sty­re ren­ten på pen­ge­mar­ke­det, for­di den leve­rer eller absor­be­rer de pen­ge, som ban­ker­ne til­sam­men mang­ler eller måt­te have i over­skud. Hvis alle ved, at Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­bank vil gøre det og ken­der ren­ten, som den vil gøre det til, så hand­ler de inden for de sat­ser, som cen­tral­ban­ken har sat. Det vil såle­des være dumt af en bank at pla­ce­re pen­ge til en lave­re ren­te end The Fede­ral Reser­ves ind­låns­ren­te, som den altid vil kun­ne få. 

Og det spre­der sig til andre markeder

Umid­del­bart kan det vir­ke mær­ke­ligt, at cen­tral­ban­ken foku­se­rer på så kort en ren­te. Det er de fær­re­ste af os, der direk­te påvir­kes af den­ne ren­te. Når vi skal købe hus eller bil, så finan­si­e­rer vi os typisk med en ren­te, der gæl­der for en læn­ge­re løbe­tid. De vove­mo­di­ge finan­si­e­rer sig med et F1-lån og de kon­ser­va­ti­ve med fast ren­te over 30 år, hvis det er real­kre­dit­lån. De fle­ste virk­som­he­der har også et læn­ge­re tids­per­spek­tiv end nog­le dage, når de inve­ste­rer, selv når ren­ten på deres lån fast­sæt­tes på dag­lig basis. 

Målet med cen­tral­ban­ker­nes ren­te­fast­sæt­tel­se er i de fle­ste lan­de at sik­re en sta­bil udvik­ling i pris­ni­veau­et på tværs af øko­no­mi­en; en lav og sta­bil inf­la­tion. Nog­le cen­tral­ban­ker har læn­ge­re for­måls­pa­ra­graf­fer, og det gæl­der også The Fede­ral Reser­ve, som blandt sine mål­sæt­nin­ger skal sik­re øko­no­misk vækst. 

Vir­ke­lig­he­den for The Fede­ral Reser­ve og de fle­ste andre cen­tral­ban­ker er, at pris­sta­bi­li­tet på cir­ka to års sigt nor­malt er det mål, der trum­fer alt andet. Pris­sta­bi­li­tet er typisk defi­ne­ret som en inf­la­tion på omkring 2 procent. 

Hvor­for to års sigt? For­di cen­tral­ban­ker­ne ikke kan sty­re inf­la­tio­nen fra den ene dag til den anden. Det tager nor­malt 2–3 år, før cen­tral­ban­ker­nes ren­te slår fuldt igen­nem på inf­la­tio­nen. Hvis cen­tral­ban­ker­ne skul­le prø­ve at sty­re inf­la­tio­nen på kor­te­re sigt, vil­le ren­ten svin­ge voldsomt. 

Det sva­rer en lil­le smu­le til at dre­je på vand­ha­nen, når man skal sty­re van­dets tem­pe­ra­tur. Hvis man skal have tem­pe­ra­tu­ren op hur­tigt, så skru­er man helt op. Det inde­bæ­rer, at tem­pe­ra­tu­ren på et tids­punkt bli­ver for varm, og så må man skrue ned igen. 

På sam­me måde kom­mer det til at have unød­ven­digt nega­ti­ve kon­se­kven­ser for øko­no­mi­en, hvis man skru­er for højt op for renten. 

Det er i høj grad et spørgs­mål om forventninger

Så hvor­dan påvir­ker cen­tral­ban­ker­ne inf­la­tio­nen ved at sty­re en ren­te for lån med en løbe­tid på en dag? Det gør cen­tral­ban­ker­ne ved at ska­be for­vent­nin­ger til den ren­te, som de frem­over vil sæt­te. De skal især over­be­vi­se os alle om, at de vil sæt­te en ren­te, der på sigt sik­rer, at inf­la­tio­nen hol­des i ro. 

Ved at påvir­ke for­vent­nin­ger­ne til de kor­te ren­ter det næste år og læn­ge­re, så påvir­ker de også de læn­ge­re ren­ter. De læn­ge­re ren­ter er nem­lig sum­men, eller ret­te­re resul­ta­tet af de kor­te ren­ter frem i tiden. 

Kil­de: The Fede­ral Reserve

The Fede­ral Reser­ve har end­da taget det skridt, at de offent­lig­gør de for­skel­li­ge med­lem­mer af det sty­ren­de organs for­vent­nin­ger til, hvor­dan de vil sæt­te den kor­te ren­te fremad­ret­tet. Det sker tre gan­ge om året; sene­st i sep­tem­ber. Kon­kret sker det i form af det dia­gram, jeg nævn­te tid­li­ge­re – det dia­gram, hvor de for­skel­li­ge med­lem­mer af komi­te­ens for­vent­nin­ger er mar­ke­ret med hver sin prik. 

Prik­ker­ne viser de for­skel­li­ge med­lem­mer af FOMC’s for­vent­nin­ger til The Fede­ral Reser­ves mål for pen­ge­mar­keds­ren­ten ved udgan­gen af peri­o­den angi­vet nederst i figuren. 

Der er såle­des et med­lem, der tror, at ren­ten ved udgan­gen af 2024 skal op til 6,25 pro­cent, og to med­lem­mer, der tror, at ren­ten skal ned i 4,375 pro­cent. De fle­ste med­lem­mer tror på et lil­le fald i ren­ten i for­hold til, hvor de for­ven­ter, at ren­ten lig­ger i slut­nin­gen af 2023. Ulti­mo 2025 lig­ger de fle­ste med en for­vent­ning på lige under 4 pro­cent, mens en enkelt lig­ger på sam­me niveau som ulti­mo 2023. På langt sigt lig­ger de fle­ste omkring 2,5 procent. 

Hvad bety­der det for dig?

Det mest slå­en­de er den uenig­hed, der er blandt med­lem­mer­ne, selv­om de er en del af det sam­me mil­jø. Ulti­mo 2025 er der en for­skel mel­lem den høje­ste og lave­ste for­vent­ning på 3 pro­cent – den høje­ste for­vent­ning er dob­belt så stor som den lave­ste forventning. 

Hvad kan man udle­de af det? Jo, det viser både, at den nuvæ­ren­de situ­a­tion er usik­ker, men også at der fin­des en gene­rel usik­ker­hed for­bun­det med øko­no­mi­ske prog­no­ser og forventninger. 

Den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Win­ston Chur­chill (1874–1965) er cite­ret for, at hvis der er to øko­no­mer i et rum, så vil de ytre to for­skel­li­ge syns­punk­ter, men hvis John May­nard Key­nes (1883–1946), ophavs­man­den til den moder­ne makroø­ko­no­mi, var en af dem, så vil­le der være tre for­skel­li­ge synspunkter. 

En anden bemær­kel­ses­vær­dig obser­va­tion er, at ingen tror på, at vi på langt sigt kom­mer til­ba­ge til en ver­den med nul- eller nega­ti­ve renter. 

Hvis du bekym­rer dig om dit finan­si­el­le hel­bred, så er der tre bud­ska­ber her. 

For det før­ste er ren­te­ud­vik­lin­gen for­bun­det med stor usik­ker­hed, så der­for bør du være for­be­redt på, at det kan gå i for­skel­li­ge ret­nin­ger. Lad være med at sæt­te alle pen­ge­ne efter en meget præ­cis prog­no­se. For det andet er den domi­ne­ren­de for­vent­ning, at det går lang­somt – og kun lang­somt – nedad. Der­for skal du ikke base­re din øko­no­mi på et hur­tigt ren­te­fald. For det tred­je kom­mer vi næp­pe til­ba­ge til en ver­den med nega­ti­ve ren­ter, så det vil­le nok være klogt at afstem­me dine for­vent­nin­ger efter det, så du ikke bli­ver skuffet. 

Men husk nu også, at over­dre­ven til­tro til øko­no­mers råd­giv­ning kan være lige så far­ligt for dit øko­no­mi­ske hel­bred, som ciga­re­tryg­ning kan være for dit fysi­ske hel­bred – så glem ikke din kri­ti­ske sans. 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her