Heu­ni­cke afvi­ser, at S‑kampagne om de bor­ger­li­ges “ska­de­li­ge” debat­form ska­ber mere split­tel­se: “Det synes jeg ikke”

Fle­re af rege­rin­gens mini­stre kri­ti­se­rer Ven­stre og oppo­si­tio­nen for at føre Trump-inspi­re­ret “mistil­lids­kampag­ne” og for bevidst at mistæn­ke­lig­gø­re rege­rin­gen såvel som myn­dig­he­der­ne. På Fol­ke­mø­det fik Fri­heds­bre­vet lej­lig­hed til at spør­ge sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke, om han tror, at Soci­al­de­mo­kra­tiets krad­se kri­tik af de blå par­ti­er bidra­ger til mere eller min­dre split­tel­se i den poli­ti­ske debat. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.