Heu­ni­cke afvi­ser, at S‑kampagne om de bor­ger­li­ges “ska­de­li­ge” debat­form ska­ber mere split­tel­se: “Det synes jeg ikke”

Fle­re af rege­rin­gens mini­stre kri­ti­se­rer Ven­stre og oppo­si­tio­nen for at føre Trump-inspi­re­ret “mistil­lids­kampag­ne” og for bevidst at mistæn­ke­lig­gø­re rege­rin­gen såvel som myn­dig­he­der­ne. På Fol­ke­mø­det fik Fri­heds­bre­vet lej­lig­hed til at spør­ge sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke, om han tror, at Soci­al­de­mo­kra­tiets krad­se kri­tik af de blå par­ti­er bidra­ger til mere eller min­dre split­tel­se i den poli­ti­ske debat. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her