Heu­ni­cke erken­der: “For­kert af mig” ikke at næv­ne EU-reg­lers hin­dring for tobaksforbud

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om corona situationen i Spejlsalen mandag den 8. november 2021. Sundhedsminister Magnus Heunicke. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

Sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) erken­der nu, at han bur­de have for­mu­le­ret sig mere “præ­cist”, da han i for­å­ret und­lod at for­tæl­le, at rege­rin­gens for­slag om et for­bud mod salg af tobaks- og niko­tin­pro­duk­ter til per­so­ner født efter 2010 stri­der med EU-reg­ler på områ­det. Indrøm­mel­sen fra Magnus Heu­ni­cke kom­mer, efter Fri­heds­bre­vet i fle­re artik­ler har afslø­ret, at han selv, Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et og Stats­mi­ni­ste­ri­et inden præ­sen­ta­tio­nen var adva­ret om, at EU-lov­giv­nin­gen blo­ke­rer for for­sla­get. En advar­sel, der blev fjer­net fra udspil­let. Sund­heds­mi­ni­ste­ren har tid­li­ge­re fast­holdt, at han efter “bed­ste evne” for­søg­te at for­kla­re, at der var “juri­di­ske udfor­drin­ger” for­bun­det med at rea­li­se­re rege­rin­gens forslag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.