Histo­ri­en om en mand, der sat­te tiden i system

Emnet for årets før­ste Fri Tænk­ning dre­jer sig om et men­ne­ske, som de fær­re­ste i Dan­mark har hørt om. Hans navn er Alek­s­an­dr Lju­bisjtjev. Han blev født i det rus­si­ske impe­ri­um i 1890 og døde i Sov­je­tu­ni­o­nen i 1972. Læn­ge før nuti­dens snak om time mana­ge­ment og anden nar­re­fis­se hav­de Lju­bisjtjev udvik­let et system, som skab­te grund­la­get for det mest vir­ke­lig­hedsnæ­re for­hold til tid, jeg er stødt på. Lju­bisjtjev tog tiden alvor­ligt, og net­op der­for lyk­ke­des det ham at knæk­ke dens kode. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.