Histo­ri­ker: Der fin­des ingen blå blok i Danmark

I den­ne uges Fri Tænk­ning taler jeg med histo­ri­ke­ren Chri­sti­an Egan­der Skov om den bor­ger­li­ge kri­se. Vores snak fal­der i tre kapit­ler. Vi taler først om den aktu­el­le situ­a­tion efter fol­ke­tings­val­get, og hvad det bety­der for det bor­ger­li­ge Dan­mark. Der­næst får du et ind­blik i Egan­der Sko­vs bag­grund og poli­ti­ske stå­sted, og til sidst taler vi om den post­li­be­ra­le tidsånd i et histo­risk per­spek­tiv, og hvor­dan det skal forstås. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her