Histo­ri­ker: Der fin­des ingen blå blok i Danmark

I den­ne uges Fri Tænk­ning taler jeg med histo­ri­ke­ren Chri­sti­an Egan­der Skov om den bor­ger­li­ge kri­se. Vores snak fal­der i tre kapit­ler. Vi taler først om den aktu­el­le situ­a­tion efter fol­ke­tings­val­get, og hvad det bety­der for det bor­ger­li­ge Dan­mark. Der­næst får du et ind­blik i Egan­der Sko­vs bag­grund og poli­ti­ske stå­sted, og til sidst taler vi om den post­li­be­ra­le tidsånd i et histo­risk per­spek­tiv, og hvor­dan det skal forstås. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.