Histo­ri­ker: Der­for gik Putin i krig

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg har talt med den bri­ti­ske histo­ri­ker Geof­frey Roberts om en arti­kel, han for nylig offent­lig­gjor­de i tids­skrif­tet Jour­nal of Mili­tary and Stra­te­gic Stu­di­es under tit­len “Now or Never: The Imme­di­a­te Ori­gins of Putin’s Pre­ven­ti­ve War on Ukrai­ne”. Vi tal­te også om det histo­ri­ske hånd­værk, hvor­dan man om 50 år vil se på kri­gen i Ukrai­ne, og hvil­ke hem­me­li­ge doku­men­ter Roberts helst vil­le se, hvis han kun­ne få adgang til de rus­si­ske arkiver. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her