His­torik­er: Gor­batjovs reformer førte til økonomisk ruin og statens sammenbrud

Sov­jet­statens sam­men­brud var det største geopoli­tiske jord­skælv i anden halvdel af det 20. århun­drede – med større kon­sekvenser for ver­den­sor­de­nen end 9/11 – og vi er stadig vidne til efter­skælv forskel­lige sted­er i det tidligere Sov­je­tu­nio­nen. I øje­b­likket er den orden, som opstod i for­læn­gelse af sam­men­brud­det, og som i virke­lighe­den var en udvidelse af den vestlige orden i østlig ret­ning, under pres. I en ny bog præsen­ter­er en his­torik­er og et øjen­vidne til den udvikling i Sov­je­tu­nio­nen, der i 1991 endte med sov­jet­statens opløs­ning, et nyt blik på dra­maet. Vladislav Zubok er født og opvok­set i Mosk­va, men siden sam­men­brud­det har han tilbragte det meste af sin tid på uni­ver­siteter i USA og Storbri­tan­nien. Han er for­fat­ter til flere bøger om Den Kolde Krig og har nu skrevet sit mag­num opus, Col­lapse: The Fall of the Sovi­et Union, en mursten på 535 sider, som dækker peri­o­den fra 1983 til og med 1991. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.