Histo­ri­ker: Gor­batjovs refor­mer før­te til øko­no­misk ruin og sta­tens sammenbrud

Sov­jet­sta­tens sam­men­brud var det stør­ste geopo­li­ti­ske jord­s­kælv i anden halv­del af det 20. århund­re­de – med stør­re kon­se­kven­ser for ver­den­sor­de­nen end 9/11 – og vi er sta­dig vid­ne til efter­skælv for­skel­li­ge ste­der i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen. I øje­blik­ket er den orden, som opstod i for­læn­gel­se af sam­men­brud­det, og som i vir­ke­lig­he­den var en udvi­del­se af den vest­li­ge orden i øst­lig ret­ning, under pres. I en ny bog præ­sen­te­rer en histo­ri­ker og et øjen­vid­ne til den udvik­ling i Sov­je­tu­ni­o­nen, der i 1991 end­te med sov­jet­sta­tens opløs­ning, et nyt blik på dra­ma­et. Vla­dislav Zubok er født og opvok­set i Moskva, men siden sam­men­brud­det har han til­brag­te det meste af sin tid på uni­ver­si­te­ter i USA og Stor­bri­tan­ni­en. Han er for­fat­ter til fle­re bøger om Den Kol­de Krig og har nu skre­vet sit magnum opus, Col­lap­se: The Fall of the Sovi­et Uni­on, en mur­sten på 535 sider, som dæk­ker peri­o­den fra 1983 til og med 1991. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.