Histo­risk pres­se­mø­de om embeds­mænds vide­re skæb­ne blev ind­kaldt med kort var­sel – og det blev en usæd­van­lig seance

Direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) Signe Friberg Nielsen samt skatteminister Jeppe Bruus (S) i forbindelse med pressebriefing om den rådgivning, styrelsen har givet til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på Minkkommissionens beretning, i København onsdag den 24. august 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

En lil­le time. Så kort tid fik pres­sen til at for­be­re­de sig til et læn­ge ven­tet og histo­risk pres­se­mø­de ons­dag efter­mid­dag med Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen som vært. På mødet løf­te­de sty­rel­sens direk­tør slø­ret for, hvad der skul­le ske med nog­le af de mest omtal­te skik­kel­ser i dansk poli­tik de sene­ste måne­der, nem­lig de ti embeds­mænd, som har fået opsigtsvæk­ken­de hård kri­tik i minksa­gen. Hoved­over­skrif­ten var, at Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen slap med en advar­sel, mens der ind­le­des for­hør af rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de samt depar­te­ments­che­fen i Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et, Hen­rik Studs­gaard – beg­ge sen­des hjem øje­blik­ke­ligt. For­ud for det hastigt ind­kald­te pres­se­mø­de hav­de ingen jour­na­li­ster haft mulig­hed for at læse sty­rel­sens juri­di­ske vur­de­rin­ger i den kom­plek­se sag og får det måske aldrig. Alt synes mørklagt i det prekæ­re for­løb. Trods adskil­li­ge for­søg står fle­re cen­tra­le spørgs­mål om for­lø­bet også ube­sva­re­de hen efter pres­se­mø­det, som udvik­le­de sig til en bizar forestilling. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.