Hjer­ter­nes fest, pen­ge­nes begra­vel­se og fami­li­ens årli­ge kolonitid


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Jule­af­ten nær­mer sig med hasti­ge skridt, og måske går du som man­ge andre mænd net­op nu rundt og klør dig i håret over, hvil­ken jule­ga­ve du i år skal købe til din elske­de, som hun efter­føl­gen­de kan gå ud og byt­te til det, hun vir­ke­lig vil have? Sådan for­hol­der det sig i hvert fald at døm­me efter en sær­lig gen­re af pas­siv-aggres­si­ve jule­re­els, der er begyndt at duk­ke op i mit Instagram-feed. 

Hel­dig­vis er der hjælp at hen­te til alle jule­mænd (og ‑kvin­der) i den­ne uges Fri Kri­tik jule-edi­tion, hvor jeg gui­der dig til årets ti boggaver. 

Julen er i sand­hed hjer­ter­nes fest og pen­ge­nes begra­vel­se, men også fami­li­ens årli­ge kolo­ni­tid. Der­for har jeg sør­get for at run­de gaveræ­set af med lidt sjæle­mas­sa­ge i form af en anmel­del­se af fran­ske Sylvain Tes­sons rej­se­bog Ad ukend­te sti­er. Den taler både om mad på bål og det svæ­re og eksta­ti­ske ved at høre til: Et (comedy-)drama, der lidt lige­som decem­ber udspil­ler sig mel­lem det hel­li­ge og det pro­fa­ne, natu­ren og kul­tu­ren, krop og ånd. Fri jul og glæ­de­ligt bogår! 

De drift­sik­re: Jule­ga­ve­an­be­fa­lin­ger for alle

At en bog har dét der sug, hvor man som læser bare craw­ler lige igen­nem og ikke kan få nok, før­end sid­ste side er slugt, er for mig ikke et ide­al for al lit­te­ra­tur, men det er en æste­tisk ople­vel­se, som jeg synes, alle fortje­ner at have mindst en gang om året. 

Om du bli­ver opta­get af en given bog har selv­føl­ge­lig noget at gøre med din per­son­li­ge smag og inter­es­ser; det jeg kal­der “sug”, har dog min­dre at gøre med læse­rens per­spek­tiv eller for­tolk­ning og er i ste­det, hvad jeg bedst kan beskri­ve som et for­tæl­lemæs­sigt dri­ve, en slags bin­ge-fak­tor, der vir­ker på de fle­ste. Når suget kom­bi­ne­res i en bog med sprog og sub­stans af høj kva­li­tet, er det som gaveidé alt­så lidt af en no-brai­ner.

Så lad os kom­me til sagen: Blandt årets udgi­vel­ser med bin­ge-fak­tor – og til­med lidt (jule-)magi – vil jeg især frem­hæ­ve Knaus­gårds ikke auto-fik­ti­ve mur­stens-rom­an­værk om de dage, hvor en mystisk “Mor­gen­stjer­ne” viser sig på him­len. Det skal du læse ikke mindst for karak­ter­portræt­ter­ne, som på Dosto­jevski­jsk vis fak­tisk er hver og en af de man­ge, man­ge sider vær­di­ge. Der­til syd­afri­kansk-bri­ti­ske Debo­rah Levys erin­drings­tri­lo­gi for dens no-non­sen­se blik – ikke på, men for og med – kvin­den og her­un­der den kvin­de­li­ge kunst­ners com­ing of mid­dle age.

I juni anmeld­te jeg hen­holds­vis Knaus­gårds Det tred­je rige og Levys Fast ejen­dom, som beg­ge er tred­je bind i for­fat­ter­nes omtal­te seri­er. De kan sag­tens læses i deres egen ret og før de andre i deres respek­ti­ve seri­er, men når vi nu får ser­ve­ret noget så sjæl­dent som tre fan­ta­sti­ske bøger i en serie (og Knaus­gård plan­læg­ger end­nu tre, i alt seks), hvor­for så fra­ta­ge den hel­di­ge læser den for­nø­jel­se at star­te fra begyndelsen? 

Som det er til­fæl­det hos beg­ge for­fat­te­re, hæn­ger det før­om­tal­te sug ofte sam­men med en høj grad af (ikke sex, men) sexi­ness – en slags elek­trisk over­fla­despæn­ding karak­te­rer­ne imel­lem og mel­lem karak­te­rer­ne og deres omgi­vel­ser. Det­te er ikke lige­frem til­fæl­det i Mat­hil­de Walt­her Clarks Det blin­de øje, som jeg anmeld­te i okto­ber, og som hand­ler om alt andet end det, du alle­re­de har hørt om “Minksa­gen”. Ikke desto min­dre for­mår hun med en for dansk fag­lit­te­ra­tur helt uhørt flu­en­cy – en fuld­stæn­dig kon­trol over tim­in­gen og udform­nin­gen af hver en brik i det enor­me bag­ved­lig­gen­de research-mate­ri­a­le – på impo­ne­ren­de og helt gave­o­p­lagt vis at opnå den sam­me effekt. 

Skal det være lidt mere føl­somt, lidt mere nøg­ter­nt, men sta­dig elek­trisk og alt­op­slu­gen­de, vil jeg frem­hæ­ve Annie Ernaux’ altid på én gang frækt impulsi­ve og uen­de­ligt tål­mo­di­ge roma­ner. På dansk er i år udkom­met Forta­be sig og den ultra­kor­te Den unge mand (Gads For­lag), som beskri­ver to for­skel­li­ge og gedulg­te kær­lig­heds­af­fæ­rer med hen­holds­vis en rus­sisk diplo­mat og en tre­di­ve år yngre studerende. 

Des­u­den hen­des yngre og lige så kom­pro­mis­løst auto­bi­o­gra­fi­ske lands­mand Édou­ard Lou­is’ For­vand­lin­gens meto­de, som min kol­le­ga Mik­kel Zan­gen­berg anmeld­te til­ba­ge i janu­ar. Uhy­re velskri­ven­de og kun 31-åri­ge Lou­is er alle­re­de en lit­terær mega­stjer­ne og knu­sel­sket af læse­re ver­den over for sine bar­ske for­tæl­lin­ger om en opvækst i og opstig­ning fra sam­fun­dets abso­lut­te bund, men i For­vand­lin­gens meto­de river han så at sige tæp­pet væk under sig selv og sin histo­rie og tager der­med afklæd­nin­gen af iden­ti­tet og klas­se til et nyt niveau. 

Højt at fly­ve, dybt at fal­de i jule­ga­veland: Anbe­fa­lin­ger for viderekomne

Når jeg betit­ler min anden halv­del jule­ga­ve­an­be­fa­lin­ger “for vide­re­kom­ne”, så er det ikke, for­di man skal have en sær­lig viden om lit­te­ra­tur for at kun­ne få glæ­de af dem. Sna­re­re hand­ler det om, at det er bøger, hvis kva­li­tet lig­ger min­dre i deres vels­murt­hed end i deres nytænk­ning og poe­ti­ske potentiale. 

Når vær­ker er ukon­ven­tio­nel­le i deres form og ind­hold, kan læse­ren ikke i sam­me grad læne sig op ad tid­li­ge­re læse­op­le­vel­ser eller for­tolk­nings­fæl­les­ska­ber, og læs­nin­gen kræ­ver der­for, at hun træ­der ud af ano­ny­mi­te­tens skyg­ge og fore­ta­ger nog­le selv­stæn­di­ge tan­ker og valg. 

I den for­stand kan man med ret­te kal­de de nytæn­ken­de vær­ker for mere “udfor­dren­de” – men sam­ti­dig er det også dem, der har poten­ti­a­le til den mest per­son­li­ge ople­vel­se og følel­sen af, at “den­ne bog er skre­vet til mig”. Det er såle­des blandt den­ne anden halv­dels bøger, jeg synes, du skal lede efter gaven til en nær ven, part­ner, eller hvem du ellers ger­ne vil vise, at din hen­gi­ven­hed ræk­ker læn­ge­re end til påske. 

Umid­del­bart lyder det ikke sær­lig for­før­en­de, men de før­ste to bøger, jeg her vil anbe­fa­le, rela­te­rer sig til såkaldt krigs-fati­gue: Et ord, som jeg i sid­ste uges Debat­ten så Fri­heds­bre­vets Siri Schrø­der bru­ge om det aktu­el­le fæno­men, at dan­sker­ne begyn­der at bli­ve “træt­te” af at høre om og inter­es­se­re sig for kri­gen i Ukraine. 

Begre­bet er efter min mening rele­vant ikke bare i vores nuvæ­ren­de geopo­li­ti­ske situ­a­tion, men også for læs­ning gene­relt, for­di der ofte til lit­te­ra­tu­ren net­op klæ­ber en skyg­ge af de bøger og de emner, man som (poten­ti­el) læser ikke for­mår at bli­ve opta­get af. 

I august var jeg lidt inde på emnet med spørgs­må­let om, hvor­for det lader til altid at være mænd, der skri­ver om de var­me lan­de for at kom­me hjem og for­kla­re os andre om det. Når jeg læser dis­se bøger om (opdagelses-)rejser ud i ver­den, har det ofte været med en pin­lig følel­se af, at det er noget, jeg gør mere med vil­je end med egent­lig ind­le­vel­se. Det sam­me gæl­der bøger om krig – for hvil­ken afstum­pet eller bare for­kælet per­son synes ikke, det­te emne er af høje­ste relevans? 

I sam­me anmel­del­se kun­ne jeg dog med glæ­de kon­sta­te­re, at den tyske fil­min­struk­tør Wer­ner Her­zogs debut­ro­man Tus­mør­kets ver­den fak­tisk er noget så sjæl­dent som en abstrakt mytisk og strå­len­de poe­tisk opda­gel­ses­rej­se og krigs­ro­man, der ikke føles for­be­holdt en lil­le, her­sken­de ska­re. Der­for skal du give den som et par nye øjne til din “krigs-udmat­te­de” ven eller veninde. 

Det sam­me gæl­der hvi­derus­si­ske Svet­la­na Alek­si­je­vitjs Kri­gen har ikke et kvin­de­ligt ansigt (over­sat af Tine Roe­sen, For­la­get Palo­mar 2019), der er før­ste bind i for­fat­te­rens serie af bøger om “almin­de­li­ge” men­ne­skers for­tæl­lin­ger om krig, som hun helt fortjent modt­og Nobel­pri­sen for i 2015. Bogen er et doku­men­ta­risk prosa-dra­ma skre­vet på bag­grund af fle­re hund­re­de inter­views med sov­je­ti­ske kvin­der om deres del­ta­gel­se i Anden Ver­denskrig og må siges at være en af de helt sto­re klas­si­ke­re inden for genren. 

Lit­te­ra­tur mod udmattelse

Fra krigs-fati­gue til kli­ma-fati­gue: I sep­tem­ber anmeld­te jeg Jens Smærup Søren­sens Evigt i tiden, som per­son­ligt er en af mine stør­ste læse­op­le­vel­ser i år. Bogen er rea­lis­me og hand­ler om dansk land­brugs udvik­lings­hi­sto­rie fra slut­nin­gen af 1700-tal­let til i dag, men med et geni­alt for­tæl­lemæs­sigt snup­tag lader den os føl­ge det sam­me par og deres fæl­les liv gen­nem tre for­skel­li­ge tidsal­dre. Det er Faulk­nersk godt for­talt og sam­ti­dig en for­fri­sken­de kva­li­fi­ce­ring af en udmat­ten­de klimadebat. 

I min for­ri­ge Fri Kri­tik for­ma­ste­de jeg mig i for­læn­gel­se af Step­ha­nie Loses tom­me nat­bord til i for­bi­far­ten at næv­ne, hvor­dan jeg selv ikke læser i sen­gen. Ud over en mere gene­rel inten­tion om at gøre tek­sten nær­væ­ren­de og rele­vant ved at dele mit per­son­li­ge enga­ge­ment, hand­le­de det for mig også mere spe­ci­fikt om at stil­le spørgs­måls­tegn til, hvor­for det at læse nød­ven­dig­vis skal fore­gå i halv­mør­ke, og lige inden vi drat­ter om; går du og træ­ner til en marat­hon, hop­per du vel hel­ler ikke op på løbebån­det hver aften ved halv-elle­ve­ti­den, når først dagen er slut, og alt andet er klaret? 

At døm­me ud fra Loses udta­lel­se (det vil sige: spin­stra­te­gi), er vi måske ikke bare en nation af krigs- og kli­maud­mat­te­de, men også en nation af lit­te­ra­tur­ud­mat­te­de. Der­for er mine to sid­ste jule­ga­ve-anbe­fa­lin­ger bøger, som jeg vil grup­pe­re i kate­go­ri­en “til den, der synes lit­te­ra­tur er noget fis” – og der­for skal have et leven­de bevis på det modsatte! 

Det dre­jer sig om to vidt for­skel­li­ge, men beg­ge spræng­far­li­ge, rysten­de og rent ud sagt bag­over­blæ­sen­de debu­ter, nem­lig Ami­na Elmis digtsam­ling Bar­bar, som Mik­kel Zan­gen­berg anmeld­te i sep­tem­ber, og Sop­hie Gevinds true cri­me auto­bi­o­gra­fi Små sor­te bog­sta­ver, som jeg anmeld­te i juli.

Beg­ge sprut­ter af per­son­ligt og poli­tisk ind­hold og inten­tion, som på den ene side er alt­af­gø­ren­de. På den anden side er deres stem­me og den kraft, vil­jestyr­ke og håbe­fuld­hed, med hvil­ken de leve­rer det, så stærk, at det vir­ker lige meget, hvad de siger – poin­ten er, at de er her; at de taler og findes. 

Dou­che­bag på afveje

Nu, hvor jeg har givet dig skat­te­kor­tet, må du selv for­ce­re labyrin­ten, bekæm­pe dra­gen og fin­de hjem til jule­af­ten. Jeg kan give dig en liste, men i sid­ste ende er det dig selv, der må ud og købe varer­ne. I den­ne quest er du helt ale­ne — Eller er du måske sna­re­re omrin­get af børn, boc­k­ølsån­de og bjældeklang? 

Pro­ble­met med julen er jo ikke de gode inten­tio­ner, men måske at de er så meget let­te­re at gri­be ud efter i tan­ker­ne end i vir­ke­lig­he­den? Hvem har ikke – og måske især ved jule­tid – drømt om som rej­se­bogs­for­fat­te­ren Sylvain Tes­son at skri­de fra det hele: arbej­det, tele­fo­nen, de soci­a­le bånd og for­plig­tel­ser og for­svin­de ud i verden? 

“Der fin­des to slags men­ne­sker, dem der befa­ler, og dem der adly­der,” cite­rer Tes­son Napo­leon for at sige til gene­ral Cau­lain­court på vej til­ba­ge til Paris fra Moskva efter det kata­stro­fa­le neder­lag ved over­gan­gen over flo­den Berezi­na og tilføjer: 

“Deres majestæt”, […] “at flyg­te er at befa­le! I det mind­ste er det at befa­le skæb­nen ikke at hol­de fast i én.” 

I hjem­lan­det Frank­rig er Tes­son kendt som en leve­mand med en pas­sion for bjerg­be­stig­ning, der fore­ta­ger opsigt­væk­ken­de rej­ser og eks­pe­di­tio­ner og skri­ver om dem. Blandt andet har han boet ale­ne seks måne­der i en hyt­te ved Baj­kal­sø­en og opspo­ret sne­le­o­par­der i minus tre­di­ve gra­der i Tibet – udfol­det i hen­holds­vis Dans les forêts de Sibérie (I Sibi­ri­ens sko­ve) og Sne­le­o­par­den, som udkom på dansk i 2020. 

Beg­ge bøger er siden lavet til pris­be­løn­ne­de film med sto­re fran­ske sku­e­spil­le­re i hoved­rol­ler­ne, lige­som det er til­fæl­det med Ad ukend­te sti­er, som doku­men­te­rer for­fat­te­rens van­dring ad glem­te og gem­te sti­er tværs gen­nem Frank­rigs gam­le “hyper­land­lig­hed”.

Fra sta­tio­nen i Ten­de ved den ita­li­en­ske græn­se i sydøst til Cap de la Hague i nord­vest sover han såle­des i bivu­ak og på kro­er, drik­ker bou­il­lon, ryger pibe, bon­der med de sid­ste “rig­ti­ge” bøn­der og kører vores læse­op­le­vel­se ind på char­men med sig­na­tur-ven­din­ger som “Man måt­te ikke sør­ge over den paso­dob­le”, “Charcu­te­ri og fri­hed!” eller “Det er med byer som med pla­ne­ter: Deres tyng­de­kraft til­træk­ker mete­o­rer, men hvis man nær­mer sig dem for meget, kom­mer man ind i zoner med turbulens”. 

Kort sagt er Tes­son en (omend modig og under­hol­den­de) dou­che bag – men i Ad ukend­te sti­er er han også noget andet. I en bran­dert i 2014 faldt han nem­lig ned fra taget af et hus i Cha­mo­nix, smadre­de det meste af sin krop og lå i kun­stigt koma, ind­til han en dag miraku­løst slog øjne­ne op igen: “Jeg var fal­det over en bun­ke knogler.” 

Ikke ale­ne afhol­der det ham ikke – trods smer­ter og læger­nes advars­ler – fra at rej­se ud igen: Det anspo­rer ham lige­frem. Men frem for at dra­ge ud i den sto­re ver­den beslut­ter han alt­så at van­dre ind i sit eget land; det vir­ker som en god idé. 

“Man bur­de altid tage imod kor­te­nes invi­ta­tion, tro på deres løf­ter, kryd­se gen­nem lan­det og luk­ke dår­li­ge kapit­ler ved at ophol­de sig nog­le minut­ter dér, hvor ter­ri­to­ri­et hører op,” kon­klu­de­rer for­fat­te­ren ved vejs ende. 

Kode­or­det her er “nog­le minut­ter”, og så er der hyg­ge og røver­hi­sto­ri­er for resten af pen­ge­ne. Ikke lige min favo­ri­tret, men sam­ti­dig føles det at kri­ti­se­re bogen for dens spi­se­lig­hed og jovi­a­li­tet – for dens vir­ke­lig­heds­flugt – lidt, som hvis jeg som vega­ner skul­le kri­ti­se­re en bøf for at sma­ge af det. I Ad ukend­te sti­er gen­ken­der vi på den ene side dou­che bag­gen Tes­son, på den anden side ser vi ham… At sige, at vi ser ham i et nyt lys, vil­le være en unød­ven­dig roman­ti­se­ring, men vi ser ham se sig selv i et nyt lys. Og det er måske en start. 

– Sylvain Tes­son: Ad ukend­te sti­er (på dansk ved Nils Schultz Rav­ne­berg), For­la­get Bobo – Den fran­ske bogcafés for­lag 2023.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her