Hjul­mand: Chri­sti­an Erik­sen kan have sine bed­ste år for­an sig

I for­ri­ge udga­ve af Fri Spark for­tal­te cheftræ­ner i Brent­ford FC, Tho­mas Frank, om sin histo­rie med Chri­sti­an Erik­sen, som han nu skal arbej­de sam­men med igen. I den­ne uge for­kla­rer Kas­per Hjul­mand, hvor­dan man som træ­ner skal for­stå Dan­marks bed­ste fod­bold­spil­ler gen­nem de sene­ste ti års tid, såle­des at han kan fol­de sine helt sær­li­ge kva­li­te­ter ud. Det hele eks­klu­sivt for Fri Sparks læsere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her