Hjul­mand: Chri­sti­an Erik­sen kan have sine bed­ste år for­an sig

I for­ri­ge udga­ve af Fri Spark for­tal­te cheftræ­ner i Brent­ford FC, Tho­mas Frank, om sin histo­rie med Chri­sti­an Erik­sen, som han nu skal arbej­de sam­men med igen. I den­ne uge for­kla­rer Kas­per Hjul­mand, hvor­dan man som træ­ner skal for­stå Dan­marks bed­ste fod­bold­spil­ler gen­nem de sene­ste ti års tid, såle­des at han kan fol­de sine helt sær­li­ge kva­li­te­ter ud. Det hele eks­klu­sivt for Fri Sparks læsere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.