Høj­re­o­ri­en­te­ret blog­ger fik tre måne­ders fængsel for at brin­ge bil­le­de af ter­r­or­of­fer: “Der er åben­bart for­skel på folk”

For nylig modt­og man­den bag den høj­re­ak­ti­vi­sti­ske blog Uri­a­spo­sten en dom på tre måne­ders betin­get fængsel for at dele et bil­le­de af et ter­r­or­of­fer. Et styk­ke doku­men­ta­tion til en jour­na­li­stisk for­tæl­ling, siger blog­ge­ren. Et for vold­somt bil­le­de for offent­lig­he­den, siger ankla­ge­myn­dig­he­den, der fik lands­ret­ten over­be­vist om, at hen­sy­net til pri­vat­li­vet trum­fe­de ret­ten til at ytre sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her