Høj­re­ra­di­kal blog­ger har hængt poli­ti­ske mod­stan­de­re ud i åre­vis – nu luk­ker han Uri­a­spo­sten på grund af “poli­tisk forfølgelse”

Den høj­re­o­ri­en­te­re­de og kon­tro­ver­si­el­le blog Uri­a­spo­sten luk­ker efter 19 år. Debat­tø­ren Kim Møl­ler, der alle år har sid­det bag taster­ne, siger i fle­re medi­er, at han opgi­ver skri­ve­ri­er­ne efter trus­ler om rets­sa­ger og øko­no­mi­ske erstat­nings­krav fra blandt andre Dan­marks Radio. Årsa­gen til det er, at Uri­a­spo­sten igen og igen har brudt ophavs­ret­ten og bragt bil­le­der og scre­en­dumps fra blandt andet DR. Og Kim Møl­ler mener alt­så ikke, at han kan dri­ve blog­gen vide­re, såfremt han ikke kan bli­ve ved med at bru­ge dis­se bil­le­der. Kim Møl­ler har i fle­re medi­er kørt sig i stil­ling som et offer for poli­tisk for­føl­gel­se på grund af den­ne sag. Fri­heds­bre­vet har talt med ham om, hvor­for han med åbne øjne har brudt ophavs­rets­lo­ven, og om han egent­lig ikke selv har stå­et for net­op poli­tisk for­føl­gel­se af sine modstandere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.