Hoo­ligan-sag med konsekvenser

Vir­ke­lig­he­den over­gik end­nu en gang fan­ta­si­en, da den tid­li­ge­re hoo­ligan Kevin Wer­ner i marts sid­ste år fik stad­fæ­stet sin dom om for­va­ring for omfat­ten­de vold, trus­ler og seksu­el­le over­greb mod 15 unge mænd og en kvin­de. Nu ser sagen ud til at få kon­se­kven­ser for blandt andet poli­tiets arbej­de i Brønd­by, hvor det hele begynd­te. Det er – blandt andet – hvad ugens Fri Ban­dit hand­ler om, for der bli­ver også plads til lidt tal­gym­na­stik. Poli­tiets Natio­nal Enhed for Sær­lig Kri­mi­na­li­tet (NSK) har net­op offent­lig­gjort en dug­frisk rap­port om rock­er- og ban­de­si­tu­a­tio­nen i lan­det. Og der er mindst et par inter­es­san­te poin­ter, så hæng ende­lig på. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her