HR-direk­tør i Copen­ha­gen Medi­cal stop­per efter tid­li­ge­re ansat­tes beskyld­nin­ger om græn­se­over­skri­den­de og seksu­a­li­se­ret adfærd

Ind­til for nyligt var HR-direk­tør Ron­nie Ander­sens navn sta­dig at fin­de på mil­li­ard­virk­som­he­den Copen­ha­gen Medi­cals hjem­mesi­de. Det er det ikke læn­ge­re. Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger skyl­des det, at HR-direk­tø­ren ikke læn­ge­re er ansat i virk­som­he­den. Det sker, efter Fri­heds­bre­vet i sid­ste uge kun­ne afdæk­ke, at Ron­nie Ander­sen iføl­ge fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re har opført sig “græn­se­over­skri­den­de”, “upas­sen­de” og “ube­ha­ge­ligt” over for dem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her