Husker du Ples­ners brø­ler i Tho­mas Borgen-sag?

En forg­lem­mel­se fra advo­kat­fir­ma­et Ples­ner gør, at den tid­li­ge­re Dan­ske Bank-top­chef som mini­mum ind­til slut­nin­gen af næste år skal have et per­son­ligt søgs­mål fra en ræk­ke inve­sto­rer på 2,6 mil­li­ar­der kro­ner hæn­gen­de over hove­d­et. Den sag, der skul­le have været ført mod ham det­te efter­år, er nem­lig ble­vet sat til sep­tem­ber og okto­ber næste år, oply­ser advo­kat­fir­ma­et Elmann, der repræ­sen­te­rer sagsøgerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her