Husker du Ples­ners brø­ler i Tho­mas Borgen-sag?

En forg­lem­mel­se fra advo­kat­fir­ma­et Ples­ner gør, at den tid­li­ge­re Dan­ske Bank-top­chef som mini­mum ind­til slut­nin­gen af næste år skal have et per­son­ligt søgs­mål fra en ræk­ke inve­sto­rer på 2,6 mil­li­ar­der kro­ner hæn­gen­de over hove­d­et. Den sag, der skul­le have været ført mod ham det­te efter­år, er nem­lig ble­vet sat til sep­tem­ber og okto­ber næste år, oply­ser advo­kat­fir­ma­et Elmann, der repræ­sen­te­rer sagsøgerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.