Hvad har Sara Omar ikke fortalt?

For­tæl­lin­gen om Sara Omars liv og opvækst er omgær­det af mystik. De få ting, der bli­ver for­talt om hen­des for­tid, kred­ser om et liv i et under­tryk­ken­de mus­lim­sk mil­jø præ­get af soci­al kon­trol, men Fri­heds­bre­vets research teg­ner et bil­le­de af en opvækst og et fami­li­e­liv, der er mere nuanceret. 

Gen­nem Sara Omars kar­ri­e­re er det ble­vet dis­ku­te­ret, hvor meget af ind­hol­det i for­fat­te­rens bøger, der er base­ret på hen­des eget liv. Det skyl­des fle­re væsent­li­ge fæl­les­træk mel­lem for­fat­te­ren og hoved­per­so­nen i hen­des to bøger, Døde­va­ske­ren (2017) og Skyg­ge­dan­se­ren (2019).

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan en uud­gi­vet doku­men­tar sår tvivl om dele af for­tæl­lin­gen om for­fat­te­ren bag de to best­sel­le­re. Her­af er det frem­gå­et, at Sara Omar har givet for­skel­li­ge udlæg­nin­ger af sin sikkerhedssituation. 

Men er Sara Omars påstand om at leve under kon­stant poli­ti­be­skyt­tel­se den ene­ste del af hen­des for­tæl­ling, som giver anled­ning til at gå histo­ri­en efter i sømmene?

Det­te er tred­je kapi­tel i seri­en Hvem er Sara Omar?.  Læs også før­ste og andet kapitel.

Leg med virkeligheden 

I portrætin­ter­views med Poli­ti­ken i novem­ber 2017, den fran­ske avis Le Mon­de i 2018 og Kri­ste­ligt Dag­blad i 2019 beskri­ves det, at Sara Omar og Døde­va­ske­rens hoved­per­son, pigen Frmesk, beg­ge er født med en sær­lig grå stri­be i håret.

Selv­om der er slå­en­de lig­he­der mel­lem Frmesk og Sara Omar, er det ikke den­ne arti­kels for­mål at sam­men­lig­ne Frmesks og Sara Omars histo­ri­er – men der­i­mod at adskil­le de to og zoo­me ind på Sara Omars vir­ke­li­ge historie.

Sara Omar und­lod at sva­re på kon­kre­te spørgs­mål om sit liv før debut­ro­ma­nen, og selv­om hun iføl­ge sig selv “ikke skri­ver om ting, hun ikke har ople­vet set eller hørt,” og bru­ger refe­ren­cer fra sin for­tid, er der tale om en stærkt fik­tio­na­li­se­ret roman. 

Alli­ge­vel leger både Døde­va­ske­ren og Skyg­ge­dan­se­ren med læse­rens og offent­lig­he­dens for­stå­el­se af vir­ke­lig­he­den. Det kom til udtryk, da tid­li­ge­re udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster, Inger Støj­berg, i maj 2020 refe­re­re­de til hen­des bøger under afhø­rin­ger i for­bin­del­se med Instruks­kom­mis­sio­nen. Støj­berg gjor­de det for at pege på pro­ble­ma­ti­ske for­hold i mus­lim­ske mil­jø­er. Det kom lige­le­des til udtryk, da Soci­al­de­mo­kra­ti­et hav­de Sara Omar på for­si­den af par­tiets med­lems­blad Soci­al­de­mo­kra­ten i for­bin­del­se med et integrationsudspil. 

Fri­heds­bre­vet har under­søgt, hvor meget infor­ma­tion man egent­ligt kan fin­de om Sara Omars eget liv, hvor for­tæl­lin­gen om soci­al kon­trol og under­tryk­kel­se frem­hæ­ves. Det har vi gjort for at opkla­re, om dan­ske poli­ti­ke­re bru­ger fik­tion til at legi­ti­me­re deres flygt­nin­ge- og integrationspolitik.

De før­ste år 

De glimt, man som læser får af Sara Omars liv gen­nem den dan­ske og inter­na­tio­na­le medi­e­dæk­ning, er som regel gan­ske for­fær­de­li­ge og præ­get af vold, under­tryk­kel­se, krig og død. 

Sara Omars fami­lie flyg­te­de fra et områ­de, hvor det kur­di­ske folk blev udsat for uhyr­li­ge over­greb. Mel­lem 1987 og 1988 for­fulg­te Sad­dam Hus­se­ins regi­me syste­ma­tisk iraki­ske kur­de­re i Nor­dirak. Kon­flik­ten var en udlø­ber af kri­gen mel­lem Irak og Iran og hand­le­de til dels om Sad­dam Hus­se­ins under­tryk­kel­se af shia-mus­li­mer og grænsestridigheder. 

Man­ge tusin­de kur­de­re miste­de livet i det, der omta­les som Anfal Kampag­nen, som dog mest omta­les i Vesten i for­bin­del­se med et gift­ga­san­greb på den kur­di­ske by Halab­ja i marts 1988. 

To år tid­li­ge­re, den 21. august 1986, blev Sara Omar Maref iføl­ge alle åbne kil­der født i den kur­di­ske by Sulay­ma­niy­ah i det kur­di­ske Irak. 

I en arti­kel fra Heden­sted Avis i janu­ar 2015 beskri­ver Sara Omars far, Omar Abdul­la Maref, der iføl­ge ham selv var selv­stæn­dig last­bil­chauf­før i Kur­di­stan, at han kom til Dan­mark i decem­ber 1998, efter iraki­ske sol­da­ter en nat i okto­ber brød ind i hans fami­lies hjem for at slå ham og hans bror ihjel.

Efter ankom­sten til Dan­mark blev han iføl­ge Heden­sted Avis instal­le­ret i asyl­cen­tret Sand­holm­lej­ren den 28. decem­ber 2000. Hans davæ­ren­de hustru, Sara Omars mor, og resten af fami­li­en blev iføl­ge Omar Abdul­la Maref i før­ste omgang “bragt i sik­ker­hed i Syri­en”, men de kom i 2001 til Dan­mark som led i en familiesammenføring. 

Siden da har fami­li­en boet i den østjy­ske by Heden­sted, hvor fade­ren åbne­de et pizze­ria, som fle­re loka­le medi­er har skre­vet om.

I portræt­tet “Den Gåde­ful­de Front­kæm­per” i Jyl­lands-Posten i 2020 for­tæl­ler Sara Omar også, at hun har arbej­det på et pizzeria. 

“Jeg er så tryg ved at køre bil, for­di jeg var pizza­bud som ung,” siger hun.

I artik­len, der føl­ger for­fat­te­ren i for­skel­li­ge gøre­mål og løben­de giver udtryk for en undren over den mang­len­de infor­ma­tion om hen­des for­tid, note­rer Jyl­lands-Postens journalist: 

“… det er end­nu ikke lyk­ke­des nogen jour­na­list at få at vide, hvor Sara Omars fami­lie bosat­te sig, da den kom til Dan­mark i 2001,” og “selv et sim­pelt spørgs­mål om, hvor hun gik i sko­le som barn eller i gym­na­si­et som ung, synes umu­ligt at få et svar på.” 

Også i andre medi­er har man kun­net læse og høre, at det er så godt som umu­ligt at få noget at vide om Sara Omars fortid. 

Kri­ste­ligt Dag­blad skri­ver, at offent­lig­he­den ikke ken­der til hen­des pri­vat­liv. Og i et afsnit af Wee­ken­da­vi­sens podcast Fla­skens Ånd i decem­ber 2019 beskri­ver Sara Omar i en rør­strøm­sk udveks­ling mel­lem hen­de og vær­ten, Poul Pil­gaard, hvor­dan hen­des liv før Døde­va­ske­ren var kao­tisk og præ­get af død og ødelæggelse. 

“Vi ved så lidt om dig. Der er så meget, du ikke har vil­let for­tæl­le,” siger Poul Pil­gaard, hvor­til Sara Omar sva­rer, at “hvert ene­ste minut i hen­des liv” har hand­let om at over­le­ve, både for­di nog­le vil­le hen­de til livs, og for­di hun vil­le sig selv til livs. 

Men den slags bekla­gel­ser til trods fin­des der mas­ser af spor. 

En kur­disk pige, der går op i håndbold

I 2002 optræ­der Sara Omar i medi­er­ne for før­ste gang. 

I en arti­kel i Heden­sted Avis under rubrik­ken “Kø fra mor­genstun­den” fin­der man et bil­le­de, hvor en ung pige tryk­ker hånd med davæ­ren­de Heden­sted-borg­me­ster Jørn Jul Niel­sen (S). 

Den­ne pige er iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger Sara Omar. 

“En grup­pe unge fra Nor­dirak, der går på Mul­tisko­len i Heden­sted, var mødt op for at iagt­ta­ge og gøre deres nota­ter om et dansk valg,” står der ved siden af bil­le­det af pigen, der står i en hvid jak­ke med mat­chen­de spæn­de i det sor­te hår. 

Sara Omar for­tæl­ler ellers i et inter­view med Alt om Her­ning i 2018, at hun er “vok­set op med påstan­den om, at hvert et lil­le hår­s­trå på hen­des hoved skul­le gem­mes bag et tørklæ­de,” for­di hun “fik at vide, at Gud vil­le antæn­de det, og det vil­le bræn­de helt ind til min hoved­bund.” Sam­me år for­tæl­ler hun til maga­si­net Elle Salon, at hun har gået med tørklæde. 

Det er imid­ler­tid ikke lyk­ke­des Fri­heds­bre­vet at fin­de et ene­ste bil­le­de af Sara Omar i Dan­mark, hvor hun bærer tørklæde.

I artik­len fra den lil­le loka­la­vis får man hel­ler ikke et ind­tryk af, at Omar og hen­des medstu­de­ren­de fra Nor­dirak er afskå­ret fra det dan­ske sam­funds kul­tur og nor­mer i et parallelsamfund. 

Det beskri­ves nem­lig også, hvor­dan grup­pen af ele­ver enstem­migt for­tæl­ler, at de vil stem­me radi­kalt til det kom­men­de valg på “flot dansk”, og at borg­meste­ren var syn­ligt over­ra­sket over, hvor godt de hav­de sat sig ind i det dan­ske valg, der var lige på trap­per­ne, da artik­len blev bragt. 

Men for­di man ved noget om det dan­ske valg, tryk­ker en mands hånd på et bil­le­de i avi­sen og ikke går med tørklæ­de, for­hol­der det sig nød­ven­dig­vis ikke sådan, at man lever et frit liv  og træf­fer sine egne valg. 

I et sce­ne-inter­view fra Poli­ti­kens Bog­hal i 2020 får man ind­tryk af, at det på over­fla­den kan se godt ud, selv­om en pige med mus­lim­sk bag­grund for­hin­dres i at del­ta­ge i det dan­ske sam­fund på lige fod med sine jæv­nal­dren­de. Mod slut­nin­gen af inter­viewet bli­ver Sara Omar opfor­dret til at for­tæl­le en histo­rie om engang, hvor hun ikke fik lov at kom­me med sin klas­se på studietur.

“Prøv lige at for­tæl­le fra din fol­ke­sko­le­tid om en stu­di­e­tur, en histo­rie, jeg godt kan lide at få dig til at for­tæl­le,” begyn­der intervieweren. 

“Måt­te du kom­me med, spør­ger jeg leden­de,” lyder det, og spørgs­må­let mødes med en hjerte­lig lat­ter fra salen.

Sara Omar for­tæl­ler så en histo­rie om en elev, der ikke fik lov til at kom­me med på stu­di­e­tur, for­di hun var en pige.

“Den ene dag har ele­ven ondt i maven, den anden dag har hun bræk­ket en arm. Alt det­te er løg­ne­hi­sto­ri­er, som den her fami­lie fin­der på,” for­tæl­ler Sara Omar og pro­ble­ma­ti­se­rer, at der ikke var nogen lære­re, der stil­le­de spørgs­mål til fami­li­ens historier. 

Selv­om Omar for­tæl­ler histo­ri­en i tred­je­per­son, vir­ker det klart, som om histo­ri­en hand­ler om hen­de selv. 

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af Sara Omars klas­ses min­de­bog fra Mul­tisko­len i Heden­sted, hvor hun modt­og dan­skun­der­vis­ning med sin bror. 

I min­de­bo­gen beskri­ves den 15-åri­ge Sara Omar som “en pige fra Kur­di­stan i Irak”, hvis hob­by­er er “hånd­bold, læse og musik,” og det beskri­ves også, hvor­dan hun sam­men med de andre stu­de­ren­de både har været i Lego­land og skøjtehal.

Sko­le­ti­den

I histo­ri­en om ele­ven fra fol­ke­sko­len, som blev præ­sen­te­ret under arran­ge­men­tet i Poli­ti­kens Bog­hal, for­tæl­ler Sara Omar også, at den pågæl­den­de elev bli­ver holdt uden­for i frik­var­te­rer­ne, for­di hun er en “nørd, der sid­der med bøger.” 

I en arti­kel fra 2004, sam­me år som Omar går ud af Thy­re­gods Sko­les 10. klas­se og begyn­der på Rød­kil­de Gym­na­si­um i Vej­le, bli­ver hun inter­viewet af Vej­le Amts Fol­ke­blad om hen­des lil­le­bror, der bli­ver mob­bet af klas­se­kam­me­ra­ter på Ikærskolen.

Artik­len beskri­ver en dreng, der omta­les med ned­vær­di­gen­de ord som føl­ge af hans etni­ci­tet. Han bli­ver også ankla­get for at stjæ­le og lyve af sine klassekammerater. 

I artik­len bekla­ger Sara Omar, at hen­des bror er ble­vet mob­bet. Hun påpe­ger, at det ikke har været en nem tid for ham, og at han på det tids­punkt kun har været i Dan­mark i tre år. Bør­ne­nes far for­tæl­ler, at han har truk­ket sine børn ud af sko­len på grund af behandlingen.

Tre år sene­re, i 2007, dimit­te­rer Sara Omar fra Rød­kil­de Gym­na­si­um, hvil­ket ind­til for nylig frem­gik af Rød­kil­de Gym­na­si­ums hjemmeside. 

Over­sig­ten over dimit­ten­der fra årgang 2007, der tid­li­ge­re har været til­gæn­ge­lig i Fri­heds­bre­vets research, er som den ene­ste af alle årgan­ge siden 1974 ble­vet fjer­net fra Rød­kil­de Gym­na­si­ums hjem­mesi­de

En repræ­sen­tant for Rød­kil­de Gym­na­si­um oply­ser, at det er på bag­grund af en tid­li­ge­re elevs hen­ven­del­se med ønske om at få det slet­tet. Rød­kil­de Gym­na­si­um kan hver­ken be- eller afkræf­te, at der er tale om Sara Omar. 

Det frem­går til gen­gæld sta­dig af en liste over nye stats­bor­ge­re på retsinformation.dk, at hun et år efter, i 2008, bli­ver dansk stats­bor­ger

Sam­me år del­ta­ger Sara Omar  i et kur­disk kul­tu­rar­ran­ge­ment i Køben­havn, hvor hun læser et digt op. Det bli­ver opta­get, og dig­top­læs­nin­gen er sta­dig til­gæn­ge­lig på den kur­di­ske tv-sta­tion Kur­dan Tv’s YouTu­be-pro­fil, hvor man også kan fin­de sene­re oplæs­nin­ger af Omar, lige­som man kan læse fle­re dig­te og artik­ler, hun skri­ver til kur­di­ske medier. 

I en arti­kel i Euro­man i 2018 for­tæl­ler Sara Omar, at hun er vok­set op i en kul­tur, hvor man “ikke må have hold­nin­ger, menin­ger eller udtryk­ke sig kunst­ne­risk,” og hun for­tæl­ler, at man­ge men­ne­sker lever i lig­nen­de situ­a­tio­ner.  

Unik chan­ce for en ung digter 

Det er ofte uklart, om den under­tryk­kel­se og soci­a­le kon­trol, som Sara Omar for­tæl­ler, at hun har været udsat for, er fore­gå­et i Kur­di­stan eller i de andre dele af Mel­le­mø­sten, som hun for­tæl­ler, hun har opholdt sig i. 

“Jeg har ikke ople­vet andet end svigt. Jeg har ikke ople­vet andet end øde­læg­gel­se. Jeg har ikke ople­vet andet end at bli­ve set ned på og behand­let dår­ligt,” for­tæl­ler hun til Femi­na i et yderst følel­ses­la­det inter­view fra 2018. 

Da jour­na­li­sten opkla­ren­de spør­ger, om hun sig­ter til i sin barn­dom, der fore­gik uden­for Dan­marks græn­ser, sva­rer forfatteren:

“Igen­nem hele mit liv.” 

Seks år tid­li­ge­re ses Sara Omar for før­ste gang på Christiansborg. 

Det er i for­bin­del­se med et min­dear­ran­ge­ment for gift­ga­san­gre­bet i Halab­ja i det kur­di­ske Irak, at hun læser et langt digt op akkom­pag­ne­ret af to musi­kan­ter. Hun er smukt klædt, men hen­des udse­en­de har siden da ændret sig, så det kan være svært at gen­ken­de hende. 

Hun har såle­des ikke en grå stri­be i håret. Den grå stri­be er også fra­væ­ren­de på andre bil­le­der fra hen­des ungdom. 

Sam­me år del­ta­ger Sara Omar også i WEYA Festi­val i Not­ting­ham, der af BBC blev beskre­vet som en festi­val, hvis mål var at give unge kunst­ne­re mel­lem 18 og 30 år mulig­hed for at frem­vi­se deres vær­ker og udtryk­ke sig kunst­ne­risk. Det var alt­så en unik mulig­hed for en ung digter.

Det har ikke været muligt for Fri­heds­bre­vet at fin­de opta­gel­ser eller anden doku­men­ta­tion for Sara Omars del­ta­gel­se i festi­va­len, men det frem­går af hen­des pro­fil på for­fat­terweb, at hun delt­og i den. 

Sara Omar for­tæl­ler i et inter­view med The Local, at hun ikke for­tæl­ler om sit liv, for­di det iføl­ge hen­des assi­stent kan have “vold­som­me konsekvenser”. 

Men efter del­ta­gel­sen i WEYA Festi­val begyn­der den del af hen­des histo­rie, der er kendt i den bre­de offent­lig­hed og af hen­des læse­re og fans. 

Året efter begyn­der hun sin uddan­nel­se i statskund­skab på Syd­dansk Uni­ver­si­tet efter at være drop­pet ud af jura.

Det er uklart, hvor­for Sara Omar skif­ter stu­die. I inter­viewet med Femi­na to år tid­li­ge­re for­tæl­ler hun, at der var fle­re grun­de til det. 

Da jour­na­li­sten spør­ger til, om det er for­di, hun ikke måt­te for den mand, hun i den pågæl­den­de peri­o­de var mus­lim­sk gift med, sva­rer Sara Omar “ja.” Men i et inter­view med Ber­ling­s­ke i år frem­går det, at det er for­di “det ikke var noget for hende.” 

På besøg i dan­sker­nes stuer 

I betragt­ning af offent­lig­he­dens sto­re inter­es­se Sara Omars fami­lie­for­hold, pri­vat­liv og for­tid er det for­bløf­fen­de, at ingen kan huske, at best­sel­ler­for­fat­te­ren og hen­des fami­lie har været på besøg i dan­sker­nes stu­er i den bed­ste sen­de­tid.  

I 2014 kun­ne hele Dan­mark nem­lig se med, da for­fat­te­rens lil­le­bror og lil­le­sø­ster delt­og i talent­pro­gram­met Dan­mark har talent på TV2. 

Fri­heds­bre­vet har af hen­syn til Sara Omars søsken­de ude­ladt deres nav­ne i den­ne artikel. 

I fle­re dele af pro­gram­met ser vi Sara Omar og hen­des mor hep­pe på  lil­le­broren, der når langt i pro­gram­met på grund af et stærkt for­hold mel­lem ham og en af dom­mer­ne, Jarl Fri­is Mikkelsen. 

I et to-siders inter­view med fami­li­en i Bil­led-Bla­det med fle­re bil­le­der af de to unge san­ge­res “mana­ger” – Sara Omar – for­tæl­ler hun, at søsken­de­flok­kens mor lig­ger på hospitalet. 

“Han sag­de til mig tid­li­ge­re, at han ved, at vores mor bli­ver stolt, når hun ser ham på TV,” siger hun med hen­vis­ning til sin lillebror. 

Lil­le­broren må for­la­de Dan­mark har talent i semi­fi­na­ler­ne, men sene­re sam­me år mod­ta­ger hans mana­ger og sto­re­sø­ster, Sara Omar, Erik Hof­f­mey­ers rej­se­le­gat som føl­ge af sin beskæf­ti­gel­se med sku­e­spil, musik og digtning. 

Det er sam­me år, som Sara Omar iføl­ge hen­de selv påbe­gyn­der Døde­va­ske­ren. 

Soci­al­de­mo­kra­tiets galionsfigur

I et inter­view i Soci­al­de­mo­kra­tiets med­lems­blad Soci­al­de­mo­kra­ten fra 2019 for­tæl­ler Sara Omar, at hun gen­nem sin ung­dom og vok­sen­liv har levet i en kvin­de­un­der­tryk­ken­de kul­tur i en sådan grad, at det adskil­li­ge gan­ge har været ved at koste hen­de livet.

“Jeg kom­mer fra en kul­tur, hvor en kvin­de skal spør­ge om lov, når hun går ud, hvor en kvin­de skal stå til rådig­hed, når man vil det, og hvor kvin­den ikke bli­ver lyt­tet til, men blot er et red­skab,” siger hun. 

Sara Omars for­tæl­ling om et liv med soci­al kon­trol og reli­gi­øs under­tryk­kel­se i rege­rings­par­tiets med­lems­blad og i dan­ske og inter­na­tio­na­le medi­er står i skarp kon­trast til et inter­view med hen­des søster i 2014. 

I et inter­view med Vej­le Amts Fol­ke­blad for­tæl­ler søste­ren om en barn­dom og et fami­li­e­liv, der befin­der sig mile­vidt fra Sara Omars fremstilling. 

“Jeg har sun­get og dan­set så læn­ge jeg kan huske. Jeg er del af en meget kre­a­tiv fami­lie,” for­tæl­ler søste­ren, der beskri­ves som af kur­disk og ita­li­ensk afstam­ning, og iføl­ge artik­len har hun til­meldt sig et talents­how sam­men med sin bror, og des­u­den været sta­tist i fil­men Max Pin­lig 3 og del­ta­get i en quiz på DR’s bør­ne­ka­nal Ramasjang. 

“Min mor har altid opfor­dret os børn til at føl­ge vores lyst og vores drøm­me,” siger hun. 

Selv­om børn selv­føl­ge­lig kan for­skel­s­be­hand­les, teg­nes der her ikke et bil­le­de af en dybt reli­gi­øst og prak­ti­se­ren­de isla­misk fami­lie, der begræn­ser sine døtre på bag­grund af deres køn. 

Nær­mest tværtimod. 

For­la­gets skar­pe vinkel

Den 30. novem­ber 2017 udkom­mer Sara Omars debut­ro­man på Poli­ti­kens For­lag, og lige siden har medi­er­ne for­søgt at fin­de ud af, hvem Sara Omar er, og hvor­for hun aldrig vil tale om sin fortid. 

I pres­se­med­del­el­sen skri­ver forlaget: 

Døde­va­ske­ren er skre­vet af en kur­disk kvin­de, der er vok­set op med, at kvin­den er man­dens ejen­dom — at kvin­den ikke besid­der ret­ten over sin egen krop, sin bevidst­hed og hel­ler ikke ret­ten til at ytre sig.”

I lyset af Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af Sara Omars liv på basis af åbne kil­der er det rele­vant at spør­ge Poli­ti­kens For­lag, om den bastan­te præ­sen­ta­tion af Sara Omars liv er sket mod bed­re­vi­den­de, eller om for­la­get ikke er bekendt med det langt mere nuan­ce­re­de bil­le­de af for­fat­te­rens liv, som de åbne kil­der tegner.

Poli­ti­kens For­lag oply­ser, at de ikke har nogen kom­men­ta­rer til sagen. 

Fri­heds­bre­vet har siden før­ste arti­kel i arti­kel­se­ri­en “Hvem er Sara Omar?” hen­vendt sig man­ge gan­ge til Sara Omar for at få et interview. 

Det er end­nu ikke lykkedes.