Hvad skal vi stil­le op med nazi-kortet?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på ana­lo­gi­er: Hvad er en ana­lo­gi, hvor­for bru­ger vi dem og til hvad? Og hvor­for er histo­ri­ske ana­lo­gi­er så udbred­te, når histo­ri­ke­re stort set aldrig selv bru­ger dem? Hvor­for er det, at vi i en tid med et udbredt under­skud af histo­risk viden så ofte præ­sen­te­res for den sam­me ana­lo­gi, nem­lig hen­vis­nin­gen til Hit­ler? Hvad enten det dre­jer sig om vac­ci­ne­krav, maskepå­bud eller per­so­ner som Donald Trump, Vla­di­mir Putin, Angela Mer­kel, Benja­min Net­a­ny­a­hu eller Sad­dam Hussein. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her