Hvad sker der, når ver­dens lan­de går hver til sit?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Du og jeg har i man­ge år levet i en ver­den, der er ble­vet sta­dig mere inte­gre­ret. De fle­ste af de varer, vi køber, er sat sam­men af kom­po­nen­ter fra vidt for­skel­li­ge lan­de. Det har gjort dem bil­li­ge­re, men det har også skabt en stør­re sår­bar­hed i til­fæl­de af en krise. 

Det har vi set under cor­o­na-kri­sen, eller når et skib sæt­ter sig på tværs i Suez-kana­len eller i for­bin­del­se med Ruslands inva­sion af Ukrai­ne. Det har givet anled­ning til mere end bare tan­ker om balan­cen mel­lem øko­no­misk effek­ti­vi­tet og natio­nal sik­ker­hed. I sid­ste ende kan det få sto­re kon­se­kven­ser for dig og mig og den øvri­ge verden. 

Det er den histo­rie, jeg nu vil se på. 

Øko­no­mer­nes drøm

Når to af den øko­no­mi­ske viden­skabs fædre fra deres him­mel kig­ger ned på vores sam­fund i dag, må de klap­pe i hæn­der­ne over, at deres ide­er i den grad har sat præg på ver­den. I hvert fald ind­til for nylig. 

Den før­ste, Adam Smith, er for­fat­ter til klas­si­ke­ren Natio­ner­nes vel­stand fra 1776. Han var for­ta­ler for arbejds­de­ling som et instru­ment til at øge vel­stan­den – og i øvrigt frie mar­ke­der. Smith beskrev i detal­jer, hvor­dan pro­duk­tions­pro­ces­ser kun­ne opti­me­res, og hvor­dan pro­duk­ter kun­ne frem­stil­les bil­li­ge­re gen­nem arbejds­de­ling. Arbejds­de­lin­gen gav nem­lig mulig­hed for en spe­ci­a­li­se­ring, der løf­te­de produktiviteten. 

Hvis man i dag besø­ger en fabrik, vil man se den­ne arbejds­de­ling. De fle­ste fabrik­ker spe­ci­a­li­se­rer sig i at frem­stil­le gan­ske få varer, og man­ge ste­der dre­jer det sig kun om udvalg­te dele af det ende­li­ge pro­dukt. Det hører for­ti­den til, at en fabrik pro­du­ce­rer en fær­dig vare fra start til slut. 

Den anden, David Ricar­do, blev født i 1772, fire år før Adam Smith udgav sit klas­si­ske værk. Han arbej­de­de sene­re vide­re på man­ge af Smit­hs ide­er. David Ricar­do bidrog til den øko­no­mi­ske for­stå­el­se på man­ge områ­der, og især når det gæl­der vær­di­en af fri han­del på tværs af landegrænser. 

Han viste, at selv et land, der hav­de lave­re pro­duk­ti­vi­tet på alle områ­der end et andet land, kun­ne dra­ge for­del af han­del med det andet land. Det skyl­des, at de to lan­de kun­ne udnyt­te deres respek­ti­ve kom­pa­ra­ti­ve for­de­le. Et land har en kom­pa­ra­tiv for­del i for­hold til et andet land, hvis det ved at opgi­ve at pro­du­ce­re et pro­dukt kan pro­du­ce­re rela­tivt mere af et andet pro­dukt, end det andet land vil­le gøre, hvis det gjor­de det samme. 

Ska­la og spe­ci­a­li­se­ring ska­ber rigdom

Ver­den er i dag præ­get af en arbejds­de­ling – ikke ale­ne mel­lem fabrik­ker i et enkelt land, men også på tværs af lan­de. Del­kom­po­nen­ter bli­ver sendt fra det ene land til det andet og sam­let for at bli­ve sendt vide­re til et tred­je land. 

På MBA-uddan­nel­ser­ne og han­dels­højsko­ler­ne lærer de stu­de­ren­de at opde­le vær­dikæ­den og pla­ce­re de for­skel­li­ge dele der, hvor det er billigst. 

Vi nyder ikke ale­ne godt af gevin­ster­ne ved spe­ci­a­li­se­ring, men også af gevin­ster­ne ved at ska­be stør­re ska­la i pro­duk­tio­nen. Omkost­nin­ger­ne ved at pro­du­ce­re en enhed mere af en vare er ofte lave­re end den gen­nem­snit­li­ge omkost­ning. Man­ge kom­po­nen­ter pro­du­ce­res der­for i dag kun gan­ske få steder. 

Udvik­lin­gen er illu­stre­ret i figu­ren neden­for. Den viser ver­dens­han­de­len som pro­cent af det glo­ba­le BNP. Fra 1970 til finanskri­sen i 2008 mere end for­dob­le­des den­ne pro­cent. Siden­hen har pro­cen­ten været svagt fal­den­de, men med sto­re udsving. 

Ver­dens­hand­len som pro­cent af glo­balt BNP, 1970–2020

Kil­de: Verdensbanken

Afhæn­gig­he­dens mareridt

Når ver­den kører gnid­nings­frit der­ud­af, så er det ting såsom arbejds­de­ling, spe­ci­a­li­se­ring, fri­han­del og ska­le­ring af pro­duk­tion, der ska­ber vel­stand. Det er imid­ler­tid et fint kali­bre­ret og sår­bart appa­rat, så når det går galt et sted i de glo­ba­le for­sy­nings­kæ­der, kan det bli­ve et mare­ridt for alle. 

Fabrik­ken, der ikke får kom­po­nen­ter fra sin leve­ran­dør, må stop­pe pro­duk­tio­nen. Den kan ikke bare bestil­le de for­skel­li­ge kom­po­nen­ter andre ste­der – enten for­di de sim­pelt­hen ikke pro­du­ce­res andre ste­der, eller for­di andre pro­du­cen­ter ikke har kapa­ci­te­ten til at frem­stil­le det, man skal bru­ge. For­bru­ge­ren må i så fald ven­te på at få sin nye bil eller end­nu vær­re: sin medicin. 

Vi så det under covid, og vi har set det i for­bin­del­se med Ruslands inva­sion af Ukrai­ne. Her viste det sig, at Ukrai­ne pro­du­ce­re­de en stor del af led­nings­net­te­ne til biler. Mang­len­de leve­ran­cer gjor­de, at de sto­re bil­fa­brik­ker i Euro­pa måt­te luk­ke ned, og det skab­te for­sin­kel­ser af leve­ran­cer til forbrugerne. 

Vesten og riget i midten

Lad os se nær­me­re på Kina. Lan­det er som led i sin udvik­ling ble­vet hele ver­dens fabrik med de for­de­le og ulem­per, der føl­ger med. 

Kina har fået flyt­tet sto­re dele af befolk­nin­gen fra fat­ti­ge kår på lan­det til en bed­re til­væ­rel­se i byer­ne, som man­ge andre lan­de også har gjort. 

I Vesten har vi som føl­ge af den glo­ba­li­se­re­de pro­duk­tion kun­net købe varer bil­li­ge­re end før. Det har også skabt vel­stand, og det har bidra­get til lave­re inflation. 

I Vesten er der imid­ler­tid også man­ge men­ne­sker, der har måt­tet se deres arbejds­plad­ser flyt­te til Kina. Nog­le af dem har fået nye og bed­re jobs, men andre er enten for­ble­vet arbejds­lø­se eller har måt­tet tage rin­ge­re jobs. Det har med­vir­ket til en pola­ri­se­ring i den vest­li­ge ver­den. USA’s tid­li­ge­re præ­si­dent Donald Trump er et eksem­pel på en poli­ti­ker, der har for­må­et at ind­fan­ge util­freds­he­den og pro­fi­te­re på det. 

Ud over det rent øko­no­mi­ske er der også et sik­ker­heds­po­li­tisk aspekt af afhæn­gig­he­den af glo­ba­le for­sy­nings­kæ­der. I USA er der en sti­gen­de bekym­ring for, at man bli­ver alt for afhæn­gig af Kina. Bekym­rin­gen hæn­ger i et vist omfang sam­men med fryg­ten for, at Kina skal gri­be til mili­tær magt og knæg­te Taiwans demo­kra­ti; en situ­a­tion, som USA ikke bare kan ignorere. 

Vesten, inklu­si­ve USA, risi­ke­rer i sådan en situ­a­tion at bli­ve udstil­let på fle­re måder. USA kan ikke und­væ­re leve­ran­cer fra Kina, og det vil påvir­ke mulig­he­der­ne for at for­sva­re Taiwan. Der­til kom­mer, at Taiwan er stor­le­ve­ran­dør af de mest avan­ce­re­de com­pu­ter-chips til USA og den vest­li­ge verden. 

Decoup­ling eller de-risking

Der har der­for opstå­et et sti­gen­de ube­hag ved afhæn­gig­he­den af Kina. Begre­ber som decoup­ling og de-risking er ble­vet talk of the town.

Decoup­ling bety­der afkob­ling. Det inde­bæ­rer, at Vestens og Kinas øko­no­mi skil­les ad. Det vil være et brud med de sid­ste godt 40 års udvik­ling. Og det vil være dyrt – også for den gen­nem­snit­li­ge forbruger. 

De-risking bety­der, at den risi­ko, der er for­bun­det med afhæn­gig­hed af Kina, skal redu­ce­res. På stra­te­gi­ske områ­der skal Vesten alt­så lære at kla­re sig selv. Det bety­der, at Vesten selv skal kun­ne pro­du­ce­re de vig­tig­ste com­pu­ter-chips. Det inklu­de­rer de kom­po­nen­ter, der ind­går i dem. 

Før som­me­ren sag­de USA’s finans­mi­ni­ster Janet Yel­len og andre ame­ri­kan­ske top­folk, at man hav­de fokus på de-risking – ikke decoup­ling. Hvor græn­sen går mel­lem de to, kan være svært at vide. 

I alle til­fæl­de må vi sige far­vel til nog­le af gevin­ster­ne ved en mere inte­gre­ret ver­den. Det vil bli­ve dyre­re for for­bru­ger­ne, når vi ikke opti­me­rer pro­duk­tio­nen gen­nem arbejds­de­ling, spe­ci­a­li­se­ring, udnyt­tel­se af kom­pa­ra­ti­ve for­de­le og ska­la. Cen­tral­ban­ker­ne vil i så fald ikke læn­ge­re have med­vind på cykel­sti­er­ne, når det gæl­der om at hol­de inf­la­tio­nen nede.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her