Hvad vil Det Glo­ba­le Syd?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Sarang Shi­do­re, en før­en­de eks­pert i Det Glo­ba­le Syd – et begreb, der kom på alles læber efter Ruslands inva­sion af Ukrai­ne for to år siden, og som har fået yder­lig opmærk­som­hed i for­bin­del­se med kri­gen i Gaza. Vi tal­te om, hvad Det Glo­ba­le Syd er, dets histo­rie, og hvor­dan dets fokus har ændret sig gen­nem de sene­ste årti­er. Hvor­for Det Glo­ba­le Syd ikke vil væl­ge mel­lem USA og Vesten på den ene side, og Rusland og Kina på den anden, og hvor­for USA’s til­gang til ver­den risi­ke­rer at frem­med­gø­re Det Glo­ba­le Syd mere, end godt er. 

Det Glo­ba­le Syd omfat­ter fler­tal­let af ver­dens befolk­ning og tæl­ler især lan­de med en for­tid som vest­li­ge kolo­ni­er – i Asi­en, Afri­ka, Mel­le­mø­sten og Latinamerika. 

Sarang Shi­do­re er direk­tør for stu­di­et af Det Glo­ba­le Syd ved den ame­ri­kan­ske tæn­ket­ank The Quin­cy Insti­tu­te. Shi­do­re er født og opvok­set i Indi­en, men har til­bragt det meste af sin kar­ri­e­re i USA. Han har arbej­det for Stra­for, en råd­giv­nings­virk­som­hed med fokus på geopo­li­ti­ske ana­ly­ser og prog­no­ser. Før da arbej­de­de han i teknologisektoren. 

Shi­do­re rej­ser i øje­blik­ket rundt i Asi­en for at føl­ge udvik­lin­gen i Det Glo­ba­le Syd på nær­me­ste hold. Da jeg tal­te med ham, var han i Mumbai. 

God fornøjelse. 

Kort over de lan­de, der defi­ne­res som Det Glo­ba­le Syd. Kil­de: Quin­cy Institute.

Er Viet­nam et demokrati?

I sep­tem­ber sid­ste år aflag­de USA’s præ­si­dent Joe Biden offi­ci­elt besøg i Viet­nam, hvor han i præ­si­dent­pa­lad­set mød­tes med gene­ral­se­kre­tæ­ren for kom­mu­ni­st­par­ti­et for­an en bron­ze­bu­ste af det soci­a­li­sti­ske Viet­nams grund­læg­ger, Ho Chi Minh (1890–1969), som i før­ste halv­del af 1950’erne var ansvar­lig for hen­ret­tel­sen af titu­sind­vis af bønder. 

I for­læn­gel­se af besø­get note­re­de den rege­rings­fi­nan­si­e­re­de ame­ri­kan­ske tæn­ket­ank Fre­edom Hou­se i sin års­rap­port om Vietnam: 

”Viet­nam er en etpar­ti­stat og har i årti­er været domi­ne­ret af Viet­nams leden­de kom­mu­ni­st­par­ti. Selv­om nog­le uaf­hæn­gi­ge kan­di­da­ter tek­nisk set får lov at stil­le op til lov­gi­ven­de valg, så bli­ver de fle­ste ude­luk­ket i prak­sis. Ytrings­fri­hed, reli­gions­fri­hed og civil­sam­fundsak­ti­vis­me er strengt begræn­set. Myn­dig­he­der­ne slår i sti­gen­de grad ned på bor­ger­nes brug af soci­a­le medi­er og Inter­net­tet til at give udtryk for dis­sens og deling af ikke-cen­su­re­ret information.” 

På den bag­grund kon­klu­de­rer Fre­edom House: 

”Viet­nam ran­ge­rer som ‘Ikke frit’.” 

En rang, Viet­nam iføl­ge Fre­edom Hou­se deler med lan­de som Kina, Rusland, Iran, Nord­korea, Cuba og Belarus. 

En irre­le­vant opde­ling af verden

Præ­si­dent Bidens besøg gav god mening i lyset af USA’s riva­li­se­ring med Kina, for­di Viet­nam har en fæl­les græn­se med Kina og histo­risk set har været skep­tisk over for Bei­jings moti­ver i Sydøst­a­si­en. Til gen­gæld var det svært at få besø­get til at har­mone­re med Biden-admi­ni­stra­tio­nens bestræ­bel­ser på at hol­de auto­ri­tæ­re regi­mer uden for det gode sel­skab og anskue ver­den som en strid mel­lem demo­kra­ti­er og auto­kra­ti­er. Præ­si­dent Biden har i fle­re taler beskre­vet kri­ge­ne i Ukrai­ne og Gaza og kon­flik­ten om Taiwan i net­op det perspektiv. 

Iføl­ge Sarang Shi­do­re har det sto­re fler­tal af lan­de i Det Glo­ba­le Syd svært ved at tage Biden-rege­rin­gens opde­ling af ver­den alvor­ligt. De pro­teste­rer ikke åbent mod skel­let mel­lem demo­kra­ti­er og ikke-demo­kra­ti­er, men igno­re­rer det, og gør så det, de selv fin­der bedst. Både for­di USA ikke selv lever op til sine påstå­e­de ide­a­ler, og for­di lan­de­ne i Det Glo­ba­le Syd mener, at det er i strid med deres natio­na­le inter­es­ser og irre­le­vant for den ver­den­sor­den, de ønsker. 

Shi­do­re siger: 

”Bidens poli­tik lyder som en libe­ral ver­sion af Samu­el Hunting­tons tese om civi­li­sa­tio­ner­nes sam­men­stød, bare vær­re, for hos Biden er det et valg mel­lem to, hvor man skal væl­ge det godes side.” 

Hvor­for lyt­ter Biden ikke til John F. Kennedy?

Hvor­for for­føl­ger Biden den­ne poli­tik, når det ikke vir­ker? Hans sto­re for­bil­le­de, John F. Ken­ne­dy, gjor­de det stik mod­sat­te efter Cuba­kri­sen i 1962 og gjor­de sig til tals­mand for en ver­den med plads til mang­fol­dig­hed, alt­så at lan­de med for­skel­li­ge poli­ti­ske syste­mer godt kun­ne leve side om side.

”Det argu­ment vil­le vin­de genklang i Det Glo­ba­le Syd, hvor man ikke ønsker at dele ver­den op i to, og hvor man bli­ver pres­set til at væl­ge side. Det Glo­ba­le Syd ser ver­den som mul­tipo­lær, og de er imod at læg­ge en uni­ver­sel stan­dard ned over hele ver­den for, hvor­dan et lands poli­ti­ske system skal ind­ret­tes. Og så ser de også, at USA ikke selv lever op til det. Gol­f­sta­ter­ne er USA’s nære part­ne­re, men de er ikke demo­kra­ti­er. Det sam­me gæl­der Viet­nam og fle­re andre lan­de, så man kan med fuld ret spør­ge, om USA vir­ke­lig mener det alvor­ligt med det prin­cip, eller bare bru­ger det som et reto­risk greb for at sæt­te Rusland og Kina samt deres nær­me­ste part­ne­re i skam­me­kro­gen. Jeg tror, at det sidst­nævn­te er tilfældet.” 

Inden­rigs­po­li­ti­ske blokeringer

Men hvis Det Glo­ba­le Syd ikke køber den opde­ling af ver­den og ikke distan­ce­rer sig fra Kina og Rusland, hvor­for siger USA så ikke bare: Ok, vi for­søg­te den­ne model, men det vir­ker ikke, så nu fin­der vi på noget andet?

”Det er et inter­es­sant spørgs­mål, og der fin­des nok fle­re svar. For det før­ste er der sta­dig nog­le men­ne­sker i eli­ter­ne i Det Glo­ba­le Syd, for hvem ide­en om en libe­ral orden sta­dig væk­ker genklang. Man­ge af dem er uddan­net i Vesten, de blev for­met poli­tisk i 1990’erne, men det er kun en lil­le del af sva­ret. Jeg tror, at det mest af alt har at gøre med inden­rigs­po­li­tik i USA og for­hol­det til de alli­e­re­de i Euro­pa. Det er en måde at hol­de sam­men på den vest­li­ge alli­an­ce på og sik­re USA’s fort­sat­te leder­rol­le. Delin­gen af ver­den i demo­kra­ti­er og auto­kra­ti­er til­by­der et moralsk argu­ment for sam­men­hol­det i Vesten. Ende­lig er der det ame­ri­kan­ske ver­dens­bil­le­de, som kan være mora­li­se­ren­de og mes­si­ansk. Det ken­der vi fra præ­si­dent Wil­son i for­læn­gel­se af Før­ste Ver­denskrig og den måde, hans efter­mæ­le er ble­vet tol­ket på. Så der er nok fle­re grun­de til, at det er svært for præ­si­den­ten og den poli­ti­ske klas­se at gøre op med den­ne deling af verden.” 

“Den regel­ba­se­re­de orden”

Okay, så er der et andet popu­lært begreb i ame­ri­kansk uden­rigs­po­li­tik, nem­lig den såkald­te ”regel­ba­se­re­de orden”. Hvor­dan opfat­tes det i Det Glo­ba­le Syd?

”Ingen aner, hvad det rent fak­tisk bety­der. Jeg har for­søgt at fin­de en god defi­ni­tion i præ­si­dent Bidens taler og andre ste­der, men det ene­ste, jeg er stødt på, er nog­le vage hen­vis­nin­ger til, at de stær­ke ikke skal have ret til at domi­ne­re de sva­ge, og at lan­de selv skal have lov til at væl­ge, men når man så ser på USA’s egne hand­lin­ger, så lever de ikke op til det selv. Man kan selv­føl­ge­lig spør­ge, hvor­for USA ikke bare taler om fol­ke­ret­ten, inter­na­tio­nal lov, men det gør Was­hin­g­ton sjæl­dent. Måske for­di der er man­ge inter­na­tio­na­le trak­ta­ter, her­i­blandt den inter­na­tio­na­le straf­fedom­stol, som USA ikke har til­slut­tet sig.” 

Både Kina og Rusland frem­hæ­ver fol­ke­ret­ten som grund­la­get for inter­na­tio­na­le rela­tio­ner og poli­tik i oppo­si­tion til den regel­ba­se­re­de orden.

”Ja, og sidst­nævn­te har også en mora­li­se­ren­de klang, den regel­ba­se­re­de orden, men begre­bet er ikke kon­kret og spe­ci­fikt, og det bør det være, hvis man vil bru­ge det som prin­ci­pi­elt grund­lag for en inter­na­tio­nal orden, men det kan selv­føl­ge­lig hjæl­pe USA til at få et moralsk for­spring uden at bli­ve testet på det specifikke.” 

Det begyn­der med afkoloniseringen

Så vidt Det Glo­ba­le Syds syn på to cen­tra­le begre­ber i USA’s til­gang til ver­den, kam­pen for demo­kra­ti og imod auto­kra­ti og for­sva­ret for den regel­ba­se­re­de orden. Før vi ser nær­me­re på Det Glo­ba­le Syds reak­tion på kri­ge­ne i Ukrai­ne og Gaza, giver det mening at høre Sarang Shi­do­res defi­ni­tion af Det Glo­ba­le Syd, og hvor­dan den­ne del af ver­den har udvik­let sig siden Anden Verdenskrig. 

Iføl­ge Shi­do­re giver det mening at anskue Det Glo­ba­le Syd som et geopo­li­tisk fak­tum. Ind­til Anden Ver­denskrig rege­re­de euro­pæ­i­ske mag­ter og USA det meste af ver­den. Men i anden halv­del af det 20. århund­re­de fik en lang ræk­ke tid­li­ge­re euro­pæ­i­ske kolo­ni­er i Asi­en, Afri­ka og Mel­le­mø­sten deres uaf­hæn­gig­hed. Det begynd­te med Indi­en og Indo­nesi­en kort efter afslut­nin­gen på Anden Ver­denskrig, fort­sat­te med Alge­ri­et og det end­te med Syd­afri­ka i 1994. 

Sarang Shi­do­re kommenterer: 

”Der er sær­lig fart på afko­lo­ni­se­rin­gen i 1950’erne og 1960’erne. De nye sta­ter, der opstår, er rent tek­nisk uaf­hæn­gi­ge og suveræ­ne, men i prak­sis er de totalt afhæn­gi­ge af det glo­ba­le system, både poli­tisk og øko­no­misk. De ønsker øko­no­misk bistand og over­før­sel af viden. Det er her, at Det Glo­ba­le Syd som begreb opstår. Det er post­ko­lo­ni­a­le sam­fund, som er øko­no­misk mar­gi­na­li­se­re­de, og de har ingen næv­ne­vær­dig indu­stri selv. De leve­rer råva­rer og land­brugs­va­rer til de glo­ba­le for­sy­nings­kæ­der og er tvun­get til at impor­te­re fær­di­ge pro­duk­ter, hoved­sa­ge­lig fra Vesten.” 

Shi­do­re tilføjer: 

”Det hører også med, at de fle­ste af de nye lan­de vin­der deres uaf­hæn­gig­hed under Den Kol­de Krig og bli­ver fan­get i kon­flik­ten mel­lem Sov­je­tu­ni­o­nen og Vesten, som ikke bare var en magt­kamp, men også en ide­o­lo­gisk kon­fron­ta­tion. Nog­le væl­ger fri­vil­ligt side, andre bli­ver tvun­get til det.” 

Brandt-rap­por­ten som guide

Sel­ve ter­men Syd eller Det Glo­ba­le Syd kan spo­res til fle­re kil­der, men den mest kend­te er nok Brandt-rap­por­ten fra 1980, som har sit navn efter den for­hen­væ­ren­de tyske kans­ler Wil­ly Brandt. Rap­por­ten doku­men­te­re­de fun­da­men­tale for­skel­le på Nord og Syd og tal­te for en over­før­sel af res­sour­cer fra det rige nord til det fat­ti­ge syd. I USA og Euro­pa er det i vir­ke­lig­he­den først i for­læn­gel­se af kri­gen i Ukrai­ne, at Det Glo­ba­le Syd er ble­vet et vel­kendt begreb i den vest­li­ge offentlighed. 

Nye pri­o­ri­te­ter i Det Glo­ba­le Syd

Så er spørgs­må­let, hvad Det Glo­ba­le Syd ønsker i dag i for­hold til tid­li­ge­re, efter­som der tyde­lig­vis er sket et skif­te i pri­o­ri­te­rin­ger og krav. 

Om det siger Sarang Shidore: 

”Oprin­de­ligt lag­de de alli­an­ce­fri lan­de vægt på det, de så som ret­fær­dig­hed. De pege­de på, at der som føl­ge af kolo­ni­a­lis­men blev begå­et sto­re uret­fær­dig­he­der, og at der var et moralsk behov for, at den vest­li­ge og rige ver­den ret­te­de op på den uba­lan­ce, men de alli­an­ce­fri lan­de blan­de­de sig også i debat­ten om atom­vå­ben, som ingen af dem hav­de, men som stormag­ter var i besid­del­se af, og om ned­rust­ning. Det var en ide­a­li­stisk ramme.” 

Shi­do­re tilføjer: 

”Men under­vejs i den­ne pro­ces kom real­po­li­ti­ske og magt­po­li­ti­ske per­spek­ti­ver til. Den Kol­de Krig, en ræk­ke kup i Det Glo­ba­le Syd, fol­ked­rab samt glo­ba­le inter­es­ser, som ikke hand­le­de om ret­fær­dig­hed. Det var kri­gen mel­lem Indi­en og Kina i 1962 et eksem­pel på. Det kom som et chok for Indi­en, at man­ge lan­de i Det Glo­ba­le Syd valg­te at være neut­ra­le i den konflikt.” 

Shi­do­re fortsætter: 

”Alle dis­se epi­so­der begynd­te at dræ­ne Det Glo­ba­le Syd for deres moral­ske ide­a­ler, og der­på kom­mer anden og tred­je gene­ra­tion af lede­re i Det Glo­ba­le Syd og enden på Den Kol­de Krig, hvor Sov­je­tu­ni­o­nen kol­lap­ser, så spørgs­må­let om at slut­te sig til den ene eller anden blok er ikke læn­ge­re aktu­elt for Det Glo­ba­le Syd. Nog­le men­te, at det ikke læn­ge­re gav mening at tale om Det Glo­ba­le Syd, men det har jeg hele tiden været uenig i, og nu er det tyde­ligt, at Det Glo­ba­le Syd er rele­vant som en geopo­li­tisk faktor.” 

Hvad mener du med det?

”En ræk­ke lan­de i Det Glo­ba­le Syd er ble­vet såkald­te mel­lem­mag­ter. De er ble­vet mere bevid­ste om at for­føl­ge deres natio­na­le inter­es­ser, og de ønsker at ska­be mere plads til sig selv i en ver­den, hvor de er respek­te­re­de. De vil ikke bare være rige­re, de vil også have mere ind­fly­del­se. Med andre ord: ide­a­lis­men fra 1950’erne og 1960’erne er stort set for­s­vun­det, men ople­vel­sen af at være ude­luk­ket fra ker­nen af den glo­ba­le magtstruk­tur – en geopo­li­tisk logik – er der stadig.” 

Ramt af virkeligheden

Hvor­dan for­kla­rer du det? Har det at gøre med ting, der sker spe­ci­fikt i Det Glo­ba­le Syd, eller er det del af en bre­de­re glo­bal ten­dens, at lan­de­ne begyn­der at foku­se­re mere på deres natio­na­le interesser?

”Det er en kom­bi­na­tion af de to. Da Sov­je­tu­ni­o­nen gik i opløs­ning, udskif­te­de man­ge lede­re i Det Glo­ba­le Syd en ide­a­lis­me med en anden. De køb­te for­tæl­lin­gen om en ny, libe­ral orden; at der ikke mere vil­le være han­delskri­ge, at alle skul­le inte­gre­res i det glo­ba­le mar­ked under ame­ri­kansk ledel­se, og at det der­for vil­le være bedst for dis­se lan­de at gen­nem­fø­re refor­mer i hen­hold til den såkald­te Was­hin­g­ton-kon­sensus. Men både de post-kolo­ni­a­le ide­a­ler og den libe­ra­le ånd fra 1990’erne er ble­vet ramt af vir­ke­lig­he­den, så hvad er der til­ba­ge? Fokus på den natio­na­le inter­es­se og ønsket om at vok­se og udvik­le sig, men for­ti­dens ret­fær­dig­heds­per­spek­tiv er ikke helt væk. Det kan man se på Det Glo­ba­le Syds hold­ning til Gaza. Det kan ikke ale­ne for­kla­res med realpolitik.” 

Krav om mere demokrati

Hvad står i vej­en for Det Glo­ba­le Syd og dets ambitioner?

”Det er for­skel­ligt, men man­ge lede­re i Det Glo­ba­le Syd vil sige, at det inter­na­tio­na­le system ikke er til­stræk­ke­ligt åbent, at de ikke sid­der med ved bor­det, når der træf­fes vig­ti­ge beslut­nin­ger i ver­den. Sto­re lan­de som Indi­en, Indo­nesi­en, Bra­si­li­en og Syd­afri­ka ønsker, at den inter­na­tio­na­le orden skal være mere demo­kra­tisk. De peger på, at USA taler et demo­kra­tisk sprog, men spør­ger, hvor demo­kra­ti­et er hen­ne i den inter­na­tio­na­le orden. De ønsker refor­mer af de inter­na­tio­na­le insti­tu­tio­ner og vil være med til at bestem­me, hvad der er accep­ta­belt og ikke accep­ta­belt. Er det, der sker i Ukrai­ne uac­cep­ta­belt, mens det, der sker i Gaza, er accep­ta­belt? Og hvad med Taiwan? Det er spørgs­mål, hvor Det Glo­ba­le Syd ikke læn­ge­re er vil­li­ge til at sige ‘ok, USA leder den regel­ba­se­re­de orden og vi ret­ter os efter det’. De vil være med, når der skal træf­fes beslut­nin­ger om sank­tio­ner og ver­dens­han­delsor­ga­ni­sa­tio­nen (WTO), som jo oprin­de­ligt var en ame­ri­kansk ide, men som USA nu ven­der sig imod, mens både Den Afri­kan­ske Uni­on og lan­de­ne i BRIKS taler om nød­ven­dig­he­den af at styr­ke WTO. Det er en refor­mi­stisk impuls.” 

Det Glo­ba­le Syd som en geopo­li­tisk faktor

Hvor­for giver det mening at tale om Det Glo­ba­le Syd som en geopo­li­tisk fak­tor? Hvad for­e­ner lan­de­ne? Der er jo en enorm for­skel på Sin­ga­po­re og Soma­lia, men de til­hø­rer beg­ge Det Glo­ba­le Syd iføl­ge din definition.

”Ja, de er meget for­skel­li­ge, men det er ekstre­mer­ne. Grund­læg­gen­de er lan­de­ne i Det Glo­ba­le Syd util­fred­se med den inter­na­tio­na­le orden, hvor tre stormag­ter – USA, Kina og Rusland – har stør­re hand­le­fri­hed end andre lan­de, og deres nære alli­e­re­de nyder beskyt­tel­se. Ingen af lan­de­ne i Det Glo­ba­le Syd er stormag­ter og har ingen udsigt til at bli­ve en stormagt med und­ta­gel­se af Indi­en, men lan­det har lang vej igen, før det kan opnå den status.” 

Du taler om tre stormag­ter, USA, Kina og Rusland. Hvor­dan rela­te­rer Det Glo­ba­le Syd sig til dis­se tre poler?

”De for­sø­ger at udnyt­te stormag­ter­ne til egen for­del, så de kan få fle­re ret­tig­he­der i det glo­ba­le system, og det gør de via selek­ti­ve part­ner­ska­ber. Lan­de­ne i Det Glo­ba­le Syd kan være mere eller min­dre knyt­tet til stormag­ter­ne. Indi­en og Kenya ori­en­te­rer sig mere mod USA, mens Gol­flan­de­ne godt nok har ame­ri­kan­ske mili­tær­ba­ser, men det afhol­der dem ikke fra også at udvik­le nære rela­tio­ner til Kina og Rusland. Det Glo­ba­le Syd for­sø­ger at frem­me deres egne inter­es­ser og ska­be mest muligt rum for egen suveræ­ni­tet og auto­no­mi. De mener klart, at en mul­tipo­lær ver­den er til deres for­del, for det giver mere plads til dem til at dra­ge for­del af kon­kur­ren­ce og måske også lige­frem riva­li­se­ring, men de ønsker ikke en ny kold krig, og slet ikke en rig­tig krig mel­lem stormagterne.” 

Kri­gen i Ukrai­ne og Det Glo­ba­le Syd

Kri­gen i Ukrai­ne var en brat opvåg­ning for Vesten, hvad angår Det Glo­ba­le Syd. Ja, de stem­te for reso­lu­tio­ner i FN, som for­døm­te Ruslands inva­sion, men de har ikke til­slut­tet sig sank­tio­ner mod Rusland. Hvor­for kom det som en over­ra­skel­se for USA og Vesten, og var der grund til at være overrasket?

”Det bur­de ikke være kom­met som en over­ra­skel­se. Efter USA’s inva­sion af Irak i 2003 og fle­re andre epi­so­der var det umu­ligt for Vesten med tro­vær­dig­hed at påstå, at der var noget helt ene­stå­en­de ved Ruslands inva­sion af Ukrai­ne. Læg her­til, at man­ge i Det Glo­ba­le Syd mener, at Rusland blev pro­vo­ke­ret af Vesten, selv om det ikke ret­fær­dig­gør Ruslands kræn­kel­se af fol­ke­ret­ten. Men der er på den ene side fle­re situ­a­tio­ner end Irak, hvor USA har for­brudt sig mod fol­ke­ret­ten, og på den anden side har du Ruslands angreb på Ukrai­ne, som man­ge i Det Glo­ba­le Syd ikke ser som sort og hvidt. For dem er det mere en gråzo­ne. Og det hæn­ger selv­føl­ge­lig også sam­men med, at man­ge i Det Glo­ba­le Syd tæn­ker på vare­ta­gel­se af deres natio­na­le inter­es­ser i for­hold til Rusland. Bra­si­li­en køber gød­ning af Rusland. Egyp­tens føde­va­resik­ker­hed er tæt for­bun­det med Rusland, og så er der alle de lan­de, der får ener­gi fra Rusland. Ende­lig skal man huske på, at intet land i Det Glo­ba­le Syd føler sig tru­et af Rusland eller befin­der sig i kon­flikt med Rusland. Jeg kan i hvert fald ikke kom­me i tan­ke om nogen, mens det er en smu­le ander­le­des med Kina og Det Glo­ba­le Syd.” 

Hvor­for kom det så som en over­ra­skel­se for Vesten?

”For­di især USA ikke har taget Det Glo­ba­le Syd alvor­ligt. Det er ikke vig­tigt for dem, og da Det Glo­ba­le Syd så ikke vil føl­ge Vestens sank­tio­ner, begyn­der man at mora­li­se­re: Kan Det Glo­ba­le Syd ikke se, hvad Rusland har gjort? Det er vor tids sto­re moral­ske spørgs­mål, men Det Glo­ba­le Syd har sine egne pri­o­ri­te­ter, og det er Vesten nødt til at tage mere alvorligt.” 

USA siger et og gør noget andet

Du har sagt, at USA med sin adfærd risi­ke­rer at skub­be Det Glo­ba­le Syd i arme­ne på Kina og Rusland. Hvad mener du med det?

”USA siger, at de accep­te­rer en mul­tipo­lær ver­den, og at lan­de selv skal have lov til at væl­ge, men når det kom­mer til kon­kre­te hand­lin­ger, er vir­ke­lig­he­den ander­le­des. USA kri­ti­se­rer for eksem­pel Bra­si­li­en og Malay­sia for at til­la­de Huawei og hæv­der, at det under­mi­ne­rer de to lan­des sik­ker­hed, men beg­ge er alt­så uaf­hæn­gi­ge og stol­te natio­ner, som selv udmær­ket er i stand til at vur­de­re, hvad der er en trus­sel mod deres natio­na­le sik­ker­hed. Der er også USA’s sekun­dæ­re sank­tio­ner mod lan­de, som bli­ver ved med at hand­le med Rusland. Det spre­der sig og er ved at nå et omfang, hvor det risi­ke­rer at bli­ve en boo­me­rang. Dol­la­rens sta­tus som glo­bal valu­ta gør det muligt, men hvis det bli­ver for meget, vil lan­de begyn­de at gøre sig fri af dol­la­ren, og så kan det i sid­ste ende ram­me USA. 

Ende­lig er der USA’s mora­li­se­ren­de påstand om uni­ver­sel­le nor­mer og stan­dar­der, men sagen er, at man inter­nt i USA ikke selv kan bli­ve eni­ge om dem. Ame­ri­ka er enormt pola­ri­se­ret i vær­di­de­bat­ten, så hvor­dan kan USA pådut­te andre lan­de nor­mer, som der ikke er enig­hed om i USA? Det vir­ker ikke sær­lig gen­nemtænkt. Alt det­te bety­der, at USA opfat­tes som en trus­sel i man­ge lan­de i Det Glo­ba­le Syd. Ikke en mili­tær trus­sel, men en trus­sel mod fri­he­den til selv at bestem­me, hvor­dan deres land skal rege­res. Det styr­ker ikke USA, og det vin­der ikke USA nye ven­ner, og gør det hel­ler ikke let­te­re at påvir­ke andre.” 

USA går imod sine egne værdier

Ser du for­sla­get til at kon­fi­ske­re rus­si­ske akti­ver i Vesten som en del af den­ne tendens?

”Ja, det er end­nu et eksem­pel på, hvor­dan USA går imod sine egne vær­di­er, i det­te til­fæl­de ejen­doms­ret­tens ukræn­ke­lig­hed. Det er jo en fun­da­men­tal libe­ral ide med rod i den ang­lo-ame­ri­kan­ske tra­di­tion. Når man gør und­ta­gel­ser fra det prin­cip, begyn­der folk at spør­ge til logik­ken, og hvor­dan det stem­mer med fun­da­men­tale prin­cip­per. Det vir­ker som en ad hoc løs­ning med det for­mål at straf­fe Rusland, for­di de har kræn­ket fol­ke­ret­ten. Så der er ingen tvivl om, at Det Glo­ba­le Syd vil se med stor bekym­ring på sådan en beslut­ning og fryg­ter, at det spre­der sig til andre domæner.” 

Hvor­for vir­ker det, som om det er let­te­re for Rusland og Kina end for USA at accep­te­re Det Glo­ba­le Syd som alli­an­ce­fri lan­de med for­skel­li­ge poli­ti­ske systemer?

”Der er en struk­tu­rel for­kla­ring, som hæn­ger sam­men med, at Kina og Rusland er den sva­ge­ste blok, så i en ame­ri­kansk domi­ne­ret ver­den er de para­te til at sam­ar­bej­de med alle. En anden for­kla­ring er, at ingen af dem har en glo­bal mis­sion, selv­om nogen mener, at de for­sø­ger at eks­por­te­re auto­kra­ti. Det argu­ment fin­der jeg ikke sær­lig tro­vær­digt, hvis man ser, hvor­dan Kina hånd­te­rer andre lan­de. De giver ingen sær­li­ge for­de­le til auto­kra­ti­er. De fører en selv-inter­es­se­ret uden­rigs­po­li­tik, så det er for­kert at til­skri­ve Kina moti­ver som ide­o­lo­gisk kors­fa­rer. Og sta­ter­ne i Det Glo­ba­le Syd kan godt lide, at Kina ikke har et glo­balt, ide­o­lo­gisk pro­jekt og ikke kom­mer og for­tæl­ler dem, hvor­dan de skal rege­re deres land, og hvad der skal stå i deres love. Så også her ople­ves USA som en stør­re trus­sel af Det Glo­ba­le Syd end Kina og Rusland, som er foku­se­re­de på deres natio­na­le inter­es­ser og ind­fly­del­se frem for at insi­ste­re på glo­ba­le normer.” 

Det går den for­ker­te vej

Har den dyna­mik ændret sig siden kri­gen i Ukrai­ne og den brat­te opvåg­ning til en ver­den, hvor Det Glo­ba­le Syd ønsker mere indflydelse?

”Ikke umid­del­bart. Det går ikke den rig­ti­ge vej set med USA’s øjne. I kri­gens før­ste uger var der klar for­stå­el­se af, at Rusland hav­de kræn­ket fol­ke­ret­ten, og det så vi i FN, men nu lig­ner det en stil­lings­krig, som træk­ker ud. Putin har besøgt Sau­di-Ara­bi­en og De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, og Den Afri­kan­ske Uni­on har del­ta­get i et top­mø­de i Rusland. Sam­ti­dig kan jeg se, at USA skær­per sekun­dæ­re sank­tio­ner mod dem, der hand­ler med Rusland. Hvis USA tror, at Det Glo­ba­le Syd er parat til at til­slut­te sig sank­tio­ner­ne, er jeg ban­ge for, at de tager alvor­ligt fejl.” 

Hvor­dan har kri­gen i Gaza påvir­ket for­hol­det mel­lem Vesten og Det Glo­ba­le Syd?

”Jeg ser Gaza som end­nu et søm i den regel­ba­se­re­de ordens lig­ki­ste. For som jeg sag­de før, har man­ge i Det Glo­ba­le Syd note­ret kon­tra­sten mel­lem reak­tio­nen på den ame­ri­kan­ske inva­sion af Irak og Ruslands krig i Ukrai­ne, og det sam­me gæl­der for kon­tra­sten mel­lem Gaza og Ukrai­ne. Det er de tre kri­ge, der fyl­der mest i folks erin­dring om de sene­ste 30 år, selv­om der har været fle­re. Kon­tra­ster­ne viser, at der ikke er noget prin­ci­pi­elt på spil i den regel­ba­se­re­de orden. Det hand­ler ale­ne om magt og interesser.” 

Tre anbe­fa­lin­ger til USA ved­rø­ren­de Det Glo­ba­le Syd

Hvis du skul­le give den ame­ri­kan­ske rege­ring tre anbe­fa­lin­ger i for­hold til Det Glo­ba­le Syd, hvad skal det så være?

”USA vil være nødt til at leve i en ver­den, hvor Det Glo­ba­le Syd vil være part­ner med både Rusland og Kina, så i ste­det for at for­sø­ge at skub­be Kina og Rusland ud, skal USA kom­me og etab­le­re nye part­ner­ska­ber og styr­ke dem, man alle­re­de har, og USA er sta­dig den domi­ne­ren­de part­ner for man­ge lan­de i Det Glo­ba­le Syd.” 

Det var en anbe­fa­ling, hvad er de to andre?

”Man bli­ver også nødt til at revi­de­re det eksi­ste­ren­de regi­me for sekun­dæ­re sank­tio­ner, og i det hele taget se på sank­tions­po­li­tik­ken. Det er jo lat­ter­ligt at kal­de Cuba for en ter­r­or­stat og en trus­sel mod USA. Det bli­ver opfat­tet nega­tivt i stort set hele Det Glo­ba­le Syd. Ende­lig skal man opgi­ve ide­en om at ska­be hele ver­den i sit eget bil­le­de og lade være med at bru­ge magt over for dem, der mener noget andet. Nog­le vær­di­er er måske uni­ver­sel­le, det mener jeg selv, men at påtvin­ge andre abstrak­te ide­a­ler med magt, mens man selv prak­ti­se­rer dob­belt­stan­dar­der, er ikke klogt. Jeg mener, at man kom­mer længst ved selv at gå for­an med et godt eksem­pel, så man bør først og frem­mest ret­te blik­ket mod hjem­me­fron­ten og ikke mod udlan­det. På den måde kun­ne man også rebran­de USA for det 21. århund­re­de. Jeg husker 1980’erne, hvor USA vir­ke­lig var en lede­stjer­ne for ver­den. Jeg er ikke vok­set op i USA, og i gym­na­si­et var vi besat­te af alt ame­ri­kansk – musik, film, jeans og frem­ti­den, ide­en om fri­hed og vel­stand. Det ame­ri­kan­ske brand var domi­ne­ren­de den­gang, men sådan er det ikke læn­ge­re, så USA bør genop­fin­de sig selv og spør­ge: Hvad skal frem­ti­dens ame­ri­kan­ske brand være?”