Hver­ken Soci­al­de­mo­kra­ti­et eller Mode­ra­ter­ne vil love lem­pel­ser af offent­lig­heds­lo­ven: “Uha, det er van­ske­ligt at sva­re ja eller nej til”

Adskil­li­ge udvalg, kom­mis­sio­ner og eks­per­ter har de sene­re år anbe­fa­let en lem­pel­se af den stærkt kri­ti­se­re­de offent­lig­heds­lov, men skif­ten­de rege­rin­ger har intet gjort. Nu anbe­fa­ler også det såkald­te Dybvad-udvalg en revi­de­ring af loven. Det får dog ikke den nye SVM-rege­ring til at skri­de til hand­ling. Først skal der nem­lig ned­sæt­tes end­nu et udvalg, som end­nu engang skal gran­ske loven. I mel­lem­ti­den vil kun Ven­stre sige ja til lem­pel­ser af loven. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her