Hvis arbejds­kraft er den nye valu­ta, så er der håb for Afrika

Jeg har lige været i Etio­pi­en og Ugan­da. Det mest slå­en­de ind­tryk er, hvor man­ge men­ne­sker der er, hvor unge de er, og hvor meget vir­ke­lyst, der er. Etio­pi­en har næsten 120 mio. ind­byg­ge­re, og befolk­nin­gen vok­ser med 3 pct. om året. Ugan­da har næsten 50 mio. ind­byg­ge­re og sam­me befolk­nings­til­vækst. Ånden fra Løvens Hule er også slup­pet løs i Afri­ka; iværk­sæt­ter­drøm­men lever blandt tech-iværk­sæt­ter­ne. Lan­de­ne har et stort poten­ti­a­le, men af for­skel­li­ge grun­de afspej­ler det sig ikke i den øko­no­mi­ske vel­færd. Det kig­ger jeg nær­me­re på i den­ne uges fri værdi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her