Hvis man er nervøst anlagt, skal man ikke stu­de­re den­ne kurve

De fle­ste dan­ske­re er gen­nem deres pen­sions­op­spa­ring ble­vet stor­ka­pi­ta­li­ster. Dan­sker­nes pen­sions­for­mue er dob­belt så stor som lan­dets sam­le­de brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, og der­med sid­der den dan­ske befolk­ning på en af de stør­ste pen­sions­for­mu­er i ver­den. I kro­ner og ører bety­der det, at pen­sions­sel­ska­ber­nes behold­ning af aktier og inve­ste­rings­for­e­nings­be­vi­ser udgør 2.500 mil­li­ar­der kro­ner. Der­for har man­ge dan­ske­re en natur­lig inter­es­se i udvik­lin­gen på aktie­mar­ke­det, men udvik­lin­gen på aktie­mar­ke­det er som vej­ret; man­ge taler om det, men det er svært at forudsige. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her