Hvis Putin fal­der, så vil det ske på den­ne måde

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på tre aspek­ter af kri­gen i Ukrai­ne. For det før­ste gen­nem­går jeg mel­din­ger­ne om den raket, der i tirs­dags ved en fejl­ta­gel­se ram­te Polen. For­lø­bet afslø­rer det før­ste åbne sam­men­stød mel­lem Ukrai­ne og lan­dets vest­li­ge støt­ter. For det andet ser jeg på udsig­ten til en våben­hvi­le, som nogen hil­ser vel­kom­men og andre for­døm­mer, og ende­lig under­sø­ger jeg det sce­na­rie, som den ene kom­men­ta­tor efter den anden har for­ud­sagt de sene­ste ni måne­der, nem­lig Vla­di­mir Putins fald. Er det over­ho­ve­det rea­li­stisk? Hvis ja, hvor­dan kan man så fore­stil­le sig, at det vil ske i lyset af de ting, der er gået galt for den rus­si­ske præsident? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her