Hvor ondt gør sank­tio­ner­ne på Rusland?

Kri­gen i Ukrai­ne har nu varet i snart halvan­det år. Øde­læg­gel­ser­ne har været enor­me, sto­re dele af Ukrai­ne lig­ger i rui­ner, og vi taler sand­syn­lig­vis om sekscif­re­de tab af men­ne­ske­liv. Man kan ana­ly­se­re kri­gens gang på fle­re måder, og for­skel­li­ge per­spek­ti­ver bidra­ger til det sam­le­de bil­le­de. I den­ne uges Fri Tænk­ning gør jeg sta­tus på den rus­si­ske øko­no­mi. Jeg ser på øko­no­mi­en som hel­hed, hvor­dan sank­tio­ner­ne har vir­ket, og hvad vi kan ven­te os på lidt læn­ge­re sigt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her