Hvor tæt er ver­den på en atomkrig?

De sene­ste tre årti­er har atom­vå­ben ikke spil­let nogen afgø­ren­de rol­le i snak­ken om krig og fred i Euro­pa, men det har ændret sig med kri­gen i Ukrai­ne. Vla­di­mir Putins reto­rik og gen­tag­ne sabel­ras­len har sat gang i spe­ku­la­tio­ner, om Rusland er parat til at bru­ge atom­vå­ben i Ukrai­ne og under hvil­ke omstæn­dig­he­der, og hvor­dan USA og NATO bør rea­ge­re. For at få svar på dis­se og andre rele­van­te spørgs­mål om atom­vå­ben har jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning talt med Hans Kri­sten­sen, direk­tør for The Nuclear Infor­ma­tion Pro­ject hos The Fede­ra­tion of Ame­ri­can Sci­en­ti­sts i Was­hin­g­ton, som blev etab­le­ret efter USA’s ato­man­greb på Japan i 1945 med det for­mål at arbej­de for bru­gen af tek­no­lo­gi og viden­skab til gavn for men­ne­ske­he­den og ikke til at spre­de død og øde­læg­gel­se. Hans Kri­sten­sen har dan­ske rød­der, men har boet og arbej­det i USA de sene­ste 30 år, hvor han har etab­le­ret sig som en aner­kendt atomvåben-ekspert. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her