Hvor­for er det så svært at sige undskyld?

I den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med reto­rikpro­fes­sor Lisa Vil­lad­sen om und­skyld­nin­ger: hvor­for det er svært at sige und­skyld, hvad vi skal med und­skyld­nin­ger, hvor­for offi­ci­el­le und­skyld­nin­ger er vun­det frem i det meste af den vest­li­ge ver­den de sene­ste årti­er, og hvor­for Lisa Vil­lad­sen ran­ge­rer stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens und­skyld­ning til god­havns­dren­ge­ne i 2019 som den hidtil bed­ste i den­ne svæ­re genre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her