Hvor­for er græs­set altid grøn­ne­re i Brøndby?

Land­stræ­ne­ren vil have bed­re faci­li­te­ter, og han har for længst afle­ve­ret en to do-liste til DBU: Han vil blandt andet have et natio­nalt lands­holds­cen­ter, hvor hans eget og uni­o­nens ung­doms- og kvin­delands­hold tjek­ker ind til hver sam­ling. Hjul­mand mener, at DBU bør sig­te mod et cam­pus af sam­me stan­dard som det, det hol­land­ske fod­bold­for­bund har ind­ret­tet til sine landshold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her