Hvor­for er græs­set altid grøn­ne­re i Brøndby?

Land­stræ­ne­ren vil have bed­re faci­li­te­ter, og han har for længst afle­ve­ret en to do-liste til DBU: Han vil blandt andet have et natio­nalt lands­holds­cen­ter, hvor hans eget og uni­o­nens ung­doms- og kvin­delands­hold tjek­ker ind til hver sam­ling. Hjul­mand mener, at DBU bør sig­te mod et cam­pus af sam­me stan­dard som det, det hol­land­ske fod­bold­for­bund har ind­ret­tet til sine landshold. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.