I åre­vis var beløbs­græn­sen på uden­land­sk arbejds­kraft en klar poli­tisk “skil­le­linje” for Met­te Fre­de­rik­sen – men den tid er forbi

Stort set ube­mær­ket har Soci­al­de­mo­kra­ti­et kryd­set en rød-blå skil­le­linje i dansk poli­tik. I åre­vis har det gam­le arbej­der­par­ti hårdnak­ket afvist at læg­ge stem­me til at sæn­ke den såkald­te beløbs­græn­se på uden­land­sk arbejds­kraft. En græn­se, der afgør, hvor meget udlæn­din­ge skal tje­ne for at kun­ne få ophold­stil­la­del­se. Sådan er det ikke læn­ge­re. For langt inde i den nye SVM-rege­rin­gens grund­lag frem­går det, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et nu er klar til at ind­fø­re ikke bare en mid­ler­ti­dig, men en per­ma­nent lave­re beløbsgrænse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.