I Lol­land Kom­mu­ne afvi­ste man “fik­se” kampag­ner, men sky­der nu én mil­li­on kro­ner af på nyt reklamefremstød

Lol­land Kom­mu­ne har betalt en mil­li­ondyr reg­ning til det køben­havn­ske medi­e­bu­reau Sound­ve­nue Cre­a­ti­ve. For pen­ge­ne er der ind­købt en stort opslå­et kampag­ne, der skal lok­ke nye til­flyt­te­re til kom­mu­nen. Rek­la­me­frem­stø­det har i alt kostet 1.000.078 kro­ner, selv­om kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Lol­land Kom­mu­ne tid­li­ge­re har taget afstand fra dyre kommunekampagner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her