I Lol­land Kom­mu­ne afvi­ste man “fik­se” kampag­ner, men sky­der nu én mil­li­on kro­ner af på nyt reklamefremstød

Lol­land Kom­mu­ne har betalt en mil­li­ondyr reg­ning til det køben­havn­ske medi­e­bu­reau Sound­ve­nue Cre­a­ti­ve. For pen­ge­ne er der ind­købt en stort opslå­et kampag­ne, der skal lok­ke nye til­flyt­te­re til kom­mu­nen. Rek­la­me­frem­stø­det har i alt kostet 1.000.078 kro­ner, selv­om kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Lol­land Kom­mu­ne tid­li­ge­re har taget afstand fra dyre kommunekampagner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.