Identitetskapitalismen er over os

Nan­cy Leong hylder denne mang­foldighed, men hun men­er, at det ofte er mere form end ind­hold, og hun doku­menter­er, hvor­dan uni­ver­siteter og virk­somhed­er sny­der på vægten med mang­foldighed­side­alet. Ifølge Leong er det bag­grun­den for det, hun kalder iden­titet­skap­i­tal­isme. Iden­titet­skap­i­tal­is­ter tilhør­er som oftest fler­tal­let og spekulerer og lukr­erer på min­dretal­lenes iden­titeter. Det sker, når et uni­ver­sitet foto­shop­per et billede af deres stud­erende til en sports­be­given­hed, hvor man til­fø­jer en sort stud­erende, som ikke var med på det oprindelige foto, og bruger det i en reklame­brochure. Eller når en virk­somhed på sin hjemme­side fremhæver ansat­te med min­dretals­bag­grund, mens de i virke­lighe­den kun udgør en ube­ty­delig del af medar­be­jderne. Eller når en poli­tik­er, der beskyldes for at tale ned­sæt­tende om homosek­suelle, forsvar­er sig med, at han eller hun har en masse ven­ner, der er homoseksuelle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.