Inden Met­te Fre­de­rik­sen blev stats­mi­ni­ster var hun med­lem af luk­ket klub for verdenseliten


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Det vak­te opsigt, da Met­te Fre­de­rik­sen i for­å­ret rej­ste til Portu­gal for at del­ta­ge i Bil­der­berg-eli­tens årli­ge topmøde. 

Nu viser en ny med­lem­s­li­ste fra den lige så gåde­ful­de eli­te­klub, Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion, at Met­te Fre­de­rik­sen også har haft sin gang her, angi­ve­ligt umid­del­bart inden hun i 2019 til­t­rå­d­te posten som statsminister. 

Der­med er Met­te Fre­de­rik­sen én af en ræk­ke pro­mi­nen­te dan­ske­re, der har haft sæde i den luk­ke­de klub, og det kan være en for­del for stats­mi­ni­ste­ren, skul­le ambi­tio­ner om en inter­na­tio­nal kar­ri­e­re en dag mel­de sig. Det vur­de­rer lek­tor Dino Knud­sen, der har for­sket i kom­mis­sio­nens arbej­de og indflydelse. 

Hele histo­ri­en 

Måske har du hørt om Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion, måske ikke. 

Men i fem årti­er har den pre­sti­ge­fyld­te og sag­noms­pund­ne med­lem­s­klub invi­te­ret frem­træ­den­de poli­ti­ke­re, erhvervs­le­de­re, finans­folk, aka­de­mi­ke­re og jour­na­li­ster fra Nor­da­me­ri­ka, Euro­pa og Asi­en til at del­ta­ge i ufor­mel­le — og for offent­lig­he­den luk­ke­de — møder om ver­dens udvikling. 

Klub­ben, der i for­vej­en har et højst bemær­kel­ses­vær­digt med­lem­skar­to­tek, er med dan­ske øjne ble­vet lidt ekstra inter­es­sant, efter Met­te Fre­de­rik­sen i for­å­ret blev ryg­tet til at være kan­di­dat til posten som NATOs næste generalsekretær. 

På den sene­st opda­te­re­de med­lem­s­li­ste fra den 25. sep­tem­ber i år står Soci­al­de­mo­kra­tiets for­mand og lan­dets nuvæ­ren­de stats­mi­ni­ster nem­lig nævnt under “tid­li­ge­re med­lem­mer i offent­lig tjeneste”. 

Præ­cis hvor­når Met­te Fre­de­rik­sens med­lem­skab tog sin begyn­del­se og slut­te­de igen, er lidt af et myste­ri­um. Hver­ken Stats­mi­ni­ste­ri­et eller Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion er vendt til­ba­ge med svar på Fri­heds­bre­vets henvendelse. 

Men i en sms skri­ver for­mand for kom­mis­sio­nens dan­ske grup­pe, histo­ri­ker, dr. phil og tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på Poli­ti­ken, Bo Lide­gaard, at han “mener”, at stats­mi­ni­ste­ren blev med­lem “efter val­get som for­mand” for Soci­al­de­mo­kra­ti­et i 2015, og at hun fra­t­rå­d­te igen “i for­bin­del­se med til­træ­del­sen som Stats­mi­ni­ster” i 2019. 

Nær­me­re end det kan Bo Lide­gaard ikke komme. 

På Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sions sene­st opda­te­re­de med­lem­s­li­ste fra sep­tem­ber 2023 frem­går både stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen og Dan­marks kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær i EU Mar­gret­he Vestager. 

Selv har Met­te Fre­de­rik­sen — efter det stod klart at nor­ske Jens Stol­ten­berg blev sid­den­de et år mere på posten som gene­ral­se­kre­tær for NATO — afvist at hun nogen­sin­de til­stræb­te et andet job end job­bet som Dan­marks statsminister. 

Men skul­le det alli­ge­vel ske, at stats­mi­ni­ste­ren ombe­stem­mer sig, og byt­ter drøm­men om job­bet som sko­le­læ­rer ud med ambi­tio­ner om en inter­na­tio­nal top­post, er de bone­de gul­ve i Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion et godt sted at have skrid­tet af. 

Det siger Dino Knud­sen, der tid­li­ge­re har for­sket i kom­mis­sio­nens for­mål og virke. 

“Hvis man har gjort sine hoser grøn­ne i Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion, eller i Bil­der­berg­grup­pen, hvor Met­te Fre­de­rik­sen også har været invi­te­ret og del­ta­get, så har man gjort det blandt nog­le af dem, som siden­hen kan være med til at give grønt lys, eller lige­frem væl­ge en kan­di­dat til en inter­na­tio­nal top­post. Eller man kan have und­gå­et at de sæt­ter sig på tværs. Så, det er ikke helt tos­set, hvis man har den ambi­tion,” siger han. 

En luk­ket klub 

Stats­mi­ni­ste­rens grøn­ne hoser og kom­mis­sio­nens gene­rel­le vir­ke vil­le Fri­heds­bre­vet ger­ne have talt med for­mand for kom­mis­sio­nens dan­ske grup­pe Bo Lide­gaard om. 

Men det har han ikke tid til på grund af for man­ge møder, siger han og hen­vi­ser i ste­det Fri­heds­bre­vets jour­na­list til Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sions hjemmeside. 

Hel­ler ikke Libe­ral Alli­an­ces for­mand, Alex Vanop­slagh eller ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Bør­sen, Bjar­ne Cory­don, der beg­ge for nyligt er til­t­rå­dt kom­mis­sio­nen, mel­der klar, da Fri­heds­bre­vet spør­ger, om de har lyst til at for­tæl­le om kom­mis­sio­nens arbejde. 

“Jeg har kun været til et møde i kom­mis­sio­nen, så det er lige en post­gang for tid­ligt. Men måske om et års tid?,” skri­ver LA-for­man­den i en sms. 

Nogen­lun­de sam­me svar giver Bjar­ne Cory­don, der som nytil­t­rå­dt med­lem også ger­ne vil have mere erfa­ring inden­bords, før han udta­ler sig om kom­mis­sio­nen, siger han. 

En, der har erfa­ring fra klub­ben, er direk­tør for Tæn­ket­an­ken Euro­pa, Lyk­ke Fri­is, som er blandt kom­mis­sio­nens tid­li­ge­re med­lem­mer. Men hun hen­vi­ser til Bo Lide­gaard, som alt­så ikke har tid. 

Hos Stats­mi­ni­ste­ri­et er der hel­ler ingen svar at hen­te. Trods fle­re hen­ven­del­ser om Met­te Fre­de­rik­sens tid­li­ge­re med­lem­skab i Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion, er mini­ste­ri­et ikke vendt tilbage. 

På sin vis kan man sige, at kom­mis­sio­nen, der fyl­der 50 år i år, der­med lever op til sit rygte: 

En luk­ket og gåde­fuld klub, hvor intet slip­per ud. 

Magt­ful­de men­ne­sker lyt­ter til magt­ful­de mennesker

Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion, der blev stif­tet i 1973, har gan­ske rig­tigt en hjemmeside. 

Her kan man læse om kom­mis­sio­nens histo­ri­ske bag­grund, aktu­el­le med­lem­s­li­ste, om kom­men­de møder samt uddrag fra inter­ne drøf­tel­ser. Fra hjem­mesi­den kan man også klik­ke sig vide­re til kom­mis­sio­nens offi­ci­el­le Youtu­be-pro­fil, hvor et udvalg af vir­tu­el­le møder er uploadet. 

Noget kan man alt­så læse sig til onli­ne, men langt fra alt. 

Der er nem­lig stren­ge inter­ne reg­ler for, hvad der må og ikke må vide­re­brin­ges fra kom­mis­sio­nens møder. Såle­des gæl­der reg­len, kendt som “The Chat­ham Hou­se Rule”, der fore­skri­ver, at mens man ger­ne må refe­re­re møde­r­nes gene­rel­le dags­or­den, så må man ikke afslø­re, hvem der har sagt hvad. 

Målet er, at ska­be et “intimt og åbent rum”, hvor med­lem­mer­ne kan tale “frit ud af posen”, for­kla­rer for­sker Dino Knud­sen og under­stre­ger, at al infor­ma­tion, der fly­der fra kom­mis­sio­nen, er nøje selekteret. 

Det er den­ne luk­ket­hed i en cock­tail med klub­bens ind­fly­del­ses­ri­ge kli­ke, der iføl­ge for­ske­ren gør for­sam­lin­gen til et “demo­kra­tisk paradoks”. 

“Man kan sæt­te spørgs­måls­tegn ved, hvor­dan eli­te­net­værk som det­te påvir­ker vores demo­kra­ti. Hvis det i stor udstræk­ning bli­ver impul­ser fra den­ne type orga­ni­sa­tio­ner, frem for par­ti­af­de­lin­gen i Aal­borg, der for­mer vores poli­ti­ske lede­res ver­densan­sku­el­se og kon­kre­te til­gang til natio­na­le og inter­na­tio­na­le pro­blem­stil­lin­ger, har vi poten­ti­elt en udfor­dring for det natio­na­le demo­kra­ti,” siger han. 

I 2016 udgav Dino Knud­sen bogen “The Tri­la­te­ral Com­mis­sion and Glo­bal Gover­nan­ce. Infor­mal Eli­te Diplo­ma­cy, 1972–1982 base­ret på stu­di­er i kom­mis­sio­nens eget arkiv, lige­som Knud­sen — som én af få — har fået lov til at over­væ­re fle­re af kom­mis­sio­nens møder. 

Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion har ikke et offi­ci­elt man­dat. Der er ikke tale om en offi­ci­el insti­tu­tion, myn­dig­hed eller repræ­sen­ta­tion, og på det for­mel­le plan har for­sam­lin­gen ingen magt. 

Men kom­mis­sio­nen har stor magt og ind­fly­del­se, for kom­mis­sio­nens med­lem­mer er magt­ful­de men­ne­sker, som andre magt­ful­de men­ne­sker lyt­ter til og ret­ter sig efter, for­kla­rer Dino Knudsen. 

I et ufor­melt rum uden for offent­lig­he­dens blik udveks­ler med­lem­mer­ne opfat­tel­ser og per­spek­ti­ver, samt for­sø­ger at dan­ne kon­sensus på for­skel­li­ge områ­der som her­fra kan spre­de sig til rege­rin­ger, embeds­værk, natio­na­le og inter­na­tio­na­le institutioner. 

Som der står på kom­mis­sio­nens egen hjem­mesi­de, er det et sted, hvor “ide­er udklæk­kes og rela­tio­ner ska­bes på tværs af sek­to­rer og geografi.” 

“Det er jo en meget eli­tær kom­mis­sion, og man kom­mer kun med, hvis man alle­re­de har en vis magt. Man­ge har spe­ku­le­ret i, om man ved at ind­træ­de i kom­mis­sio­nen kan få magt, men det for­hol­der sig nok tvær­ti­mod omvendt, at hvis du i for­vej­en har en magt­ba­se, kan du kom­me med i kom­mis­sio­nen,” siger Dino Knud­sen og tilføjer: 

“Nogen tror at kom­mis­sio­nen gjor­de Jim­my Car­ter til USA’s præ­si­dent af kom­mis­sio­nen, han var nem­lig med­lem af den, men det for­hol­der sig omvendt. Car­ter brug­te kom­mis­sio­nen som et spring­bræt til at bli­ve præ­si­dent – og det lyk­ke­des som bekendt.” 

Bli­ver man rek­rut­te­ret, eller sen­der man en ansøg­ning, hvis man opfat­ter sig selv som magt­fuld nok til det? 

“Man kan ikke sen­de en ansøg­ning, man bli­ver udvalgt, og det sker ved, at kom­mis­sio­nens natio­na­le grup­per, der er en grup­pe i Dan­mark, en grup­pe i USA, en grup­pe i Tys­kland osv., er i stand til at iden­ti­fi­ce­re, hvem de ger­ne vil have med, som kan spil­le en rol­le og bibrin­ge kom­pe­ten­cer og viden, som kan være gode for grup­pen og for den regio­na­le grup­pe, man er del af. I det dan­ske til­fæl­de er man en del af den euro­pæ­i­ske gruppe.” 

Vice­stats­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sens navn duk­ker også op 

Løber man ned over kom­mis­sio­nens aktu­el­le med­lem­s­li­ste, er der uden tvivl tale om ind­fly­del­ses­ri­ge personligheder. 

Godt 500 af dem. 

Blandt nuvæ­ren­de med­lem­mer fin­der man blandt andet USA’s tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster og sik­ker­heds­po­li­ti­ske råd­gi­ver Hen­ry A. Kis­sin­ger, tid­li­ge­re CIA-vice­di­rek­tør Jami Miscik, Sve­ri­ges tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Carl Bildt og USA’s tid­li­ge­re vice-natio­nal sik­ker­heds­rå­d­gi­ver i Irak og Afg­ha­ni­stan, Meg­han O’Sullivan. 

Af dan­ske med­lem­mer sid­der udover Bo Lide­gaard, Bjar­ne Cory­don og Alex Vanop­slagh, tid­li­ge­re depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Kar­sten Dybvad, Natio­nal­bank­di­rek­tør Sig­ne Krogstrup, poli­tisk råd­gi­ver i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et Anna­hi­ta Nikpour og poli­to­log ved Køben­havns Uni­ver­si­tet Rebec­ca Adler-Nissen. 

Udover stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen er også vice­stats­mi­ni­ster og Ven­stres for­mand Jakob Elle­mann-Jen­sen og Dan­marks kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær i EU Mar­gret­he Ves­ta­ger tid­li­ge­re med­lem­mer af den pro­mi­nen­te klub. 

Af den sene­st offent­lig­gjor­te med­lem­s­li­ste frem­går Jakob Elle­mann-Jen­sens navn intet sted, men i en ældre ver­sion fra juni 2022, står Ven­stres for­mand nævnt som nuvæ­ren­de med­lem, lige­som Jakob Elle­mann-Jen­sen sta­dig er omtalt og afbil­det på kom­mis­sio­nens hjemmeside. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­et og Ven­stres pres­se­tje­ne­ste, hvor­når Jakob Elle­mann-Jen­sen var med­lem, men i skri­ven­de stund er ingen af dem vendt til­ba­ge med svar. 

For nyligt kun­ne det bri­ti­ske medie Declas­si­fied UK des­u­den afslø­re, at den bri­ti­ske oppo­si­tions­le­der og for­mand for Labour, Keir Star­mer, i fle­re år var med­lem af kom­mis­sio­nen, mens han hav­de sæde i oppo­si­tio­nens skyg­ge­ka­bi­net under davæ­ren­de par­ti­for­mand Jere­my Corbyn. 

Til Declas­si­fied UK oply­ser Jere­my Cor­byn, at Keir Star­mer aldrig oply­ste ham om sit med­lem­skab. Hav­de han gjort det, hav­de Cor­byn straks sat en stop­per for det, siger han til mediet. 

Hvad kon­spira­tions­te­o­ri­er lever af 

Den hem­me­lig­heds­ful­de med­lem­s­klub har ikke over­ra­sken­de fodret man­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er, hvoraf en ofte gen­ta­get lyder, at Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion i det skjul­te sty­rer ver­dens gang. 

Men selv­om kom­mis­sio­nen iføl­ge Dino Knud­sen utvivl­s­omt besid­der stor ufor­mel magt, adva­rer han mod at lade sig rive med af “vil­de kon­spira­tions­te­o­ri­er” om en slags over­na­tio­nal “skyg­ge­r­e­ge­ring”. 

“Det er det ikke. De mødes ikke så ofte, og det er begræn­set, hvor meget man kan nå at klap­pe af på en wee­kend, hvis man skal sty­re hele ver­den. Men der er ingen tvivl om, at der er en form for upro­por­tio­nal ind­fly­del­se på spil”, siger han og uddyber: 

“Det er klart, hvis du sam­men­lig­ner med for­e­nin­ger, soci­a­le bevæ­gel­ser, fag­for­e­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner eller lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner, som for­sø­ger at påvir­ke den poli­ti­ske pro­ces, så er de her men­ne­sker i en sær­lig posi­tion. De har meget magt. Det kan være, at de er redak­tør på et vig­tigt medie. Det kan være, at de sid­der som for­mand for et før­en­de poli­tisk par­ti. Det kan være, at de har en inter­na­tio­nal top­post i Ver­dens­ban­ken eller IMF. Selv­føl­ge­lig har de en anden mulig­hed for at præ­ge ver­den og sæt­te det i effekt.” 

Hvor­dan ople­ver du kom­mis­sio­nens sel­vop­fat­tel­se af den magt, den udøver? 

“Alt­så man kan jo sige, at det er et demo­kra­tisk dilem­ma eller para­doks, for­di nor­malt i et demo­kra­ti til­læg­ger vi det stor vær­di, at fol­ket sty­rer, ikke en eli­te, at der er trans­pa­rens, at man skal stå til ansvar for, hvad man mener, og at alle for­melt set er stil­let lige. Det kom­mer jo til kort, når vi ser på den­ne kom­mis­sion,” siger han. 

“På den anden side, kan man sige, at det står jo alle frit for at lave en klub og mødes med dem, de har lyst til. Men i det her til­fæl­de skal man være opmærk­som på, at det er nog­le meget magt­ful­de men­ne­sker. Der­for har de en anden mulig­hed for at sæt­te ting i værk og præ­ge ver­den, end vi andre har, når vi orga­ni­se­rer os på for­skel­lig vis i Danmark.” 

Det er svært at se dem over skul­dre­ne, når de mødes for luk­ke­de døre? 

“Ja, og jeg kan så afvi­se, for­di jeg har været dybt nede i kil­der­ne, og også er ble­vet invi­te­ret med som obser­va­tør til to af deres møder, at de sid­der og kon­spi­re­rer om at lave en ver­dens­re­ge­ring. Det er ikke det, der er på dagsordenen.” 

“Det de for­sø­ger, er at sige: kan vi koor­di­ne­re på tværs af for­skel­li­ge natio­na­le inter­es­ser og regio­na­le inter­es­ser? Kan vi ska­be til­lid og en kon­sensus, som gør, at vi und­går kon­flikt? Og hvis vi har kon­flikt på tværs af de her regio­ner, hvil­ke mulig­he­der er der så for at afstem­me vores inter­es­ser og mødes på tværs?” 

Er der én inter­es­se på tværs af alle de her eliter?

“Det er der ikke. Man har stær­ke mod­sæt­nin­ger, men det er et for­søg på at afbø­de dem, mode­re­re dem og opnå kon­sensus, i ste­det for konflikt.” 

Først var der Bilderberg-eliten 

Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sions ska­bel­ses­be­ret­ning går på, at kom­mis­sio­nen udsprang af en anden mindst lige så luk­ket og eli­tær klub, nem­lig den såkald­te Bil­der­berg­grup­pe efter stif­ter David Rock­e­fel­ler i 1972 uden held for­søg­te at få grup­pen til at opta­ge Japan som medlem. 

For den ame­ri­kan­ske bank­mand, der selv hav­de været med til at grund­læg­ge Bil­der­berg­grup­pen som et luk­ket forum for Nor­da­me­ri­kas og Euro­pas eli­te, var det afgø­ren­de at få Japan og Asi­en ind i folden. 

Tiden for USA’s hege­mo­ni, som den stær­ke­ste øko­no­mi­ske magt i ver­den, vil­le ikke vare ved, erkend­te Rock­e­fel­ler, og i ste­det for at afven­te de nye kræf­ters næste træk, gjaldt det om at få dem ind­lem­met i sam­ta­len om en ny mul­tipo­lær verdensorden. 

Iføl­ge Dino Knud­sen for på et ufor­melt plan at slå de før­ste masker op til et for­melt sam­ar­bej­de mel­lem USA, Euro­pa og Japan om frem­ti­dens øko­no­mi­ske og sik­ker­heds­po­li­ti­ske dagsorden. 

Da David Rock­e­fel­lers for­slag blev afvist af Bil­der­ber­grup­pen, grund­lag­de han i 1973 Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion sam­men med blandt andre poli­to­lo­gen Zbig­niew Brzezin­ski, som sene­re blev natio­nal sik­ker­heds­rå­d­gi­ver for USA’s præ­si­dent Jim­my Carter. 

Spør­ger man Dino Knud­sen, om kom­mis­sio­nens magt og ind­fly­del­se er taget til gen­nem åre­ne, er hans vur­de­ring, at kom­mis­sio­nen siden 00’erne tvær­ti­mod har mistet for­dums tiders “momen­tum”. 

Fle­re ufor­mel­le net­værk, tæn­ket­an­ke, komitéer m.m. er skudt frem, hvor ver­den­se­li­ten kan mødes og drøf­te tin­ge­nes til­stand. Kom­mis­sio­nen, der iføl­ge Dino Knud­sen star­te­de som noget “helt nyska­ben­de”, er i dag ikke lige så eksklusiv. 

Sam­ti­dig peger han på, at med­lem­mer­nes høje alders­gen­nem­snit også har været et pro­blem for kom­mis­sio­nens evne til at hol­de sig relevant. 

“Tit sker der det for den­ne her slags orga­ni­sa­tio­ner, at de bli­ver ældre med åre­ne. De er ikke i stand til at for­ny sig og få de unge med­lem­mer med, for­di dem, som sid­der der, ger­ne vil bli­ve sid­den­de. Og så sker der det, at man til sidst bli­ver mere og mere irre­le­vant,” siger han. 

“Men de sene­re år har den tri­la­te­ra­le kom­mis­sion gjort en stor ind­sats for at få yngre med­lem­mer med, få kvin­der med og få folk med, som har en lidt anden pro­fil og måske repræ­sen­te­rer nog­le lidt andre inter­es­ser, så de også er repræ­sen­te­ret i kom­mis­sio­nen. Det tror jeg helt sik­kert er et for­søg på at til­pas­se sig og igen spil­le en mere pro­mi­nent rol­le, end man måske har gjort i en periode.” 

Met­te Fre­de­rik­sen er ude for nu 

Der­med er vi til­ba­ge ved start, nem­lig stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens tid­li­ge­re med­lem­skab af kom­mis­sio­nen, som alt­så er lidt af et mysterium. 

Iføl­ge kom­mis­sio­nens inter­ne reg­ler må akti­ve med­lem­mer ikke have aktu­elt rege­rings­ansvar. Står det til tro­en­de, må Met­te Fre­de­rik­sen sene­st være trå­dt ud, da hun ved val­get i 2019 over­tog Stats­mi­ni­ste­ri­et efter Lars Løk­ke Rasmussen. 

“Det er en af for­skel­le­ne til eksem­pel­vis Bil­der­berg-kon­fe­ren­cer­ne, hvor de også invi­te­rer folk med, som har aktu­elt rege­rings­ansvar. Det gør man ikke i kom­mis­sio­nen, og det er ud fra den opfat­tel­se, at når man mødes i kom­mis­sio­nen, skal man kun­ne læg­ge den kasket, man til dag­ligt har på, til side, og så skal man kun­ne have en åben debat, hvor man ikke tager udgangs­punkt i, at man skal repræ­sen­te­re sit lands inter­es­se,” siger Dino Knud­sen og tilføjer: 

“En per­son som eksem­pel­vis Met­te Fre­de­rik­sen træ­der ud af kom­mis­sio­nen, når hun bli­ver stats­mi­ni­ster eller mini­ster i øvrigt. Men man kan så kom­me til­ba­ge til kom­mis­sio­nen igen, når man ikke læn­ge­re er minister.” 

Iføl­ge Dino Knud­sen er det set før, at tid­li­ge­re såkaldt “soven­de med­lem­mer” har van­dret ind og ud af kom­mis­sio­nen, og på den måde bibe­holdt et vig­tigt net­værk og adgang til væsent­lig information. 

Hvis man som ind­fly­del­ses­rig i sam­fun­det ger­ne vil have end­nu mere magt, end den man i for­vej­en besid­der, eller ger­ne vil flyt­te sin magt til en inter­na­tio­nal post, så er det alt­så ikke helt dumt at sid­de i det her selskab?

“Nej, så er det et af de vig­tig­ste ste­der, men vi skal sta­dig bare huske, at det er et ufor­melt sted. Så, selv­føl­ge­lig er det lige så vig­tigt, ja end­nu vig­ti­ge­re, at gøre god figur, når man mødes med sine rege­rings­kol­le­ger fra resten af Euro­pa eller i NATO og andre inter­na­tio­na­le orga­ni­sa­tio­ner af en vis kali­ber,” siger Dino Knud­sen og tilføjer: 

“Men hvis vi kig­ger på det mere ufor­mel­le plan, hvor der alt­så også sker en form for til­lids­op­byg­ning, og net­værks­op­byg­ning, jamen så er Den Tri­la­te­ra­le Kom­mis­sion helt i top­pen sam­men med Bil­der­berg Grup­pen og Wor­ld Eco­no­mic Forum. Der har det en vis betyd­ning, at man kan dan­ne de her net­værk og bru­ge dem til siden at få en top­post internationalt.” 

Hvis nu Met­te Fre­de­rik­sen en dag vil vide­re til eksem­pel­vis NATO, er det så noget, de kun­ne fin­de på at klap­pe af med hin­an­den inter­nt i den her kom­mis­sion og vil det få en betyd­ning, tror du? 

“Det er ikke noget, man sid­der og afta­ler i kom­mis­sio­nen. Det er det ikke. Men det er en rig­tig god plat­form, og jeg vil sige, at hun har mødt nog­le væsent­li­ge per­so­ner her, som siden­hen, hvis de har fået et godt ind­tryk af Met­te Fre­de­rik­sen, måske kan være betyd­nings­ful­de i for­hold til at få en inter­na­tio­nal top­post. Og måske, hvis ikke opbak­ning, så i hvert fald ikke mod­stand. Det er lige så vig­tigt, når man skal væl­ges til en inter­na­tio­nal toppost.” 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Stats­mi­ni­ste­ri­et, hvor­når Met­te Fre­de­rik­sen præ­cis var med­lem, og hvor man­ge møder hun delt­og i, mens hun var med­lem af kom­mis­sio­nen, og om hun i dag er såkaldt “soven­de med­lem” eller helt er udt­rå­dt af klubben. 

Trods fle­re hen­ven­del­ser til mini­ste­ri­et de sene­ste fjor­ten dage, har det ikke været muligt at få svar inden artik­lens deadline. 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her