Inden val­get tord­ne­de Mode­ra­ter­ne imod Met­te Fre­de­rik­sens pla­ner om at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwan­da – nu har piben fået en anden lyd

Poli­ti­ske pro­fi­ler fra Mode­ra­ter­ne, her­un­der for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, har i skar­pe ven­din­ger kri­ti­se­ret den tid­li­ge­re soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­rings stor­sti­le­de pla­ner om at sen­de asylan­sø­ge­re på et fly til det cen­tra­lafri­kan­ske land Rwan­da. Nu hvor par­ti­et er kom­met i rege­ring, spil­ler der til­sy­ne­la­den­de andre toner fra det mode­ra­te par­ti­ap­pa­rat. For trods gen­tag­ne for­søg vil ingen i par­ti­et sva­re klart på, om man fort­sat vil gen­nem­fø­re Rwan­da-pro­jek­tet. Grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen vil ikke hjæl­pe med at over­sæt­te de noget ukla­re for­mu­le­rin­ger i det nye rege­rings­grund­lag om et even­tu­elt modtagecenter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her