Inter­ne doku­men­ter: Dan­mark holdt hem­me­ligt Rwan­da-møde med Stor­bri­tan­ni­en få dage efter advar­sel om poli­ti­ske mord og tortur

Gen­tag­ne gan­ge de sene­ste uger og måne­der har rege­rin­gen fast­holdt, at deres end­nu ikke rea­li­se­re­de pla­ner om at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwan­da rent fak­tisk kan bli­ve til vir­ke­lig­hed. Udmel­din­ger­ne er kom­met, selv­om Stor­bri­tan­ni­ens pla­ner om at sen­de asylan­sø­ge­re til det cen­tra­lafri­kan­ske land er endt i ét stort kaos på grund af juri­di­ske pro­ble­mer. Og nu viser det sig, at Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et i Dan­mark i løbet af for­å­ret har holdt møder på højt niveau med net­op Stor­bri­tan­ni­en om Rwan­da-pla­ner­ne – møder, som rege­rin­gens støt­te­par­ti­er ikke er ori­en­te­ret om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.