Inter­view med kvin­der­ne, der hyl­de­de Hamas’ angreb over for Lars Løk­ke: “Vi er gla­de for, at Hamas ende­lig prø­ver at gøre noget for at få vores land tilbage”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Tors­dag aften lod til at dan­ne ram­me om en rolig min­de­høj­ti­de­lig­hed for de jøder, der miste­de livet på Krystal­nat­ten for 85 år siden. Men da for­sam­lin­gen i Rigs­dags­går­den ved Chri­sti­ans­borg brød op, stjal en min­dre grup­pe mod­de­mon­stran­ter opmærksomheden. 

“Hvis – jeg tror ikke på det – men hvis der er nog­le uskyl­di­ge civi­le (isra­e­le­re, red.), der er ble­vet dræbt… det er vi ikke gla­de for, men vi er gla­de for, at Hamas ende­lig prø­ver at gøre noget for at få vores land til­ba­ge,” for­tal­te en ung palæsti­ni­stisk kvin­de til Fri­heds­bre­vet, kort efter hun hav­de haft et ver­balt sam­men­stød med uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for rul­len­de kameraer. 

Hele histo­ri­en

Til mar­ke­rin­gen af 85-året for Krystal­nat­ten mød­te en min­dre grup­pe mod­de­mon­stran­ter op med et bud­skab om, at Hamas’ angreb på Isra­el den 7. okto­ber, der koste­de omkring 1.200 isra­e­le­re livet, kun­ne und­skyl­des med 75 års undertrykkelse. 

Det Jødi­ske Sam­funds årli­ge mar­ke­ring af den skæb­nesvan­gre nat i 1938, hvor cir­ka 7.500 jødi­ske butik­ker blev plyn­dret og øde­lagt, op mod 200 syna­go­ger sat i brand, og næsten 100 jøder blev dræbt, var ellers for­lø­bet roligt. 

Lige ind­til der blev tak­ket af ved min­de­høj­ti­de­lig­he­den ved Christiansborg. 

Imens den sto­re for­sam­ling af men­ne­sker for­lod Rigs­dags­går­den, hvor Met­te Fre­de­rik­sen (S), Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) samt lede­ren for det Jødi­ske Sam­fund i Dan­mark, Hen­ri Gold­ste­in, net­op hav­de talt, stod en min­dre flok palæsti­nen­si­ske kvin­der og gjor­de tilråb. 

“Børn i Gaza har ret til liv, børn i Gaza har ret til liv,” blev der råbt igen og igen frem og til­ba­ge mel­lem to grup­per af mod­de­mon­stran­ter, imens poli­ti­et stod vagt om dem. Resten af Dan­marks godt og vel 24.000 palæsti­nen­si­ske bor­ge­re hav­de ikke følt behov for at mar­ke­re sig med et pro-palæsti­nen­sisk bud­skab ved mindehøjtideligheden. 

Med par­tisa­ner-tørklæ­der og palæsti­nen­si­ske flag var demon­stran­ter­ne dra­get mod Chri­sti­ans­borg for at råbe “zio­ni­sten Met­te”, Lars Løk­ke og medi­er­ne op. 

De to sidst­nævn­te fik demon­stran­ter­ne fat i, da Lars Løk­ke Ras­mus­sen efter min­de­høj­ti­de­lig­he­den gik mod den min­dre for­sam­ling. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren tal­te først med en mand, der stod og råb­te i en mega­fon for­an et “Fuck islam”-banner. Siden gik han over til grup­pen af kvin­der, der demon­stre­re­de for Palæstina. 

“Det er en fuck­ing baby uden en hjer­ne. Ærligt, hvor fuck er den her ver­den hen­ne?!” skreg en af de kvin­de­li­ge demon­stran­ter græ­den­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen lige op i ansig­tet, imens hun viste bil­le­der af døde børn på sin telefon. 

“Ja, men du er også meget vred over, at Hamas har lavet det ter­r­or­an­greb, er du ikke?” spurg­te Løk­ke til­ba­ge, hvor­til den palæsti­nen­sisk kvin­de ved navn Hanin kvit­te­re­de med et uomt­vi­ste­ligt “nej”:

“Jeg er megag­lad for, at Hamas tog den beslut­ning den 7. okto­ber,” råb­te Hanin.

Den 7. okto­ber var blot en reak­tion, men­te hun, og Lars Løk­ke kvit­te­re­de med et køligt: 

“Det er så her, fil­men knæk­ker for dig, ikke?” 

Den 7. okto­ber var “en reaktion”

Løk­ke kon­klu­de­re­de øjen­syn­ligt hur­tigt, at der ikke var mere at kom­me efter i den sam­ta­le. Et par jour­na­li­ster blev hæn­gen­de et kort styk­ke tid, hvor­ef­ter der til sidst kun var den lil­le for­sam­ling af demon­stran­ter plus et kæm­pe opbud af poli­ti­be­tjen­te tilbage. 

Hanin for­tal­te en TV 2‑journalist, hvor­dan alle fra poli­ti­et, hun var stødt på den aften, var zio­ni­ster, og hvor­dan hun var ble­vet truk­ket i og for­skel­s­be­hand­let af politiet. 

Sta­dig oprørt, men med en smu­le lave­re tone­le­je, gen­tog hun over for Fri­heds­bre­vet, at hun var “megag­lad” for den beslut­ning, Hamas tog, da de valg­te at angri­be Israel. 

En af Hanins lige­sin­de­de stem­te i med et “selv­føl­ge­lig er jeg glad!”, imens Hanin fik sin anden ånds­fæl­le Amar – som trods alt tog lidt fle­re for­be­hold i for­hold til at udtryk­ke sin ube­strid­te glæ­des­rus – til at udlæg­ge ratio­na­let bag en sådan melding: 

“Nej, men dét, der er med det, er, at du bli­ver nødt til at for­stå histo­ri­en bag. Der er ikke nogen, der siger, at det, Hamas gjor­de, at det er godt. Men det er en måde at beskyt­te sig selv efter 75 år af besæt­tel­se og drab. Børn bli­ver dræbt og skudt, og børn bli­ver bom­bet,” sag­de Amar og konkluderede: 

“Det er en natur­lig reak­tion. Gaza, det er den ene­ste måde, de har at for­sva­re sig selv.” 

Men det er jo ikke selv­for­svar at gå ind og lave et terrorangreb?

“Men det er jo ikke et ter­r­or­an­greb! Hvor­dan er det et ter­r­or­an­greb?” sva­re­de fle­re af demon­stran­ter­ne i mun­den på hinanden. 

“Vi er ble­vet bom­bet i 75 år, men for­di Isra­el bli­ver bom­bet, wow! Så, nu er der ter­ror!” fulg­te en fjer­de kvin­de­lig demon­strant op. 

Jamen, har det måske noget at gøre med, at det er en terrororganisation?

“Hamas er ikke en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion,” sva­re­de en fem­te promp­te og Maya fremturede: 

“Hamas bru­ges som en und­skyld­ning for etnisk udrens­ning af palæstinensere.” 

“Jeg skam­mer mig over et land som Dan­mark, mand,” sag­de Hanin. 

“Jeg har lyst til at slå hen­de (jour­na­li­sten, red.),” bemær­ke­de en tred­je til resten af for­sam­lin­gen, hvor­ef­ter de sam­stem­migt kon­klu­de­re­de, at det var spild af tid at tale mere med Fri­heds­bre­vets journalist. 

“Ingen bevi­ser” for at civi­le isra­e­le­re er ble­vet dræbt

Tid­li­ge­re i sam­ta­len, før demon­stran­ter­ne afslut­te­de inter­viewet, beto­ne­de de ved­hol­den­de, hvor meget Isra­el hav­de taget fra dem og hen­vi­ste igen og igen til den ara­bi­sk-isra­el­ske krig i 1948, hvor Isra­el end­te med at have ero­bret knap 80 pro­cent af Palæsti­na ved kri­gens afslut­ning. Man­ge palæsti­nen­se­re blev både under og som føl­ge af kri­gen for­dre­vet eller hjem­lø­se, og mil­li­o­ner lever fort­sat som stats­lø­se med meget få ret­tig­he­der som føl­ge af det. 

Og som Hanin frem­hæ­ve­de det over for uden­rigs­mi­ni­ste­ren, da hun hav­de ham på tomands­hånd med et fuldt pres­se­kor­ps som publi­kum, blev resul­ta­tet af den krig, at palæsti­nen­ser­ne “har været i fuck­ing fængsel siden 1948”. 

“Jeg er glad for, at der ende­lig sker noget. Jeg er glad for det. Jeg er glad for den her reak­tion. Det er en reak­tion,” sag­de Hanin. 

I sag­de lige før, det var selv­for­svar. Det er da ikke selv­for­svar at gå ind og angri­be Isra­el på den måde?

“Jamen, det er jo ikke at gå ind og angri­be på den måde. Først og frem­mest vil jeg ger­ne se bevi­ser for alle de isra­e­le­re, der er ble­vet dræbt…” 

Efter angre­bet den 7. okto­ber blev over 100 inter­na­tio­na­le jour­na­li­ster invi­te­ret ind på en isra­elsk mili­tær­ba­se nord for Tel Aviv til en vis­ning af 45 minut­ters opta­gel­ser fra den 7. okto­ber. Videobånd fra både over­våg­nings­ka­me­ra­er, fra ofre­nes egne mobil­te­le­fo­ner og end­da video­er fra Hamas-kri­ge­res egne GoPro-kame­ra­er blev vist. 

Jour­na­li­ster­ne, der var til ste­de, har siden beret­tet om bil­le­der, der var så gru­ful­de, at fle­re af dem sad og græd, mens vis­nin­gen fandt sted. Hals­hug­ge­de sol­da­ter og brænd­te baby­lig var noget af det, som man kun­ne se på video­ma­te­ri­a­let. Siden er sam­me doku­men­ta­tions­vi­deo også ble­vet vist på Isra­els ambas­sa­de i Dan­mark ved en luk­ket frem­vis­ning for journalister. 

Video­ma­te­ri­a­let viser 138 af de omkring 1.200 dræb­te isra­e­le­re, der måt­te lade livet under Hamas’ mas­sa­kre den 7. okto­ber, men er kun ble­vet vist på luk­ke­de frem­vis­nin­ger efter afta­le med de afdø­des familier. 

Det tror du ikke på? I tror ikke på alle de jour­na­li­ster, som var inde til den visning?

“Vis bil­le­der! Vi vil ger­ne have bil­le­der. Så skal vi nok tro på jer,” sag­de en af demon­stran­ter­ne – Maya, der ikke vil­le oply­se sit efter­navn – da det blev poin­te­r­et over for hen­de, at der jo rent fak­tisk var video­ma­te­ri­a­le, der doku­men­te­re­de angrebet. 

“Der har ikke været nogen bevi­ser på det, det har der bog­sta­ve­ligt talt ikke,” fulg­te Hanin op. 

Men jour­na­li­ster, som var inde og se bevi­ser for de ting, der ske­te den 7. oktober…

“Jeg har set de zio­ni­ster, og hvor var de hen­ne? De var i Isra­el, de var ikke i Palæstina.” 

Hvem snak­ker du om nu?

“Isra­e­le­re – hvor jour­na­li­ster tager over til isra­e­le­re og inter­viewer dem. Hvad med at gå ind i Palæsti­na og inter­viewe dem? De (jour­na­li­ster red.) tager kun den ene side.” 

Men de (Isra­el, red.) har jo frem­lagt det for en lang ræk­ke journalister?

“Vi tror ikke på dem,” kon­sta­te­re­de Maya. 

I tror ikke på de tal, der er kom­met ud om, hvor man­ge isra­e­le­re der blev dræbt den 7. oktober?

“Nej, det gør jeg vir­ke­lig ikke”, sva­re­de Hanin. 

Hanin og entou­ra­get beto­ne­de, at de ikke tro­e­de et sekund på de tal, der var kom­met ud omkring de civi­le drab på Isra­els side, der fandt sted den 7. okto­ber. Der var ingen bevi­ser, men­te de. 

“Hvis – jeg tror ikke på det – men hvis der er nog­le uskyl­di­ge civi­le (isra­e­le­re, red.), der er ble­vet dræbt… det er vi ikke gla­de for, men vi er gla­de for, at Hamas ende­lig prø­ver at gøre noget for at få vores land til­ba­ge,” sag­de Hanin. 

Iføl­ge de isra­el­ske myn­dig­he­der er omkring 1.200 isra­e­le­re ble­vet dræbt siden Hamas-bevæ­gel­sen ind­led­te et angreb på Isra­el lør­dag mor­gen den 7. okto­ber. Både USA og EU beteg­ner Hamas som en terrororganisation. 

På bag­grund af Fri­heds­bre­vets video af optrin­net har Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Susie Jes­sen nu stil­let et udvalgs­spørgs­mål til justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard, hvor hun beder ham rede­gø­re for, hvor­vidt kvin­den på video­en over­træ­der straf­fe­lovens § 136 stk. 2 om bil­li­gel­se af terror.