Isla­misk stat vin­der frem i Afrika

I dag tager vi fat på et emne, som har beskæf­ti­get mig meget det sene­ste år. Det dre­jer sig om grup­pen Isla­misk Stat og dens geo­gra­fi­ske udvik­ling. Mere præ­cist hand­ler det om, hvor grup­pens tyng­de­punkt nu befin­der sig. Siden Isla­misk Stat i marts 2019 efter sla­get ved Bag­houz miste­de kon­trol­len med de sid­ste områ­der i Syri­en og Irak, har grup­pens epi­cen­ter ryk­ket sig mod det afri­kan­ske kon­ti­nent. Det er en udvik­ling, der har været læn­ge under­vejs og fort­sat er i gang. Men Isla­misk Stat og grup­pens til­hæn­ge­re har selv været meget eks­pli­cit­te om, at Afri­ka er der, hvor det sker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her