Ita­li­en har nydt godt af Tys­klands problemer

Den ita­li­en­ske øko­no­mi har histo­risk set været en af de sva­ge­ste i euro­om­rå­det – blandt andet som føl­ge af stor offent­lig gæld, dår­lig kon­kur­ren­ce­ev­ne og mang­len­de vil­lig­hed til at gen­nem­fø­re refor­mer. Der har været kri­ti­ske situ­a­tio­ner, hvor det var ved at gå helt galt. Ita­li­en blev kun red­det af andre lan­de og Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank, for­di alter­na­ti­vet var vær­re. I øje­blik­ket nyder Ita­li­en imid­ler­tid godt af, at Tys­klands øko­no­mi­ske model er pres­set af den glo­ba­le omstil­ling. Spørgs­må­let er, om det varer ved. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her