Jaleh Tavako­li har fået tre måne­ders fængsel for at dele hals­hug­nings­vi­deo: “Vores myn­dig­he­der er kom­met der­til, hvor vi ikke kan sto­le på dem”

Debat­tør og for­fat­ter Jaleh Tavako­li blev i 2019 sig­tet for at have over­t­rå­dt Straf­fe­lovens para­graf 264 d stk. 2 ved at dele en video af hals­hug­nin­gen af dan­ske Lou­isa Jes­per­sen i Marok­ko. Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at der den 14. juli blev afsagt dom i sagen: Tre måne­ders betin­get fængsel. Tavako­li har anket dom­men, som hun kal­der uret­fær­dig. Hun håber, at hun kan vin­de sagen i lands­ret­ten, for­di, hun mener, at det, hun har gjort, er en vig­tig og prin­ci­pi­el sag, der hand­ler om, at myn­dig­he­der­ne “nær­mest lyver” for bor­ger­ne, og at hun har været udsat for en “poli­tisk hetz”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.