JANICE: Vel­for­be­red­te sæson­ser­ve­rin­ger fra Køben­havns måske mind­ste køkken

Der er skudt en ny køben­havnsk mad­spil­ler op midt på Vester­bro­ga­de – en kæl­der­re­stau­rant, der måske ved før­ste øje­kast ser noget udtær­sket ud, men hvor der ikke skul­le gå man­ge minut­ter, før vi føl­te os over ordent­ligt vel­kom­ne og godt bespi­ste. Men det var ikke uden slin­ger i val­sen, og vi fik da også en not so nice sur­pri­se ved gen­nem­gang af kvitteringen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.