Jeg har 99 pro­ble­mer, men dine gode inten­tio­ner er ikke et af dem

Fem­te og sid­ste del af schweizi­ske Kim de l’Horizons debut­ro­man, Blod­bog, er skre­vet på engelsk – “the langu­a­ge that has other eyes than my mot­her tongue”. Her ankom­mer hoved­per­so­nen Kim sam­men med ven­ner­ne og skri­ve­kol­le­ger­ne Dina og Mo til en ned­lagt cho­ko­la­de­fa­brik i Ble­nio-dalen i alpelan­det Tici­no for at fær­dig­gø­re sit roman­pro­jekt. Efter bad og vel­komstdrinks fore­slår Mo, at de ifø­rer sig tur­kis glim­mer­neg­lel­ak – som et begyn­del­ses­ri­tu­al for deres tid sam­men “i ste­det for at blan­de blod”. Kim afslår afvi­gen­de, og Mo insi­ste­rer først kælent, så pla­gen­de, ind­til Kim plud­se­lig koger over: 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her