Jour­na­li­stik­ken der kom ind fra kulden

Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard

Som uden­rigsjour­na­list løber man fra tid til anden på spio­ner fra frem­me­de mag­ter. Især hvis man som jeg har arbej­det som kor­re­spon­dent i Moskva og Was­hin­g­ton. Jeg blev min­det om spio­ner­nes ver­den, da jeg for nyligt læste en fasci­ne­ren­de bio­gra­fi om en af Den Kol­de Krigs vig­tig­ste afhop­pe­re til Vesten. Oleg Gor­di­jevskij blev rek­rut­te­ret af den bri­ti­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste under en udsta­tio­ne­ring i Køben­havn i 1970’erne, men han leve­re­de også vig­ti­ge oplys­nin­ger til PET i Dan­mark, PST i Nor­ge og SÄPO i Sve­ri­ge. Gor­di­jevski­js infor­ma­tio­ner bidrog til afslø­ring af KGB-agen­ter i Nor­den: Stig Berg­ling i Sve­ri­ge, Arne Tre­holt og Gun­vor Gal­ting Haavik i Nor­ge og SF-poli­ti­ke­ren Hol­ger Vive­ke i Danmark.

Gode råd til Gorbatjov 

Med rang af KGB-oberst end­te Gor­di­jevskij i 1984 som sta­tions­chef i Lon­don – her gav han gode råd til Mik­hail Gor­batjov, da den­ne i 1984 for før­ste gang mød­tes med Mar­ga­ret That­cher – før han under mistan­ke blev hjem­kaldt til Moskva i uti­de, men på miraku­løs vis hav­de held til at flyg­te ud af Sov­je­tu­ni­o­nen til Finland. 

Gor­di­jevskij undslap KGB’s over­våg­ning i Moskva, tog toget til Lenin­grad, og der­fra rej­ste han vide­re med bus til Vyborg tæt på den fin­ske græn­se, hvor han i en skov blev sam­let op af bri­ti­ske agen­ter og gemt i baga­ge­rum­met på deres diplo­mat­bil, ind­til de hav­de kryd­set græn­sen. Epi­so­den beskri­ves for før­ste gang i detal­jer i Ben Mcin­ty­res Spio­nen og for­ræ­de­ren. Iføl­ge den bri­ti­ske for­fat­ter med­vir­ke­de to ano­ny­me PET-agen­ter i ope­ra­tio­nen, som fandt sted som­me­ren 1985. Det var nyt for mig.

Jour­na­li­ster og spioner

Jour­na­li­ster og spio­ner bevæ­ger sig ikke kun i de sam­me kred­se. De bru­ger også hin­an­den som kil­der, og nog­le gan­ge byt­ter de rol­ler. Efter­ret­nings­a­gen­ter kan ope­re­re under dæk­ke af jour­na­li­ster, og jour­na­li­ster bli­ver fra tid til anden rek­rut­te­ret som agen­ter for en frem­med magt. Den dan­ske jour­na­list Flem­m­ing Søren­sen blev såle­des rek­rut­te­ret af Sta­si i 1959, før han fire år sene­re var så hel­dig at få job­bet som Jyl­lands-Postens kor­re­spon­dent i Bonn. Her­fra for­sy­ne­de han Sta­si med føl­som­me oplys­nin­ger om dansk og vest­tysk for­svar, diplo­ma­ti og poli­tik. Han iden­ti­fi­ce­re­de også nye, poten­ti­el­le agenter. 

Infor­ma­tion-jour­na­li­sten Jan Sta­ge var agent for Cuba i 1960’erne og opt­rå­d­te i den egen­skab som chauf­før for en ven­stre­ra­di­kal tysk ter­r­o­rist i for­bin­del­se med et angreb på Boli­vi­as kon­su­lat i Hamborg. 

Til­truk­ket af den sam­me verden

Nog­le efter­ret­nings­a­gen­ter og jour­na­li­ster føler sig til­truk­ket af den sam­me ver­den. Man får mulig­hed for at rej­se og bo i andre lan­de på sin arbejds­gi­vers reg­ning. Man møder inter­es­san­te men­ne­sker, har en ople­vel­se af, at man befin­der sig i begi­ven­he­der­nes cen­trum, og hvis man befin­der sig i en kon­flik­tzo­ne, er duf­ten af spæn­ding og livs­fa­re sjæl­dent langt væk. 

Men der er en væsent­lig for­skel. Efter­ret­nings­a­gen­ters nav­ne og bedrif­ter kom­mer sjæl­dent til offent­lig­he­dens kend­skab. Hvis de gør, er det som regel efter deres død, og hvis det sker, mens de er akti­ve, skyl­des det en fia­sko. De bed­ste og mest suc­ces­ful­de agen­ter hører offent­lig­he­den aldrig om.

Narcis­si­stisk personlighedsforstyrrelse

Jour­na­li­ster er der­i­mod dre­vet af, at flest muli­ge men­ne­sker får kend­skab til resul­ta­tet af deres arbej­de. De elsker opmærk­som­hed, og berøm­mel­se er ofte et suc­ces­pa­ra­me­ter. Der­for til­træk­ker de to pro­fes­sio­ner for­skel­li­ge per­son­lig­heds­ty­per. Jeg har set en del jour­na­li­ster lide af narcis­si­sti­ske per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser, mens hem­me­li­ge agen­ter helst skal være und­se­e­li­ge og sel­vud­s­let­ten­de. Arbej­det bærer løn­nen i sig selv, mens jour­na­li­ster søger aner­ken­del­se fra omgi­vel­ser­ne, og når de ikke får den, kan de føle sig meget små og ube­ty­de­li­ge. Det vær­ste, en jour­na­list kan kom­me ud for, er at bli­ve igno­re­ret, mens det er et suc­ceskri­te­ri­um for en agent ikke at bli­ve set og gen­kendt.  

Når det er sagt, kan jour­na­li­ster lære meget af efter­ret­ning­s­tje­ne­sters ana­ly­se­af­de­lin­ger. Det hand­ler den­ne uges Fri Tænk­ning om. Det er inspi­re­ret af CIA-agent og efter­ret­nings­a­na­ly­ti­ker Richards Heu­ers klas­si­ske værk Psy­cho­lo­gy of Intel­li­gen­ce Ana­ly­sis fra 1999, som jeg stød­te på for nylig. 

Jour­na­li­stik og efter­ret­nings­virk­som­hed  

Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster har en klang af skæg og blå briller.

Det er nor­malt noget med spio­ner, hem­me­li­ge ope­ra­tio­ner, vild­led­ning af frem­me­de mag­ter, over­våg­ning, rek­rut­te­ring af agen­ter med adgang til føl­som infor­ma­tion og tyve­ri af alt fra rege­rings­do­ku­men­ter til tek­no­lo­gi. Af hen­syn til natio­nens sik­ker­hed fore­går det meste efter­ret­nings­ar­bej­de i det skjul­te og for­sø­ges så vidt muligt holdt ude af offent­lig­he­dens søge­lys, mens jour­na­li­stik­ken omvendt har offent­lig­he­den som sin mål­grup­pe og som regel bedri­ves så åbent og trans­pa­rent som muligt.

Hvor­dan bli­ver viden til

Men trods dis­se for­skel­le min­der den jour­na­li­sti­ske arbejds­pro­ces på man­ge måder om efter­ret­ning­s­tje­ne­sters ana­ly­ti­ske virk­som­hed. Ja, sidst­nævn­te har i vir­ke­lig­he­den meget til fæl­les med alle arbejds­pro­ces­ser, som inde­bæ­rer ind­sam­ling og ana­ly­se af information:

Hvad er rig­tigt og for­kert? Hvil­ke kil­der kan man sto­le på, og hvil­ke kan man ikke sto­le på? Hvad er årsag og virk­ning bag en fore­te­el­se i ver­den eller sam­fun­det? Hvil­ke inter­es­ser for­føl­ger den ene eller anden part? Hvad ved vi, og hvor­dan kan vi vide, at vi ved det? Og hvad ved vi, at vi ikke ved og hvorfor? 

Den pro­ce­du­re fore­går inden for forsk­nin­gen, hvor man tester hypo­te­ser og for­sø­ger at fal­si­fi­ce­re dem; den føl­ges af rets­sta­ten, når den skal tage stil­ling til spørgs­mål om ansvar og skyld; den benyt­tes af læger, når de for­sø­ger at diag­no­sti­ce­re en patient, og den anven­des af jour­na­li­ster og andre, der arbej­der med kil­der, infor­ma­tion og videnproduktion.

Oleg Gor­di­jevskij i KGB-uni­form. Foto fra Mcin­ty­res bog Spio­nen og forræderen

Psy­ko­lo­gi og vidensproduktion

Set i det per­spek­tiv er Richards Heu­ers klas­si­ske værk fra 1999 om efter­ret­nings­a­na­ly­sens psy­ko­lo­gi også rele­vant for journalister.

Jour­na­li­ster skal lige­som efter­ret­nings­a­na­ly­ti­ke­re ind­sam­le og ana­ly­se­re infor­ma­tion og præ­sen­te­re en for­tæl­ling på basis af de oplys­nin­ger, man har, og med behø­rig hen­syn­ta­gen til det, man ikke ved. Heu­ers bog foku­se­rer især på ana­ly­se og præ­sen­ta­tion af det ind­sam­le­de mate­ri­a­le og de kog­ni­ti­ve fæl­der, man i den for­bin­del­se risi­ke­rer at fal­de i, og hvor­dan man så vidt muligt kan gar­de­re sig imod dem.

Richards Heu­er (1927–2018) var gen­nem en men­ne­ske­al­der knyt­tet til CIA, først som agent i mar­ken, sene­re som ana­ly­ti­ker og ana­ly­se­chef, hvor­på han som pen­sio­nist løste kon­trak­top­ga­ver på fre­elan­ce-basis. Han blev rek­rut­te­ret alle­re­de som 23-årig, mens han stu­de­re­de filo­so­fi på Uni­ver­si­ty of Ber­ke­ley i Cali­for­ni­en og blev ind­rul­le­ret i CIA’s ope­ra­tion i Kore­a­kri­gen. De næste årti­er var han hoved­sa­ge­lig sta­tio­ne­ret i udlan­det, men i mid­ten af 1970’erne vend­te han til­ba­ge til USA, og blev sene­re leder af en ana­ly­se­grup­pe i CIA, hvor han efter mødet med især Dani­el Kah­ne­mans og Amos Tver­skys forsk­ning i kog­ni­ti­ve pro­ces­ser udvik­le­de de ide­er, der lig­ger til grund for den­ne bog.

KGB-muld­varp eller CIA-agent

Han anvend­te dem før­ste gang kon­se­kvent i sin ana­ly­se af den sov­je­ti­ske afhop­per Jurij Nosen­kos omstrid­te sag. Nosen­ko (1927–2008) hop­pe­de som KGB-offi­cer og dob­bel­ta­gent af til USA i 1964. Nog­le i CIA, her­i­blandt den legen­da­ri­ske chef for CIA’s kon­tr­a­spio­na­ge, James Ang­le­ton, og Nosen­kos egen førings­of­fi­cer men­te, at han var en KGB-muld­varp, mens andre var af den opfat­tel­se, at Nosen­ko af over­be­vis­ning hav­de undsagt det sov­je­ti­ske regi­me, og var en genu­in ame­ri­kansk agent. Heu­er enga­ge­re­de sig i debat­ten og bevæ­ge­de sig i løbet af nog­le år fra at have delt synet på Nosen­ko som muld­varp til at betrag­te ham som en bona fide afhopper.

Mere pole­mik end analyse

Efter at have gået par­ter­nes argu­men­ter efter i søm­me­ne nåe­de Heu­er frem til, at der i vir­ke­lig­he­den var tale om pole­mik i ste­det for ana­ly­se. Den ene parts argu­men­ter min­de­de om den stra­te­gi, som ankla­ge­ren i en rets­sag benyt­ter, hvor fak­ta udvæl­ges med hen­blik på at plæ­de­re for skyld, mens den anden part age­re­de som en for­svar­sad­vo­kat i en rets­sag og på sam­me måde valg­te at foku­se­re på de oplys­nin­ger, som frem­me­de dens syns­punkt, og igno­re­re­de resten.

Sådan en frem­gangs­må­de er selv­føl­ge­lig legi­tim i en rets­sag, anfør­te Heu­er, men i en efter­ret­nings­a­na­ly­se er den dybt pro­ble­ma­tisk, og han slog til lyd for, at efter­ret­nings­a­na­ly­ti­ke­re lod sig inspi­re­re af den viden­ska­be­li­ge meto­de og stræb­te efter en bed­re for­stå­el­se af, hvor­dan den men­ne­ske­li­ge bevidst­hed behand­ler infor­ma­tion og når frem til sine konklusioner.

Kog­ni­ti­ve fælder

Det var net­op anven­del­sen af den meto­de, der fik ham til at revi­de­re sit syn på Nosen­ko-sagen som føl­ge af en bed­re for­stå­el­se af de kog­ni­ti­ve fæl­der, han var gået i. Det gik op for Heu­er, at hans tolk­ning var sty­ret af anta­gel­ser, som han ikke hav­de gjort til gen­stand for kri­tisk gransk­ning. Den nye ind­sigt udgjor­de grund­la­get for hans meto­di­ske nyska­bel­se, Ana­ly­sis of Com­pe­ting Hypo­t­he­ses, som iføl­ge kol­le­ger i CIA er hans cen­tra­le bidrag til efter­ret­nings­a­na­ly­se. Og selv­om Nosen­ko-sagen sta­dig er gen­stand for debat i CIA, så er det en udbredt opfat­tel­se, at Heu­er hav­de ret. Jurij Nosen­ko blev løsladt efter tre års indespær­ring, han fik en klæk­ke­lig erstat­ning, blev ame­ri­kansk gift og end­te med at under­vi­se i CIA. 

Kig indad, før du kig­ger udad

Heu­ers udgangs­punkt lyder, at efter­ret­nings­a­na­ly­ti­ke­re må stu­de­re den måde, deres egen for­stå­el­se af ver­den bli­ver til på, før de kan gøre sig håb om at ana­ly­se­re og begri­be andre. Kig indad, før du kig­ger udad. Grund­læg­gen­de hand­ler det om at udsty­re ana­ly­ti­ke­ren (og jour­na­li­sten) med nog­le greb, som sik­rer, at man ikke bli­ver ube­vidst offer for sine egne kog­ni­ti­ve for­dom­me: både de almen­men­ne­ske­li­ge og de kul­tur­spe­ci­fik­ke, der gør det svært at for­stå andre ver­de­ner end ens egen. Heu­er ønske­de at frem­me en kul­tur, hvor man syste­ma­tisk for­sø­ger at beva­re et åbent sind over for alter­na­ti­ve for­tolk­nin­ger af til­væ­rel­sens fore­te­el­ser i en ver­den i hastig forandring. 

Jour­na­li­ster ser det, de for­ven­ter at se

Ana­ly­ti­ke­re, jour­na­li­ster og men­ne­sker i øvrigt har en ten­dens til at se det, de for­ven­ter at se. Per­cep­tion af vir­ke­lig­he­den er der­for ikke en objek­tiv og neut­ral regi­stre­ring af fak­ta. Den men­ne­ske­li­ge per­cep­tion inde­bæ­rer en aktiv kon­struk­tion af vir­ke­lig­he­den, hvor der foku­se­res på vis­se detal­jer, mens andre ting igno­re­res. Per­cep­tio­nen er sty­ret af vores tid­li­ge­re erfa­rin­ger, vær­di­er og uddan­nel­se og af kul­tu­rel­le og insti­tu­tio­nel­le nor­mer for, hvad der er vig­tigt. På den måde er vi dis­po­ne­ret for at regi­stre­re bestem­te infor­ma­tio­ner og orga­ni­se­re og for­tol­ke den på en bestemt måde.

Per­spek­ti­ver på Ber­lin­mu­rens fald

Tag debat­ten om, hvad der før­te til Ber­lin­mu­rens fald og Sov­je­tu­ni­o­nens opløs­ning i åre­ne 1989–1991, den cen­tra­le geopo­li­ti­ske begi­ven­hed i anden halv­del af det 20. århund­re­de. Som den bri­ti­ske histo­ri­ker Timo­t­hy Gar­ton Ash har gjort opmærk­som på, så vari­e­rer for­kla­rin­ger­ne afhæn­gig af ens geo­gra­fi­ske, poli­ti­ske eller fag­li­ge udgangs­punkt. Hvis man er vest­ty­sker og på ven­stre­fløj­en, vil man måske frem­hæ­ve kans­ler Wil­ly Brandts øst-poli­tik i 1970’erne. Hvis man er polak, ret­ter man opmærk­som­he­den mod den polsk­fød­te pave Lech Walesa og Soli­da­ri­tet. Er man ame­ri­ka­ner og repu­bli­ka­ner, vil man se præ­si­dent Ronald Rea­gan som en udslags­gi­ven­de fak­tor. Rusland­s­eks­per­ter vil i høje­re grad hæf­te sig ved Mik­hail Gor­batjovs rol­le i for­lø­bet. Andre vil til­læg­ge stats­le­de­re en min­dre rol­le og give æren eller skyl­den til fol­ke­li­ge bevæ­gel­ser eller system­kri­ti­ke­re i øst. Al-Qae­da og andre isla­mi­ster er over­be­vi­ste om, at deres kamp og Sov­je­tu­ni­o­nens neder­lag i Afg­ha­ni­stan sat­te gang i sam­men­brud­det. Alle dis­se fak­to­rer og man­ge andre – ikke mindst struk­tu­rel­le for­hold såsom fal­den­de olie­pri­ser i 1980’erne – spil­le­de en rolle.

Svært at ændre mening

Iføl­ge Heu­er bru­ger efter­ret­nings­a­na­ly­ti­ke­re alt for lidt tid og kræf­ter på at for­bed­re deres tænk­ning. For at for­bed­re sin tænk­ning, siger han, er det nød­ven­digt i høje­re grad at for­stå, påvir­ke og sty­re egne men­tale pro­ces­ser. Når man først har dan­net sig en mening om et men­ne­ske, en begi­ven­hed eller om, hvor­dan ver­den hæn­ger sam­men, er det svært at ændre den. Det bli­ver ikke bed­re af, at vi som regel dan­ner opfat­tel­ser og dra­ger kon­klu­sio­ner på et tyndt grund­lag og med begræn­set infor­ma­tion til rådig­hed. Den før­ste dom­fæl­del­se bider sig ofte fast, selv­om vi får mere og bed­re infor­ma­tion, som bur­de give grund til en revi­sion af vores ind­tryk og kon­klu­sio­ner. Kog­ni­ti­ve bar­ri­e­rer bety­der, at vi har svært ved at inte­gre­re ny infor­ma­tion i vores ver­dens­bil­le­de, hvis den ikke stem­mer med, hvad vi i for­vej­en ved. Kort sagt, den men­ne­ske­li­ge bevidst­hed er dybt konservativ.

Sådan for­bed­rer du din tænkning

Hvor­dan kan man i den jour­na­li­sti­ske arbejds­pro­ces – lige­som i den efter­ret­nings­a­na­ly­ti­ske – bli­ve min­dre sty­ret af sin men­tale model, alt­så af den kame­ral­in­se, hvori­gen­nem vi ople­ver og for­tol­ker vir­ke­lig­he­den? Iføl­ge Heu­er er det vig­tigt at hol­de sig for øje, at men­tale model­ler hver­ken er gode eller dår­li­ge. De er en uom­gæn­ge­lig del af bevidst­he­den, og noget alle gri­ber til for at ska­be sam­men­hæng og orden. Vi kan ikke slip­pe af med vores men­tale model­ler, men vi kan bli­ve mere bevid­ste om dem. Iføl­ge Heu­er skal man ikke bil­de sig ind, at man som ana­ly­ti­ker kan opnå et mere objek­tivt bil­le­de af vir­ke­lig­he­den ved at under­tryk­ke sine for­dom­me og for­ud­fat­te­de syn på en sag. Det vil­le være selv­bed­rag. Nej, udfor­drin­gen er at gøre sine fun­da­men­tale anta­gel­ser, ræson­ne­ment­er og (for)domme eks­pli­cit­te, sæt­te ord på dem og læg­ge dem på bor­det, sådan at andre og én selv kan for­hol­de sig til dem.

Alter­na­ti­ve hypoteser

Tæt for­bun­det med den­ne frem­gangs­må­de er Heu­ers opfor­dring til at for­mu­le­re alter­na­ti­ve hypo­te­ser, når man ana­ly­se­rer en begi­ven­hed. Hvis man for hur­tigt læg­ger sig fast på en tolk­ning, så vil den far­ve den måde nye infor­ma­tio­ner og doku­men­ta­tion bli­ver for­stå­et på. Heu­ers advar­sel lyder: Kon­klu­sio­ner kan være dre­vet af anta­gel­ser, som ender med at afgø­re, hvor­dan man for­tol­ker et bevis i ste­det for ind­hol­det og kva­li­te­ten af sel­ve bevis­ma­te­ri­a­let. Og i for­læn­gel­se her­af gør Heu­er opmærk­som på, at de mest ekla­ta­n­te efter­ret­nings­fi­a­sko­er sjæl­dent bun­der i util­stræk­ke­li­ge eller begræn­se­de infor­ma­tio­ner; alt­så om man har for få eller for­ker­te oplys­nin­ger at arbej­de med. Som regel skyl­des efter­ret­nings­fi­a­sko­er de fejl og mang­ler, der præ­ger analysearbejdet.

Fire fald­gru­ber

Udover en opfor­dring til at gøre sine for­ud­fat­te­de anta­gel­ser eks­pli­cit­te og til at for­mu­le­re alter­na­ti­ve hypo­te­ser og afhol­de sig fra at fæl­de hur­ti­ge dom­me, som kom­mer til at sty­re den vide­re ana­ly­se, peger Heu­er på fire fald­gru­ber, som også jour­na­li­ster skal være på vagt overfor.

Spejl­bil­le­der

Den før­ste gæl­der til­bø­je­lig­he­den til at pro­du­ce­re spejl­bil­le­der, det vil sige, når man ser på et andet land eller en per­son, så ser man sig selv og siger ting såsom: ”Som kine­sisk præ­si­dent vil­le jeg mene…” Pro­ble­met er, at et dansk eller ame­ri­kansk per­spek­tiv på en kine­sisk præ­si­dent som regel er alde­les irre­le­vant, hvis man vil for­stå Kinas bevæg­grun­de for at hand­le på den ene eller anden måde.

For­ank­ring

Den anden fald­gru­be kal­der Heu­er for­ank­ring. Den­ne kog­ni­ti­ve bar­ri­e­re inde­bæ­rer, at man over­ta­ger anta­gel­ser og for­dom­me fra sine for­gæn­ge­re eller fra den insti­tu­tion, man er knyt­tet til. Hvis man vil und­gå den fald­gru­be, kan man med for­del igno­re­re sine for­gæn­ge­res anta­gel­ser om et emne og for­sø­ge at begyn­de for­fra og byg­ge sine anta­gel­ser fra bun­den af.

The Nar­ra­ti­ve Fallacy

Den tred­je fald­gru­be gæl­der en almen­men­ne­ske­lig til­bø­je­lig­hed til at ska­be for­bin­del­se mel­lem en årsag og dens virk­ning. Det kal­des the nar­ra­ti­ve fal­la­cy. Vores hjer­ne er hele tiden på jagt efter møn­stre og sam­men­hæn­ge og pro­du­ce­rer og der­for langt fle­re for­bin­del­ser mel­lem en årsag og dens virk­ning, end vir­ke­lig­he­den giver belæg for. Det pro­blem har dybe bio­lo­gi­ske rød­der. Vi over­dæn­ges med så man­ge san­se­ind­tryk, at vores hjer­ne ikke har andet valg end at for­sø­ge at ska­be orden i vores erfa­rin­ger, sådan at begi­ven­he­der og ver­den giver mening. Det inde­bæ­rer imid­ler­tid ofte, at vi ender i fik­tio­nens ver­den. Vi bør der­for være på vagt og erken­de, at der ikke altid fin­des en for­kla­ring på de ting, der sker, og at til­fæl­dig­he­der­ne af og til råder, selv­om det kan være angst­pro­vo­ke­ren­de at befin­de sig i en ver­den, hvor noget ikke giver mening.

På jagt efter bekræftelse

Ende­lig adva­rer Heu­er mod en anden almen­men­ne­ske­lig til­bø­je­lig­hed, som svæk­ker efter­ret­nings­a­na­ly­sen og jour­na­li­stik­ken. Vi men­ne­sker søger ikke natur­ligt efter infor­ma­tion, der kan under­mi­ne­re og demen­te­re det, vi tror, vi ved. I ste­det lab­ber vi alt det i os, som bekræf­ter vores bil­le­de af ver­de­nen. Hvis vi vil styr­ke vores ana­ly­se og for­stå­el­se, bør vi anven­de den viden­ska­be­li­ge meto­de, sådan at vi bestræ­ber os på at fal­si­fi­ce­re hypo­te­ser og ele­men­ter i en histo­rie frem­for at søge dem bekræf­tet. Det er den måde, viden bli­ver til på.

Stod det til mig, skul­le alle jour­na­li­ster under­vejs i deres uddan­nel­se have et kur­sus i kog­ni­tiv psy­ko­lo­gi, så de blev mere bevid­ste om de de kog­ni­ti­ve fæl­der, de risi­ke­rer at ryge i under arbej­det på en histo­rie. Og under­vi­ser­ne kan med for­del lade sig inspi­re­re af Richards Heu­ers værk.