Julen er ter­r­orens højtid

De fle­ste for­bin­der julen med hyg­ge, samvær, var­me og selv­føl­ge­lig glæ­den ved at mod­ta­ge og give sine nær­me­ste gaver. Det er tiden, hvor uld­strøm­per­ne fin­des frem, jule­træ­et pyn­tes, gløg­gen bæl­les, og stea­rin­ly­se­ne tæn­des. Det er for man­ge høj­ti­den over dem alle, hvor vi lej­lig­heds­vis kaster vores reli­gions­for­skræk­kel­se af os for at omfav­ne alskens reli­gi­øse ritu­a­ler. For den inter­na­tio­na­le ter­r­o­ris­me er julen lige­le­des en høj­tid. Ter­r­o­ri­ster­ne fejrer ikke Jesu fød­sel, men de udnyt­ter, at vi gør. Lige­som Rama­dan-måne­den er en peri­o­de, hvor jiha­di­ster opfor­dres til at udfø­re ter­ror, så er jule­ti­den også sær­ligt pri­o­ri­te­ret. Gen­nem åre­ne er fle­re ter­r­or­an­greb ble­vet begå­et omkring høj­ti­den, lige­som jiha­di­ster­ne eks­pli­cit opfor­drer poten­ti­el­le sym­pa­ti­sø­rer til at angri­be i juledagene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.