Julens spø­gel­se: en anti-kapi­ta­li­stisk gyser

Ho ho ho – om blot fire dage er det jule­af­ten, og kapi­ta­lis­men fejrer nye tri­um­fer. I den anled­ning skal vi kort for­bi Char­les Dick­ens’ næsten udø­de­li­ge jule­klas­si­ker A Christ­mas Carol, for på sin egen sær­li­ge og meget engel­ske måde er den uhy­re kapi­ta­lis­me­kri­tisk. Uden at Dick­ens dog på den anden side bli­ver soci­al­de­mo­krat og en varm til­hæn­ger af Met­te Fre­de­rik­sen. Hvor­dan dét nu hæn­ger sam­men, skal vi høre mere om om lidt, for først skal vi for­bi tre gan­ske hef­ti­ge sager. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her