Jule­træs­fu­sker erklæ­ret kon­kurs efter nyt grøntsagsflop

Nav­net på virk­som­hed­s­e­jer Ani­bal Dami­ao siger dig måske ikke meget. Men tæn­ker du til­ba­ge på den sid­ste jul før epi­de­mi­en, husker du mulig­vis den bra­gen­de shit­storm, han udlø­ste med sit salg af “kli­ma­ven­li­ge jule­træ­er” i virk­som­he­den 100% Øko. Den tids­ty­pi­ske og popu­læ­re idé end­te nem­lig i et regu­lært jule­ma­re­ridt for man­ge dan­ske­re. I hund­red­vis af til­fæl­de duk­ke­de jule­træ­er­ne aldrig op, kun­der fik ikke deres pen­ge retur, og efter jul kom det frem, at træ­er­ne hel­ler ikke blev gen­plan­tet i natu­ren som lovet. “Drøm om kli­ma-jule­træ­er er endt i kaos, kla­ger og død­strus­ler,” skrev Poli­ti­ken for eksem­pel om det lidt for fixe jule­træs­salg, der før­te til virk­som­he­dens kon­kurs. Nu kan Fri­heds­bre­vet så for­tæl­le, at den entre­prenan­te virk­som­hed­s­e­jer er erklæ­ret kon­kurs igen. Den­ne gang med to grønt­sags­for­ret­nin­ger, som blandt andet slår sig op på at sæl­ge “ultra­lo­ka­le” grønt­sa­ger og æg fra 300 “flyt­ba­re” høns, som ingen til­sy­ne­la­den­de har set skyg­gen af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her