Justits­mord ved højlys dag

I den­ne uges Fri Jihad skal vi til­ba­ge til et dansk retslo­ka­le. Anled­nin­gen er, at der nu er fal­det dom og stra­fud­må­ling i en ter­r­or­sag. Sagen begynd­te helt til­ba­ge i decem­ber 2019, da to til­tal­te blev anholdt. Siden­hen er sagen ble­vet efter­for­sket, og en fle­re måne­der lang rets­sag er afslut­tet. Jeg berør­te sagen i Fri Jihad #2, hvor jeg argu­men­te­re­de for, at der var tale om en histo­risk sag, da den ene af de to til­tal­te blev fun­det uskyl­dig i til­ta­len om for­søg på ter­ror. Det er ikke uhørt, men sker sjæl­dent. Der­i­mod blev han fun­det skyl­dig i at have finan­si­e­ret købet af de to pisto­ler, som skul­le være brugt til at udfø­re et ter­r­or­an­greb, dog uden at han var viden­de om, hvad de skul­le bru­ges til. Den dom stin­ker langt væk af, at den til­tal­te for alt i ver­den skul­le døm­mes for et eller andet. Hvis ikke for ter­ror, så for noget andet. I sin iver efter at få dømt folk for ter­ror har myn­dig­he­der­ne de sene­ste år til tider age­ret en ken­de overilet uden at tage hen­syn til fak­ta. Der­for kom­mer her en for­svarsta­le for Azwar Zarar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her