Kaa­re Dybvad Bek (S) afvi­ste, at rege­rin­gen “på nogen måde” har fået vur­de­ret men­ne­ske­ret­tig­heds­si­tu­a­tio­nen i Rwan­da. Nu for­tæl­ler inter­ne doku­men­ter en anden historie

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek besøger Busanza Model Village, der huser familier fra blandt andet Kigalis største slum Bannyahe, Kigali torsdag den 8. september 2022.. (Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix)

Tal­te udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek (S) mod bed­re viden­de, da han i et inter­view med Fri­heds­bre­vet den 13. okto­ber blankt afvi­ste, at rege­rin­gen “på nogen måde” har fået vur­de­ret men­ne­ske­ret­tig­heds­si­tu­a­tio­nen i Rwan­da? Spørgs­må­let rej­ser sig nu, efter en ræk­ke doku­men­ter, som rela­te­rer sig til rege­rin­gens omdis­ku­te­re­de plan om at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwan­da, har set dagens lys. Jyl­lands-Posten kun­ne man­dag afslø­re, at der inter­nt i rege­rin­gen er ble­vet udar­bej­det doku­men­ter, som net­op beskri­ver kræn­kel­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i Rwan­da. Blandt andet beskri­ver en intern ana­ly­se fra juni 2021 -– alt­så mere end et år inden Kaa­re Dybvad Beks udta­lel­ser til Fri­heds­bre­vet den 13. okto­ber – en ræk­ke dybt alvor­li­ge forhold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her