Kam­pen om Amager

Vel­kom­men til den­ne uges Fri Ban­dit, hvor det først og frem­mest skal hand­le om Ama­ger. Øen, som i årti­er har haft en sær­lig sta­tus i den dan­ske rock­er­ver­den og lagt asfalt til blo­di­ge opgør og bruta­le atten­ta­ter. Aktu­elt har grup­pen Satu­da­rah åbnet en afde­ling i Kastrup, og den begi­ven­hed kig­ger jeg nær­me­re på. Der­u­d­over kaster jeg et blik på den bøl­ge af kniv­stik­ke­ri­er, som siden efter­å­ret har pla­get Stor­kø­ben­havn, men hel­dig­vis ser ud til at være løjet af. En stor del af epi­so­der­ne kan knyt­tes til ban­de­mil­jø­et og bli­ver af poli­ti­et betrag­tet som sam­men­stød mel­lem to riva­li­se­ren­de grup­pe­rin­ger. Enkel­te hæn­del­ser har imid­ler­tid intet med ban­der­ne at gøre, så spørgs­må­let er, om bru­gen af kniv i det kri­mi­nel­le mil­jø smit­ter blandt andre unge i nattelivet? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her