Kam­pen om Ruslands brø­len­de 90’ere

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på den rus­si­ske oppo­si­tion til Vla­di­mir Putin. Den kon­kre­te anled­ning er, at en af de stør­ste system­kri­ti­ske oppo­si­tions­grup­per har pro­du­ce­ret en film i tre afsnit med tit­len For­ræ­de­re. Fil­men er lavet af den 36-åri­ge Maria Pev­tjikh, direk­tør for Fon­den til Bekæm­pel­se af Kor­rup­tion, som i sin tid blev grund­lagt af oppo­si­tions­le­de­ren Alek­sej Naval­nyj, der døde i en fan­ge­lejr for snart tre måne­der siden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her