Kan fan­ta­si­en om hel­lig krig være en vej til at bekæm­pe jiha­di­stisk vold?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Mit navn er Kat­hri­ne Elmo­se Jør­gen­sen. Jeg er socio­log, men er til dag­lig til­knyt­tet Det Juri­di­ske Faku­l­tet på Køben­havns Uni­ver­si­tet, hvor jeg for­sker i jiha­dis­me. Jeg over­ta­ger fra den­ne uge sta­fet­ten fra Tore Ham­m­ing på nyheds­bre­vet Fri Jihad. Jeg vil skri­ve om, hvad der aktu­elt sker på jihad-fron­ten og vil indi­mel­lem også træk­ke på ind­sig­ter og erfa­rin­ger fra min egen forskning. 

I det­te før­ste nyheds­brev zoo­mer jeg ind på for­hol­det mel­lem jiha­dis­me og fan­ta­si. Har fan­ta­si­en og drøm­men om livet som hel­lig kri­ger betyd­ning for, om man fysisk enga­ge­rer sig i jiha­dis­me eller ej? 

Betyd­nin­gen af fan­ta­si­en og fore­stil­lin­gen om del­ta­gel­se i hel­lig krig ver­sus vir­ke­lig­he­den blev for nylig aktu­a­li­se­ret i sagen om cana­di­e­ren She­hroze Chaud­hry, måske bed­re kendt som Abu Huzay­fah fra The New York Times podcast Calip­ha­te. I podca­sten for­tæl­ler han på maka­ber vis om sine ople­vel­ser som frem­med­kri­ger i Isla­misk Stat. Men Chaud­hry har aldrig sat sine fød­der på syrisk eller irakisk jord. Kun i sin fan­ta­si var han en del af kali­fa­tet. Som mod­stil­ling til Chaud­hrys histo­rie, er det vel­kendt, at man­ge af de vester­læn­din­ge, som end­te med at rej­se til Levan­ten for at til­slut­te sig IS, net­op var dre­vet af en fan­ta­si og et håb om ”det gode liv” i kalifatet. 

Så hvor­dan skal vi for­stå fan­ta­si­ens betyd­ning, hvis vi vil bli­ve klo­ge­re på til­slut­nin­gen til sala­fi-jiha­dis­me (det vil sige det vol­de­li­ge for­svar for islam) – og måske krigs­fø­rel­se i det hele taget? 

Tak for­di du læser med – jeg glæ­der mig til at skri­ve til jer! 

Histo­ri­en om She­hroze Chaudhry

I 2018 udkom The New York Times’ podcast Calip­ha­te, hvor jour­na­li­sten Ruk­mi­ni Cal­li­ma­chi for­sø­ger at besva­re spørgs­må­let, hvem er IS? 

Alle­re­de i pro­lo­gen stif­ter lyt­te­ren bekendt­skab med Abu Huzay­fah (She­hroze Chaud­hry). Da Cal­li­ma­chi spør­ger, hvor­dan han for­be­red­te sig på at slå men­ne­sker ihjel, sva­rer han: ”Vi hav­de duk­ker til at øve os på,” og fort­sæt­ter: ”man kun­ne skæ­re, prak­ti­se­re, hals­hug­ge, stik­ke, du ved, bare prak­ti­se­re det, som en medi­cin­stu­de­ren­de vil­le gøre. Man var nødt til at vide, hvor­dan en kniv anven­des på et menneske.” 

Chaud­hry for­tæl­ler detal­je­ret om, hvor­dan han løb over den syri­ske græn­se, ankom til IS, blev uds­purgt om tid­li­ge­re erfa­rin­ger med jihad, våben­træ­ning og sha­ri­a­træ­ning og om sin rol­le i kali­fa­tet som en del af hiz­bah, det vil sige sha­ria-poli­ti­et. Han for­tæl­ler om en mand i 40’erne, hvis kone ikke bar niqab. Det faldt til­ba­ge på man­den, som der­for skul­le straf­fes med piskeslag – en opga­ve, som Chaud­hry udfør­te, og som iføl­ge hans beret­nin­ger fik blo­det til at sprøjte. Som for­ment­lig man­ge andre lyt­te­re undre­de jeg mig over, at han kun­ne sid­de som et frit men­ne­ske på et hotel­væ­rel­se i Tor­on­to og for­tæl­le om sine ople­vel­ser uden at være ble­vet stil­let for en dommer. 

Cana­di­ske poli­ti­ke­re udtryk­te deres ufor­stå­en­hed over for de til­sy­ne­la­den­de mang­len­de kon­se­kven­ser for Chaud­hry, og efter lan­ce­rin­gen af det fjer­de afsnit (hvor han ind­gå­en­de for­tæl­ler om at slå ihjel i IS’ navn) kom­mer Chaud­hry da også i det cana­di­ske poli­tis søge­lys. De under­sø­ger, om der er hold i hans for­tæl­lin­ger. I sep­tem­ber 2020 bli­ver Chaud­hry sig­tet for at have svind­let med en ter­r­ortrus­sel. Den 10. okto­ber 2021 for­tæl­ler han selv i ret­ten i Ottawa, at alt, hvad han har beret­tet om sin tid på slag­mar­ken, er opfun­det. Sig­tel­ser­ne mod ham fra­fal­der, da ankla­ge­ren mener, at udta­lel­ser­ne er et resul­tat af umo­den­hed uden inten­tio­ner om at begå terror. 

Mens hol­det bag Calip­ha­te end­nu ikke var bekend­te med Chaud­hrys løg­ne, lød under­tit­len til et af podca­stens afsnit, at IS for­vand­le­de fan­ta­si til vir­ke­lig­hed for en nytil­kom­met (Abu Huzay­fah). Men Chaud­hrys fan­ta­si blev alt­så aldrig for­vand­let til vir­ke­lig­hed. Gudskelov. 

En onli­ne jiha­di­stisk subkultur

Det var ikke kun gen­nem for­tæl­lin­ger­ne til ame­ri­kan­ske jour­na­li­ster, at Chaud­hry for­søg­te at udle­ve sin fan­ta­si. Også på soci­a­le medi­er holdt han fast i en for­tæl­ling om sin del­ta­gel­se i sala­fi-jiha­dis­me. For eksem­pel lag­de han i 2016 et bil­le­de af sig selv på Ins­ta­gram og skrev, at han hav­de været på slag­mar­ken, og at han nu støt­te­de sine brød­re, som fort­sat kæm­pe­de ude i felten. 

Det er vel­kendt inden for ekstre­mis­me­forsk­nin­gen, at IS via deres pro­pa­gan­da­ma­ski­ne har fabri­ke­ret et til­lok­ken­de nar­ra­tiv om ”det gode liv” i kali­fa­tet. Et nar­ra­tiv, som har været med til at gene­re­re drøm­me og fan­ta­si­er om til­væ­rel­sen som kri­ger eller jihad-brud under de sor­te faner. 

Iføl­ge Simon Cot­tee, som er en af de før­en­de for­ske­re inden for isla­misk ekstre­mis­me, kan vester­læn­din­ges enga­ge­ment i sala­fi-jiha­dis­me blandt andet for­kla­res med hen­vis­ning til den onli­ne subkul­tur, de er en del af. Subkul­tu­ren er for­met omkring en digi­tal, glo­bal fore­stil­ling om vol­de­lig jihad, der for­her­li­ger og ret­fær­dig­gør vol­den i islams navn. 

I 2020 spurg­te Cot­tee, om vester­læn­din­ges enga­ge­ment i jiha­di­stisk subkul­tur på net­tet er nok til at til­freds­stil­le poten­ti­el­le jiha­di­ster og såle­des er med til at under­tryk­ke egent­lig fysisk vold. Alt­så: om fore­stil­lin­gen om jihad kan erstat­te den fysi­ske jihad. 

Cot­te­es spørgs­mål kal­der på mere end ét svar, men det er ikke desto min­dre bemær­kel­ses­vær­digt, at Chaud­hrys blo­di­ge fan­ta­si til­sy­ne­la­den­de var nok og måske afholdt ham fra fysisk at rej­se til krigszonen. 

Ter­r­orens tiltrækning

Nog­le af de per­so­ner, jeg har beskæf­ti­get mig med via min forsk­ning, fan­ta­se­re­de også om livet i en sala­fi-jiha­di­stisk ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, om end deres fan­ta­si­er var knap så vol­de­li­ge som Chaud­hrys. De fan­ta­se­re­de om at kom­me væk fra den stig­ma­ti­se­ring, de ople­ve­de i det dan­ske sam­fund, om bro­der- og søster­ska­bet i en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, om at bli­ve en bed­re mus­lim og om at del­ta­ge i jihad. Deres fan­ta­si­er blev for­met gen­nem soci­a­le bekendt­ska­ber og ved hjælp af bil­le­der og video­er af livet i kali­fa­tet, som de blev præ­sen­te­ret for onli­ne. En kvin­de for­tal­te for eksem­pel, at ”IS teg­ne­de et drøm­me­bil­le­de, som at svæ­ve på en lyse­rød sky”. 

En ame­ri­kansk for­sker­grup­pe har beret­tet om en ung pige, som tro­e­de hun vil­le kom­me til IS Dis­neyland, hvis hun rej­ste til kali­fa­tet, mens andre for­ske­re har vist, at fan­ta­si­en om at bli­ve “jihad-cool” eller “jihad-chik” kan være en moti­va­tion for at enga­ge­re sig i en terrororganisation. 

For de per­so­ner, jeg har fået kend­skab til, var fan­ta­si­en ikke nok. De blev en del af et sala­fi-jiha­di­stisk mil­jø i Dan­mark i for­sø­get på at vir­ke­lig­gø­re fan­ta­si­en, og nogen end­te med at rej­se til konfliktzonen. 

Men deres fan­ta­si­er kra­ke­le­re­de. Livet i de sala­fi-jiha­di­sti­ske grup­per var ikke, som de hav­de fan­ta­se­ret om, håbet på og drømt om. De blev ikke en del af et fæl­les­skab, de føl­te sig under­tryk­te og begynd­te at ind­se, at livet uden ekstre­mis­me bød på andre og bed­re drøm­me og håb, og de end­te med at for­la­de mil­jø­et igen. Desil­lu­sio­ne­re­de og fan­ta­si­lø­se, men åbne over for en ikke-ekstre­mi­stisk livs­stil. Et andet svar på Cot­te­es spørgs­mål kun­ne alt­så være, at fan­ta­si­en ikke er nok til at afhol­de vis­se per­so­ner fra at enga­ge­re sig i (hel­lig) krig. De har behov for at for­sø­ge at gøre fan­ta­si­en til virkelighed. 

Poten­ti­a­let i at punk­te­re (den destruk­ti­ve) fantasi

Det er pro­ble­ma­tisk, at fan­ta­si­er om død, øde­læg­gel­se og under­tryk­kel­se opstår. Det er pro­ble­ma­tisk, når Chaud­hry fan­ta­se­rer om at dræ­be et andet men­ne­ske, gør det til en beret­ning – og ytrer den offent­ligt – og det er pro­ble­ma­tisk, når Kim Lei­ne fan­ta­se­rer om at ”væl­te et eller andet hus med kvin­der og så vold­ta­ge hele ban­den” – og siger det højt. Men det er end­nu mere pro­ble­ma­tisk, hvis (de destruk­ti­ve) fan­ta­si­er ikke for­bli­ver fan­ta­si­er. Dér bli­ver de udtryk for en syge­lig­hed, et hul i vores moral og realitetssans. 

I den for­gan­ge uge blus­se­de to gam­le ter­r­or­sa­ger op. Den før­ste hand­ler om en 31-årig tid­li­ge­re IS-til­hæn­ger, som nu er ble­vet til­talt for lands­for­ræ­de­ri og ter­ror. Den anden ved­rø­rer Ahmed Sam­sam, som er fængs­let for at have slut­tet sig til IS, men som mulig­vis blot har været spion for PET. Om de to mænd fan­ta­se­re­de om livet som frem­med­kri­ger eller spion før afrej­se – og om fan­ta­si­en even­tu­elt kra­ke­le­re­de på et tids­punkt er (end­nu) uvist. Men vi ser nu kon­se­kven­ser­ne af, at de ikke, som Chaud­hry, for­blev i fik­tio­nens verden. 

Fan­ta­si­en om jihad kan være en ven­til, men vil vi und­gå, at den udmønt­er sig i reel­le hand­lin­ger, bør den punk­te­res, inden tryk­ket sti­ger til koge­punkt. Dét er et muligt – og vig­tigt – skridt på vej væk fra del­ta­gel­sen i (hel­lig) krig.