Kan man sto­le på en omvendt jihadist?

Kære læser 

I sid­ste uges nyheds­brev nævn­te jeg kort sagen om Ahmed Sam­sam, der er fængs­let for at have til­slut­tet sig Isla­misk Stat. Iføl­ge Sam­sam selv har han aldrig været en del af IS, men i ste­det vir­ket som spion for de dan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Også i den for­gan­ge uge har sagen været omtalt i medi­er­ne. Et af de grund­læg­gen­de spørgs­mål, sagen rej­ser, er hvil­ke for­tæl­lin­ger om (muli­ge) jiha­di­sters berø­ring med sala­fi-jiha­di­sti­ske grup­pe­rin­ger, vi som sam­fund kan og skal tro på. Dét spørgs­mål er sær­ligt rele­vant i de til­fæl­de, hvor for­tæl­lin­ger­ne er modstridende. 

For­må­let med ugens brev er hver­ken at be- eller afkræf­te sådan­ne for­tæl­lin­ger, men sna­re­re at sæt­te fokus på, hvor­for det kan være svært at navi­ge­re i (medi­ebår­ne) nar­ra­ti­ver og base­re sin viden på dem. 

God læsning! 

Sådan und­går man at tage ansvar for en forbrydelse

Når medi­er­ne både dan­ske og uden­land­ske frem­stil­ler sala­fi-jiha­di­ster base­ret på hoved­per­so­ner­nes egne udta­lel­ser eller deres pårø­ren­de, er de ofte under ind­fly­del­se af nar­ra­ti­ver om, at jiha­di­ster­ne er ble­vet ’hjer­ne­va­sket’, har fortr­udt deres hand­lin­ger eller er ble­vet nye (bed­re) men­ne­sker, som ger­ne vil leve et almin­de­ligt liv i et vest­ligt sam­fund. Indi­mel­lem gøres tid­li­ge­re fun­da­men­ta­li­ster til ofre. For eksem­pel når de frem­stil­les som gen­stan­de for ydre kræf­ter, der har skub­bet dem i ret­ning af sala­fi-jiha­dis­me via for­skel­li­ge rek­rut­te­rings­stra­te­gi­er. Når man på den måde gør dem til ofre for omstæn­dig­he­der­ne, skri­ver man deres evne til selv at hand­le ud af historien. 

Det er vel­kendt inden for den kri­mi­no­lo­gi­ske forsk­ning, at (tid­li­ge­re) kri­mi­nel­le og ofte også deres pårø­ren­des for­kla­rin­ger på den kri­mi­nel­le løbe­ba­ne, er båret af en tek­nik, der har til for­mål at neut­ra­li­se­re og ret­fær­dig­gø­re deres hand­lin­ger. Et eksem­pel er for­sø­get på at benæg­te ansva­ret for den kri­mi­nel­le hand­ling ved at hen­vi­se til ydre fak­to­rer: ”Jeg til­slut­te­de mig IS, men det var for­di, jeg blev hjer­ne­va­sket”. En anden stra­te­gi kan være at benæg­te, at der har været et offer invol­ve­ret (og at hand­lin­gen der­med ikke var så slem): ”Jeg til­slut­te­de mig IS, men det var en ret­fær­dig hævn på Assad-regi­met og Vesten”. Gen­nem sådan­ne slut­nin­ger for­sø­ger den kri­mi­nel­le alt­så at beva­re en form for moral og til­knyt­ning til det omkring­lig­gen­de samfund. 

Teo­ri­en om neut­ra­li­se­rings­tek­nik­ker blev for­mu­le­ret i 1957 af de ame­ri­kan­ske kri­mi­no­lo­ger Gres­ham Sykes og David Matza og den er i høj grad sta­dig rele­vant. En del af for­tæl­lin­gen om Sam­sam kan eksem­pel­vis ana­ly­se­res som sådan en neut­ra­li­se­ring: ”Sam­sam rej­ste til krigszo­nen og pose­re­de for­an IS-flag, men han gjor­de det, for­di han var spion for de dan­ske efterretningstjenester”. 

De bri­ti­ske jihad-bru­de, som vil­le ’hjem’ til Storbritannien

I 2015 rej­ste den den­gang 15-åri­ge bri­ti­ske Sha­mi­ma Begum til Syri­en og slut­te­de sig til IS, hvor hun blev gift med en IS-kri­ger. Mel­lem 2015 og 2019 fik Begum tre børn, som alle døde. Begum over­le­ve­de. Hun flyg­te­de med kali­fa­tet til den sid­ste bastion i Bag­houz i 2019. Her end­te hun kort efter i kur­der­nes vare­tægt. På davæ­ren­de tids­punkt var Begum gravid i nien­de måned og iføl­ge hen­de selv, vil­le hun ger­ne hjem til sin fami­lie i London. 

Den 13. febru­ar 2019 brin­ger The Times artik­len ”Bring Me Home” en appel fra Begum til Stor­bri­tan­ni­en om at vise nåde og få hen­de hjem. I et andet inter­view for­tæl­ler hun, at hun blev “hjer­ne­va­sket” af IS. Selv­om Begum til­sy­ne­la­den­de ønske­de at læg­ge til­væ­rel­sen som jihad-brud bag sig, for­tal­te hun også, at hun ikke for­try­der, at hun har været en del af IS. Stor­bri­tan­ni­en tro­e­de dog ikke på Begums (postu­le­re­de) omven­del­se, og i febru­ar 2021 fik hun fra­ta­get sit bri­ti­ske statsborgerskab. 

Den nu 22-åri­ge kvin­de ophol­der sig i den kur­disk-kon­trol­le­re­de al-Roj lejr i det nord­li­ge Syri­en. I sep­tem­ber 2021 for­tæl­ler Begum i et video­in­ter­view med BBC, at hun altid vil for­try­de, at hun til­slut­te­de sig IS. Hun bærer ikke læn­ge­re hijab men er iført åbents­tå­en­de skjor­te og sol­bril­ler, som er slå­et op i det udslå­e­de hår. Iføl­ge kil­der, som fle­re bri­ti­ske medi­er har været i kon­takt med, var Begum en del af moral­po­li­ti­et i sin tid hos IS, og hun har efter sigen­de været med til at sy bom­ber ind i selv­mord­s­ve­ste. For­tæl­lin­ger­ne er modstridende. 

Om Begum for­sø­ger at neut­ra­li­se­re og ret­fær­dig­gø­re til­slut­nin­gen til IS og sta­dig er over­be­vist af en sala­fi-jiha­di­stisk ide­o­lo­gi, eller om hun vir­ke­lig har taget afstand til fun­da­men­ta­lis­men, er uklart. Men det kan være fri­sten­de at spør­ge, som den bri­ti­ske BBC repor­ter Josh Baker gjor­de i sep­tem­ber 2021, om ændrin­gen i hen­des hold­ning til IS skyl­des, at kali­fa­tet blev opløst. Her­til sva­rer Begum, at hun har haft dis­se hold­nin­ger i lang tid, men at hun først nu føler sig tryg nok til at give udtryk for dem. 

Too­ba Gon­dal rej­ste også fra Stor­bri­tan­ni­en til Syri­en i 2015, hvor hun slut­te­de sig til IS og fik en cen­tral rol­le som ’IS-mat­ch­ma­ker’. Hun skul­le efter sigen­de have været med til at rek­rut­te­re Begum. Den 28. sep­tem­ber 2019 skri­ver Gon­dal i et åbent brev til den bri­ti­ske befolk­ning i The Sun­day Times: ”Til den bri­ti­ske befolk­ning først og frem­mest, jeg er ikke ter­r­o­rist… Jeg var et sår­bart mål for ISIS-hverv­ning… Jeg vil bevi­se, at jeg er en ny per­son; et meget bed­re indi­vid for sam­fun­det.” Under sin tid hos IS var Gon­dal i høj grad aktiv på Twit­ter, og i slut­nin­gen af 2015 skrev hun for eksem­pel: ”Jeg kom her for at dø, jeg rej­ser ikke, før jeg har fået, hvad jeg kom for: sha­ha­dah (mar­tyr­dom)”. Noget tyder på, at Gon­dal ændre­de hold­ning, men end­nu mere tyder på, at det om ikke andet var sådan, hun ger­ne vil­le have det til at se ud gen­nem sit brev til offentligheden. 

Det er vel­kendt fra forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, at det kan være en svær og lang pro­ces at for­la­de et ekstre­mi­stisk mil­jø, og nog­le af dem, der hav­de held til at for­la­de IS, har beret­tet, at de blev tru­et til at bli­ve og vise deres støt­te til orga­ni­sa­tio­nen. Det kan have spil­let ind for både Begum og Gon­dal, men det kan også være, at det ikke har haft betydning. 

Skal vi sto­le på myndighederne?

Hvad Sam­sam, Begum og Gon­dal i vir­ke­lig­he­den har gjort og ment, og hvad de i vir­ke­lig­he­den mener og ønsker at gøre frem­over, kan være van­ske­ligt at bli­ve hund­re­de pro­cent klog på. Måske er de over­be­vi­ste om, at kun ved at pro­du­ce­re et neut­ra­li­se­ren­de og ret­fær­dig­gø­ren­de nar­ra­tiv, er der håb for deres frem­ti­di­ge livs­mu­lig­he­der; måske for­try­der de virkelig. 

Om vi skal tro på (muli­ge) jiha­di­sters for­tæl­lin­ger, afhæn­ger selv­føl­ge­lig af den spe­ci­fik­ke sag. Det hører med til histo­ri­en om Sam­sam, at både DR og Ber­ling­s­ke har videre­for­mid­let læk­ke­de oplys­nin­ger fra FE og PET, som bekræf­ter, at Sam­sam vir­ke­de som agent for dem mel­lem 2012 og 2015. Om det er hele histo­ri­en, er end­nu uklart, men ud fra de oplys­nin­ger, der er læk­ket, rej­ses der natur­ligt et nyt spørgs­mål: Skal vi tro på myn­dig­he­der­nes for­tæl­lin­ger om (muli­ge) jihadister? 

Vær­di­en af det dyb­de­gå­en­de interview

Det er natur­ligt, at moti­va­tio­ner og livsvalg ændrer sig med tiden; man bli­ver klo­ge­re, får nye ind­sig­ter og udvik­ler sig. Man­ge af de vester­læn­din­ge, der rej­ste til IS, var unge og ofte sår­ba­re, da de tog afsted. De kan have fortr­udt, de kan vir­ke­lig have ønsket at kom­me til­ba­ge til det land, de oprin­de­ligt for­lod. Andre kan have ønsket at ende som mar­ty­rer. At væl­ge en vol­de­lig ide­o­lo­gisk livs­stil til og fra er dog knap så natur­ligt. Der er der­for også behov for, at (muli­ge) jiha­di­sters for­tæl­lin­ger, tan­ker og ople­vel­ser under­sø­ges grun­digt. Det kan bidra­ge til at ska­be klar­hed over, hvad der er op og ned. Af den grund er det også skam­me­ligt, at Kri­mi­nal­forsor­gen har næg­tet jour­na­li­ster fra Ber­ling­s­ke at inter­viewe Sam­sam om ”det, han er dømt for”, hvil­ket avi­sen for­tal­te ons­dag i sid­ste uge. På sam­me måde er det et tab, når for­ske­re ude­luk­kes fra at inter­viewe terrordømte. 

Én af vær­di­er­ne ved det dyb­de­gå­en­de inter­view (jour­na­li­stisk såvel som forsk­nings­mæs­sigt) er net­op, at det kan afsø­ge og udfor­dre even­tu­el­le selv­mod­si­gel­ser, for­føl­ge blin­de vink­ler og sam­men med den inter­viewe­de for­sø­ge at nå nær­me­re den san­de for­tæl­ling. Dét er essen­ti­elt for vores rets­sy­stem og for vores sam­fund som helhed.