KD-for­mand afvi­ser “for­dom­me” og stil­ler sig “posi­tivt skep­tisk” over­for juri­disk medfaderskab

Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne bli­ver iføl­ge dem selv sta­dig “skudt i sko­e­ne”, at de ikke kan lide homo­seksu­el­le eller homo­seksu­el­le for­æl­dre. Men det er for­kert og udtryk for “for­dom­me” at tro, at det er hold­nin­ger, der præ­ger par­tiets DNA i dag. Det siger par­ti­for­mand Isa­bel­la Arendt til Fri­heds­bre­vet i et inter­view om Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes syn på juri­disk med­fa­der­skab. Spørgs­må­let er kom­met til debat efter et bor­ger­for­slag har sat fokus på den mang­len­de juri­di­ske aner­ken­del­se af to mand­li­ge forældre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.